PL EN


2013 | 10 | 73-108
Article title

O programie badawczym teorii inteligentnego projektu

Authors
Content
Title variants
EN
On the Research Program of Intelligent Design Theory
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zgodnie z teorią inteligentnego projektu pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną, która równie dobrze może być naturalna, jak nadnaturalna, a projekt ten jest wykrywalny naukowo. Krytycy wysuwają jednak zarzut, że o nienaukowym charakterze tej teorii świadczy fakt, iż nie jest ona użyteczna dla nauki, gdyż nie inspiruje nowych badań naukowych, hamując postęp nauki. Brak programu badawczego lub niedostatek realizowanych projektów badawczych dostrzegają nawet zwolennicy tej teorii, artykuł przedstawia jednak pewne możliwe w ramach teorii inteligentnego projektu badania. Chociaż z perspektywy metodologicznej opracowanie programu badawczego przez teoretyków projektu nie jest niezbędne, to realnie patrząc, ewentualny naukowy sukces teorii inteligentnego projektu zależy w dużej mierze od tego, czy zwolennicy tego ujęcia przekonają naukowców, że w jego ramach będą mogli coś robić, że może być ono dobrym, płodnym przewodnikiem badań, i dlatego wymaga od teoretyków projektu większego zaangażowania w wysiłek tworzenia i aktywnej realizacji programu badawczego niż można to było dotychczas zaobserwować z ich strony.
EN
According to intelligent design theory, certain biological and cosmic phenomena were designed by an intelligent being that could just as well be natural as supernatural, and this design is scientifically detectable. However, critics pose an objection that unscientific character of this theory is discernible in that it is not useful for science because it does not inspire new scientific research and thus it is stopping the progress of science. The lack of research program or scarcity of carried out research projects is recognized also by the proponents of that theory, but the article presents some possible research which intelligent design theory may inspire. Although the development of research program by design theorists is not necessary from the methodological perspective, in practice the potential scientific success of intelligent design theory depends largely on whether the proponents of this approach would convince scientists that thanks to it they can do something, that it could be a good, fruitful research guide, and thus demands more commitment of design theorists to the effort of forming and actively accomplishing a research program than it could have been observed so far.
Year
Volume
10
Pages
73-108
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Piotr BYLICA, „Naturalizm nauk przyrodniczych a konflikt między nauką a religią”, Kwartalnik Filozoficzny 2007, t. 35, z. 2, s. 147-159.
 • Piotr BYLICA, „Darwin o celowości w przyrodzie”, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2008, nr 3-4, s. 259-273, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=176 (17.02.2013).
 • Piotr BYLICA, „Główne założenia i problemy teizmu naturalistycznego w sprawie relacji sfery nadprzyrodzonej i świata przyrodniczego”, w: Wiesław DYK (red.), Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Sozologia systemowa, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 55-95.
 • Piotr BYLICA and Dariusz SAGAN, „God, Design, and Naturalism: Implications of Methodological Naturalism in Science for Science-Religion Relation”, Pensamiento 2008, vol. 64, no. 242, s. 621-638, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=146 (17.02.2013).
 • Barbara FORREST and Paul R. GROSS, Creationism’s Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design, Oxford University Press, New York 2004.
 • Michael SHERMER, Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design, Times Books, Henry Holt and Company, New York 2006.
 • Kenneth R. MILLER, Only a Theory: Evolution and the Battle for America’s Soul, Viking, New York 2008.
 • John V. ALIFF, „Teaching Evolution and the Challenge of Intelligent Design: A Symposium”, Georgia Journal of Science 2005, vol. 63, no. 3, s. 144-152, http://facstaff.gpc.edu/~jaliff/GAJSci63-3.pdf (15.02.2010).
 • Keith B. MILLER, „Countering Public Misconceptions About the Nature of Evolutionary Science”, Georgia Journal of Science 2005, vol. 63, no. 3, s. 175-189, http://facstaff.gpc.edu/~jaliff/GAJSci63-3.pdf (15.02.2010).
 • Robert T. PENNOCK, Tower of Babel: The Evidence Against the New Creationism, MIT Press — A Bradford Book, Cambridge, Massachusetts 1999.
 • Richard DAWKINS, Bóg urojony, przeł. Piotr Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007.
 • Massimo PIGLIUCCI, Denying Evolution: Creationism, Scientism and the Nature of Science, Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts 2002.
 • Michael J. BEHE, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, przeł. Dariusz Sagan, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 4, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008.
 • Michael J. KATZ, Templates and Explanation of Complex Patterns, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 • Jonathan WELLS, The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design, Regnery Publishing, Inc., Washington, DC. 2006.
 • Lucy SHAPIRO, „The Bacterial Flagellum: From Genetic Network to Complex Architecture”, Cell 1995, vol. 80, s. 525-527.
 • Michael J. BEHE, „Intelligent Design Theory as a Tool for Analyzing Biochemical Structures”, w: William A. DEMBSKI (ed.), Mere Creation: Science, Faith & Intelligent Design, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois 1998, s. 177-194.
 • Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=150 (17.02.2013).
 • Dariusz SAGAN, „Trzy płaszczyzny argumentu z nieredukowalnej złożoności”, Na Początku… 2005, R. 12, nr 5-6 (194-195), s. 162-224, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=75 (10.08.2009).
 • Dariusz SAGAN, „Michaela Behe’ego koncepcja nieredukowalnej złożoności”, Na Początku… 2003, R. 11, nr 11-12A (174-175), s. 402-417, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=22 (10.08.2009).
 • Dariusz SAGAN, „Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności”, Otwarte Referarium Filozoficzne 2009, t. 2, s. 89-116, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=160 (17.02.2013).
 • Dariusz SAGAN, „Teleologiczne wyjaśnienie nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych”, Roczniki Filozoficzne 2006, t. LIV, nr 1, s. 139-160.
 • Piotr BYLICA, „Testowalność teorii inteligentnego projektu”, Filozofia Nauki 2003, nr 2 (42), s. 46-47 [41-49], http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=31 (17.02.2013).
 • Piotr BYLICA, „Ruch Inteligentnego Projektu”, Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria 2004, nr 2 (50), s. 100-109.
 • Charles B. THAXTON, Walter L. BRADLEY, and Roger L. OLSEN, The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories, 2nd ed., Lewis and Stanley, Dallas, Texas 1992, http://www.themysteryoflifesorigin.org/ (17.02.2009).
 • Dean H. KENYON and Percival DAVIS, Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins, 2nd ed., Haughton Publishing Company, Dallas, Texas 1993.
 • Leslie ORGEL, The Origins of Life, John Wiley, New York 1973.
 • Stephen C. MEYER, „The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories”, Proceedings of the Biological Society of Washington 2004, vol. 117 (2), s. 213-239, http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=2177 (31.03.2009), przedruk w: William A. DEMBSKI (ed.), Darwin’s Nemesis: Phillip Johnson and the Intelligent Design Movement, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois 2006, s. 174-213.
 • Stephen C. MEYER, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design, HarperOne, New York 2009.
 • Karol DARWIN, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, przeł. Szymon Dickstein i Józef Nusbaum, Ediciones Altaya Polska & DeAgostini Polska, Warszawa 2001.
 • William A. Dembski, The Design Inference: Eliminating Chance Through Small Probabilities, Cambridge Studies in Probability, Induction, and Decision Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • William A. DEMBSKI, „Powrót projektu do nauk przyrodniczych”, przeł. Dariusz Sagan, w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Teoria inteligentnego projektu — nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, s. 11-24, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=138 (17.02.2013).
 • Thomas WOODWARD, Doubts about Darwin: A History of Intelligent Design, Baker Books, Grand Rapids, Michigan 2003.
 • Dariusz SAGAN, „Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych”, Roczniki Filozoficzne 2009, t. LVII, nr 1, 157-193, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=186 (17.02.2013).
 • Kazimierz JODKOWSKI, „Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm-kreacjonizm”, Roczniki Filozoficzne 2002, t. L, z. 3, s. 187-198, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=32 (17.02.2013).
 • William A. DEMBSKI, „Intelligent Design as a Theory of Information”, w: Robert T. PENNOCK (ed.), Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives, MIT Press — A Bradford Book, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 553-573, przedruk z: Perspectives on Science and Christian Faith 1997, vol. 49, no. 3, s. 180-190, http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1997/PSCF9-97Dembski.html (02.04.2009).
 • William A. DEMBSKI, Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois 1999.
 • William A. DEMBSKI, No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased without Intelligence, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Maryland 2002.
 • Guillermo GONZALEZ and Jay W. RICHARDS, The Privileged Planet: How Our Place in the Cosmos Is Designed for Discovery, Regnery Publishing, Inc., Washington 2004.
 • Peter D. WARD and Donald BROWNLEE, Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe, Copernicus Books, New York 2000.
 • John GRIBBIN, Dlaczego jesteśmy. Cud powstania życia na Ziemi, przeł. Adam Tuz, Wiedza i Życie. Orbity Nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Guillermo GONZALEZ, Donald BROWNLEE i Peter D. WARD, „Życie w nieprzyjaznym Wszechświecie”, przeł. Zbigniew Loska, Świat Nauki 2001, nr 12, s. 44-51.
 • Thomas WOODWARD, Darwin Strikes Back: Defending the Science of Intelligent Design, Baker Books, Grand Rapids, Michigan 2006.
 • Carl SAGAN, Błękitna kropka. Człowiek i jego przyszłość w kosmosie, przeł. Marek Krośniak, Na Ścieżkach Nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
 • Michael DENTON, Nature’s Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe, The Free Press, New York 1998.
 • Jay W. RICHARDS, „Dlaczego tu jesteśmy? Przypadek czy cel?”, w: H. Wayne HOUSE (red.), Inteligentny projekt 101. Znani eksperci wyjaśniają kluczowe zagadnienia, przeł. Mariusz Cybula, Wydawnictwo Wista, Warszawa 2009, s. 105-124.
 • Lee STROBEL, Dochodzenie w sprawie Stwórcy. Dziennikarz bada dowody naukowe przemawiające za istnieniem Boga, przeł. Józef Kajfosz, Wydawnictwo Credo, Katowice 2007.
 • Jesse HICKS, „Probing Question: How and Why Was Stonehenge Built?”, Physorg.com 18 March 2010, http://www.physorg.com/news188147461.html (30.03.2010).
 • William UNDERHILL, „Stonehenge odkrywane na nowo”, Świat Nauki 2011, nr 4 (236), s. 46-51.
 • „Researchers Investigate Mysterious Stone Spheres in Costa Rica”, Physorg.com 22 March 2010, http://www.physorg.com/news188485520.html (30.03.2010).
 • Jay W. RICHARDS, „Reality & Reluctant Science: Old Science Confront a Formidable Challenge in the ID Movement”, Touchstone July-August 2004, http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=17-06-046-f (02.04.2010).
 • Jed MACOSKO and Paul NELSON, „The Measure of Design: A Conversation About the Past, Present & Future of Darwinism & Design”, Touchstone July-August 2004, http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=17-06-060-i (02.04.2010).
 • Michelangelo D’AGOSTINO, „In the Matter of Berkeley v. Berkeley”, Berkeley Science Review Spring 2006, s. 31-35, http://sciencereview.berkeley.edu/articles/issue10/evolution.pdf (17.03.2009).
 • Biologic Institute, „About”, http://biologicinstitute.org/about/ (30.04.2009).
 • Biologic Institute, „Research”, http://biologicinstitute.org/research/ (30.04.2009).
 • Celeste BIEVER, „Intelligent Design: The God Lab”, New Scientist 2006, no. 2582, s. 8-11, http://www.newscientist.com/article/mg19225824.000-intelligent-design-the-god-lab.html?full=true (01.05.2009).
 • National Center for Science Education, „New Scientist Visits the «God Lab»”, 15 December 2006, http://ncse.com/news/2006/12/new-scientistem-visits-god-lab-00940 (01.05.2009).
 • Marcin ROTKIEWICZ, „Wiara i szkiełko”, Polityka 10 lutego 2007, nr 6 (2591), s. 82, http://archiwum.polityka.pl/art/wiara-i-szkielko,362063.html (01.05.2009).
 • John G. WEST, „Intelligent Design Research Lab Highlighted in New Scientist”, Evolution News & Views 19 December 2006, http://www.evolutionnews.org/2006/12/intelligent_design_research_la.html (01.05.2009).
 • BIO-Complexity, „Editorial Policies”, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/about/editorialPolicies (01.05.2010).
 • Douglas D. AXE, „The Debate Over Design Gains Momentum with a New Peer-Reviewed Science Journal: BIO-Complexity”, Biologic Institute 30 April 2010, http://biologicinstitute.org/2010/04/30/the-debate-over-design-gains-momentum-with-a-new-peer-reviewed-science-journal-bio-complexity/ (01.05.2010).
 • Douglas D. AXE, „The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds”, BIO-Complexity 2010, no. 1, s. 1-12, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2010.1/BIO-C.2010.1 (07.02.2013).
 • Ann K. GAUGER, Stephanie EBNET, Pamela F. FAHEY, and Ralph SEELKE, „Reductive Evolution Can Prevent Populations from Taking Simple Adaptive Paths to High Fitness”, BIO-Complexity 2010, no. 2, s. 1-9, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2010.2/BIO-C.2010.2 (07.02.2013).
 • George MONTAÑEZ, Winston EWERT, William A. DEMBSKI, and Robert J. MARKS II, „A Vivisection of the ev Computer Organism: Identifying Sources of Active Information”, BIO-Complexity 2010, no. 3, s. 1-6; http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2010.3/BIO-C.2010.3 (07.02.2013).
 • Douglas D. AXE, „The Limits of Complex Adaptation: An Analysis Based on a Simple Model of Structured Bacterial Populations”, BIO-Complexity 2010, no. 4, s. 1-10, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2010.4/BIO-C.2010.4 (07.02.2013).
 • Ann K. GAUGER and Douglas D. AXE, „The Evolutionary Accessibility of New Enzymes Functions: A Case Study from the Biotin Pathway”, BIO-Complexity 2011, no. 1, s. 1-17, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2011.1/BIO-C.2011.1 (07.02.2013).
 • Stephen C. MEYER and Paul A. NELSON, „Can the Origin of the Genetic Code Be Explained by Direct RNA Templating?”, BIO-Complexity 2011, no. 2, s. 1-10, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2011.2/BIO-C.2011.2 (07.02.2013).
 • Douglas D. AXE, Philip LU, and Stephanie FLATAU, „A Stylus-Generated Artificial Genome with Analogy to Minimal Bacterial Genomes”, BIO-Complexity 2011, no. 3, s. 1-15, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2011.3/BIO-C.2011.3 (07.02.2013).
 • Winston EWERT, William A. DEMBSKI, and Robert J. MARKS II, „Climbing the Steiner Tree — Sources of Active Information in a Genetic Algorithm for Solving the Euclidean Steiner Tree Problem”, BIO-Complexity 2012, no. 1, s. 1-14, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2012.1/BIO-C.2012.1 (07.02.2013).
 • Fernando CASTRO-CHAVEZ, „A Tetrahedral Representation of the Genetic Code Emphasizing Aspects of Symmetry”, BIO-Complexity 2012, no. 2, s. 1-6, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2012.2/BIO-C.2012.2 (07.02.2013).
 • Matti LEISOLA, Ossi PASTINEN, and Douglas D. AXE, „Lignin — Designed Randomness”, BIO-Complexity 2012, no. 3, s. 1-11, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2012.3/BIO-C.2012.3 (07.02.2013).
 • Winston EWERT, William A. DEMBSKI, Ann K. GAUGER, and Robert J. MARKS II, „Time and Information in Evolution”, BIO-Complexity 2012, no. 4, s. 1-7, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2012.4/BIO-C.2012.4 (07.02.2013).
 • Michael J. DENTON, „The Place of Life and Man in Nature: Defending the Anthropocentric Thesis”, BIO-Complexity 2013, no. 1, s. 1-15, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2013.1/BIO-C.2013.1 (28.02.2013).
 • Granville SEWELL, „Entropy and Evolution”, BIO-Complexity 2013, no. 2, s. 1-5, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2013.2/BIO-C.2013.2 (27.06.2013).
 • Michael J. DENTON, „The Types: A Persistent Structuralist Challenge to Darwinian Pan-Selectionism”, BIO-Complexity 2013, no. 3, s. 1-18, http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2013.3/BIO-C.2013.3 (22.08.2013).
 • William A. DEMBSKI, „Tematy badań w ramach teorii inteligentnego projektu”, przeł. Dariusz Sagan, Na Początku… 2005, R. 12, nr 3-4 (192-193), s. 136-146, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=71 (04.04.2010).
 • William A. DEMBSKI, The Design Revolution: Answering the Toughest Questions about Intelligent Design, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois 2004.
 • William A. DEMBSKI, „Becoming a Disciplined Science: Prospects, Pitfalls, and Reality Check for ID”, Design Inference 22 October 2002, http://www.designinference.com/documents/2002.10.27.Disciplined_Science.htm (03.05.2009).
 • IDEA Center, „FAQ: Wouldn’t Intelligent Design Theory Be the End of Scientific Investigation — a Science Stopper?”, http://www.ideacenter.org/contentmgr/showdetails.php/id/1181 (08.04.2010).
 • IDEA Center, „FAQ: What Sort of Progress Has Intelligent Design Made Recently?”, http://www.ideacenter.org/contentmgr/showdetails.php/id/1180 (08.04.2010).
 • Wolf-Ekkehard LÖNNIG, „Dynamic Genomes, Morphological Stasis, and the Origin of Irreducible Complexity”, Dynamical Genetics 2004, s. 101-119, http://www.weloennig.de/DynamicGenomes.pdf (11.04.2010).
 • Douglas D. AXE, „Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds”, Journal of Molecular Biology 2004, vol. 341, s. 1295-1315.
 • Douglas D. AXE, „Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors”, Journal of Molecular Biology 2000, vol. 301, s. 585-595, http://nsmserver2.fullerton.edu/departments/chemistry/evolution_creation/web/AxeProteinEvolution.pdf (08.04.2010).
 • William A. DEMBSKI and Jonathan WELLS, The Design of Life: Discovering Signs of Intelligence in Biological Systems, Foundation for Thought and Ethics, Dallas 2008.
 • Michael J. BEHE, The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism, The Free Press, New York 2007.
 • Michael J. BEHE and David W. SNOKE, „Simulating Evolution by Gene Duplication of Protein Features That Require Multiple Amino Acid Residues”, Protein Science 2004, vol. 13, s. 2651-2664, http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121602290/PDFSTART (17.03.2010).
 • Michael J. BEHE, „Blind Evolution or Intelligent Design?: Address to the American Museum of Natural History”, American Museum of Natural History 23 April 2002, http://www.discovery.org/a/1205 (24.08.2009).
 • Michael J. BEHE, „Experimental Evolution, Loss-of-Function Mutations, and «the First Rule of Adaptive Evolution»”, The Quarterly Review of Biology 2010, vol. 85, no. 4, s. 419-445.
 • William A. DEMBSKI and Robert J. MARKS II, „Conservation of Information in Search: Measuring the Cost of Success”, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics — Part A: Systems and Humans 2009, vol. 39, no. 5, s. 1051-1061, http://evoinfo.org/papers/2009_ConservationOfInformationInSearch.pdf (09.04.2010).
 • William A. DEMBSKI and Robert J. MARKS II, „Bernoulli’s Principle of Insufficient Reason and Conservation of Information in Computer Search”, Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics 2009, s. 2647-2652, http://evoinfo.org/papers/2009_BernoullisPrinciple.pdf (09.04.2010).
 • Winston EWERT, William A. DEMBSKI and Robert J. MARKS II, „Evolutionary Synthesis of Nand Logic: Dissecting the Digital Organism”, Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics 2009, s. 3047-3053, http://evoinfo.org/papers/2009_EvolutionarySynthesis.pdf (09.04.2010).
 • William A. DEMBSKI and Robert J. MARKS II, „Life’s Conservation Law: Why Darwinian Evolution Cannot Create Biological Information”, w: Bruce L. GORDON and William A. DEMBSKI (eds.), Nature of Nature: Examining the Role of Naturalism in Science, ISI Books, Wilmington, Delaware 2011, s. 360-399, http://evoinfo.org/papers/ConsInfo_NoN.pdf (09.04.2010).
 • Mieczysław PAJEWSKI, „Płodność poznawcza kreacjonizmu”, Na Początku… 2003, R. 11, nr 7-8 (170-171), s. 272-275.
 • Michael J. BEHE, „Funkcjonalny pseudogen? List otwarty do Nature”, przeł. Mieczysław Pajewski, Na Początku… 2003, R. 11, nr 7-8 (170-171), s. 276-277.
 • Michael J. DENTON, „Inverted Retina: Maladaptation or Pre-Adaptation?”, Origins & Design 1999, vol. 19, no. 2, http://www.arn.org/docs/odesign/od192/invertedretina192.htm (06.05.2010).
 • George AYOUB, „O projekcie siatkówki kręgowców”, przeł. Mieczysław Pajewski, Na Początku… 2002, nr 3-4 (153-154), s. 67-68, http://creationism.org.pl/artykuly/GAyoub (06.05.2010).
 • Thomas F. HEINZE, „Kto zaprojektował dzięcioła?”, http://www.inteligentny-projekt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=213 (09.04.2010).
 • „Cell Positioning Uses «Good Design»”, Evolution News and Views 2 March 2013, http://www.evolutionnews.org/2013/03/cell_positionin069471.html (08.03.2013).
 • Scott A. MINNICH and Stephen C. MEYER, „Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits in Pathogenic Bacteria”, w: William A. DEMBSKI (ed.), Darwin’s Nemesis: Phillip Johnson and the Intelligent Design Movement, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois 2006, s. 214-223, http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?id=389 (27.03.2010).
 • Kitzmiller et al. v. Dover Area School District, 3 November 2005, Day 20, PM Session, s. 1-160, http://ncse.com/files/pub/legal/kitzmiller/trial_transcripts/2005_1103_day20_pm.pdf (09.04.2010).
 • Kitzmiller et al. v. Dover Area School District, 4 November 2005, Day 21, AM Session, s. 1-126, http://www.aclupa.org/downloads/Day21AMSession.pdf (09.04.2010).
 • Jonathan WELLS, „Do Centrioles Generate Polar Ejection Force?”, Rivista di Biologia 2005, vol. 98, s. 71-95, http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=490 (07.03.2010).
 • Jonathan WELLS, „Using Intelligent Design Theory to Guide Scientific Research”, Progress in Complexity, Information, and Design 2004, vol. 3.1.2, s. 1-14, http://www.iscid.org/papers/Wells_TOPS_051304.pdf (07.03.2010).
 • Jonathan WELLS, „A Possible Link Between Centrioles, Calcium Deficiency and Cancer”, Discovery Institute, http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=644 (07.03.2010).
 • Forrest M. MIMS III, „Avian Influenza and UV-B Blocked by Biomass Smoked”, Environmental Health Perspectives December 2005, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0CYP/is_12_113/ai_n27862923/ (10.04.2010).
 • Paul NELSON and Jonathan WELLS, „Homology in Biology: Problem for Naturalistic Science and Prospect for Intelligent Design”, w: John Angus CAMPBELL and Stephen C. MEYER (eds.), Darwinism, Design, and Public Education, Michigan State University Press, East Lansing, Michigan 2003, s. 303-322.
 • Peter COOK, Evolution versus Intelligent Design: Why All the Fuss? The Arguments for Both Sides, New Holland Publishers, Australia 2006.
 • Timothy G. STANDISH, „Cutting Both Ways: The Challenge Posed by Intelligent Design to Traditional Christian Education”, w: William A. DEMBSKI (ed.), Darwin’s Nemesis: Phillip Johnson and the Intelligent Design Movement, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois 2006, s. 117-132.
 • William S. HARRIS and John H. CALVERT, „Intelligent Design: The Scientific Alternative to Evolution”, The National Catholic Bioethics Quarterly Autumn 2003, s. 531-561, http://www.intelligentdesignnetwork.org/NCBQ3_3HarrisCalvert.pdf (18.07.2009).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc3d5f96-04ed-446a-80c0-fdd1b77640de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.