PL EN


2020 | 20 | 73-85
Article title

Heterogeniczność przestrzenna postaw wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach europejskich i parlamentarnych w 2019 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial variation of electoral behaviours of Szadek municipality inhabitants in 2019 european and parliamentary elections
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano dysproporcje postaw wyborczych mieszkańców gminy Szadek podczas głosowań w 2019 r. Wybory, które odbyły się w zeszłym roku, miały charakter zarówno ponadnarodowy (wybory do Parlamentu Europejskiego), jak i krajowy (wybory parlamentarne). Zachowania wyborcze, które uwzględniono w pracy, obejmowały poparcie dla poszczególnych partii oraz frekwencję. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy tradycyjny model podziału polskiej sceny politycznej (oś interesów i oś wartości) jest nadal zauważalny na obszarach miejsko-wiejskich, charakteryzujących się określonymi cechami historyczno-kulturowymi.
EN
The article highlights variation in electoral choices of Szadek municipality inhabitants in 2019 parliamentary elections, which had both supranational (to the European Parliament) and national (Polish parliament) character. The electoral choices presented in this study include support for the different parties and election turnout. The aim of the study is to provide answers to the question whether the traditional model of Polish political scene division (interest axis and value axis) is still valid in urban-rural areas characterized by specific historical and cultural features.
Year
Issue
20
Pages
73-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Hryniewicz J., Jałowiecki B., System polityczny a rozwój gospodarczy, Seria „Studia Regionalne i Lokalneˮ 1997, nr 53.
 • Kowalski M., Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa 2003, s. 17.
 • Kowalski M., Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi – identyfikacja procesów, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, „Studia Obszarów Wiejskich”, Warszawa 2004, s. 132.
 • Kowalski M., Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 243−256.
 • Krzemiński P., Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań, „Przegląd Geograficzny” 2009, t. 81, nr 2, s. 259–281.
 • Krzyżanowska N., O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Rzeszów 2006, s. 397.
 • Osiński J., Pytlik B., Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2016, nr 3, s. 11−39.
 • Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997, s. 158.
 • Rulka M., Problem niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego – przyczyny i sposoby jej zwiększenia, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 1, s. 115−124.
 • Sobczyński M., Kilka uwag o metodologii geografii wyborczej wielkiego miasta w Polsce, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa 2003, s. 117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc51e57b-8b95-4f5d-a7e4-c891ef3102ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.