PL EN


2014 | 35/2014 MSP | 68-81
Article title

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, inwestycje, kierunki przemian

Content
Title variants
EN
Innovativeness of Small and Medium Enterprises, Investments, Directions of Changes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Innowacyjność to istotny czynnik, dzięki któremu przedsiębiorstwa są konkurencyjne. Innowacyjne przedsiębiorstwa to takie, które nie boją się zmian i skutecznie je wprowadzają. Dziś jesteśmy świadkami przemian, jakie zachodzą w gospodarkach światowych oraz dynamicznie rozwijających się nowych rynkach. Przedsiębiorstwa, chcąc nadążyć za tymi zmianami, powinny najpierw tworzyć strategie działania, które pozwolą im wprowadzić innowacyjne rozwiązania. W artykule omówiono sytuację przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, zwiększać sprzedaż, wprowadzać nowe produkty i inwestować w nowe technologie, jednak nie mają określonego planu działania w formie spisanej strategii firmy, co powoduje, że tkwią w miejscu. Należy najpierw wprowadzić zmiany organizacyjne w zarządzaniu firmami a następnie działać.
EN
Innovativeness is an important factor owing to which enterprises are competitive. Innovative enterprises are such which are not afraid of changes and they introduce them efficiently. Today we are witnesses of the transformations taking place in global economies and dynamically developing new markets. Enterprises, wishing to keep up with these changes, should first create activity strategies which allow them introducing innovative solutions. In her article, the author discussed the situation of entrepreneurs who want to develop, to increase sales, to introduce new products and to invest in new technologies but they do not have a definite plan of action in the form of drawn up strategy of the firm, what causes that they stick in the same place. First, one ought to introduce organisational changes in company management, and then to act.
Year
Issue
Pages
68-81
Physical description
References
 • Bednarczyk H. (red.) (2013), Ocena efektywności współpracy mazowieckich firm z ośrodkami naukowo-badawczymi – informacja w otoczeniu naukowym przedsiębiorstw, ZPWIM, Warszawa.
 • Dahmen A, Jacobi P. (2009), Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu.Pl PLATINIUM, Warszawa.
 • Go Global (2011), Raport o Innowacyjności Polskiej Gospodarki opracowany przez zespół ekspertów Uczelni Vistula z okazji II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.
 • Innowacyjne Mazowsze (2010), stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazowia 2007-2015. Raport, Warszawa.
 • Knap-Stefaniuk A. (2010), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie zmianami, Biuletyn POU, nr 5(39).
 • Płowiec U. (red.) (2010), Innowacyjna Polska w Europie 2020 szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Portal Innowacji (2014), http://www.portalinnowacji. gov.pl [dostęp 27.01].
 • Raport (2013) o stanie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa.
 • Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015(2008), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Schumpeter J. (1969), Teoria rozwoju gospodarczego,PWN, Warszawa.
 • The OECD Bologna Ministerial Conference (2001), Enhancing SME Competitiveness, Organization for Economic Co-Operation and Development, France.
 • Wiśniewska A. M. (2014), Wpływ sytuacji finansowej MSP na rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego, (w:) pod red.: T. Kamińskiego, O. Charuckiej, Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju, dylematy, kierunki zmian, cz. II, Warszawa.
 • Wolak-Tuzimek A. (2007), Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa, (w:) Urbańczyk E. (red.) Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Notatki autorki z wystąpienia prelegentów biorących udział w konferencji Rola innowacji społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym, 25.10.2013 r., Ministerstwo Gospodarki w Warszawie. Materiały niepublikowane.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc45b36d-ca35-4535-ba37-afb0b73a39d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.