PL EN


2017 | 2 | 33-56
Article title

Nauczanie Papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia w świtle Magisterium Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
EN
Teaching Pope Francis abotu marriage and faily in the post-synodal exhortation Amoris Letitia in the light of the magisterium of John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Papież Franciszek 8 października 2013 roku ogłosił decyzję o zwołaniu Synodu o rodzinie. Nowością był fakt, że synod odbył się w dwóch etapach: w roku 2014 jako synod nadzwyczajny, a w roku 2015 – zwyczajny. 19 marca 2016 roku papież Franciszek podpisał posynodalną adhortację Amoris laetitia, która światło dzienne ujrzała 8 kwietnia. W adhortacji znajdziemy 50 cytatów z nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny, przede wszystkim w rozdziałach IV i V adhortacji, w których mowa jest o teologii ciała Jana Pawła II. Celem artykułu jest odwołanie się do katechez i innych tekstów Jana Pawła II na temat miłości małżeńskiej obecnych w adhortacji, tak by można było umieścić Amoris laetitia w szerszym kontekście nauczania Jana Pawła II i zbadać, na ile ostatni dokument o miłości w rodzinie jest twórczą kontynuacją wcześniejszego nauczania Kościoła na ten temat.
EN
Pope Francis on 8 October 2013 announced the decision to convene the Synod on the family. The novelty was that the Synod took place in two stages: in 2014 as extraordinary synod and in 2015 ordinary.On March 19, 2016, Pope Francis signed the post-synodal exhortation of Amoris laetitia which appeared on April 8th. In the exhortation we find 50 quotes from the teaching of John Paul II on marriage and the family, especially in chapters IV and V of the exhortation, which speaks of the theology of the body of John Paul II. The purpose of this article is to appeal to the catechesis and other texts of John Paul II on conjugal love present in the exhortation, so as to place Amoris laetitia in the broader context of the teaching of John Paul II and study how the last document of love in the family is a creative continuation of the earlier Church teaching on the subject.
Year
Issue
2
Pages
33-56
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988.
 • Bujak J., „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich?”. Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety, Szczecin 2014.
 • Bujak J., Stanowisko III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów o Rodzinie na temat homoseksualizmu na tle ideologii gender i protestów przeciw „małżeństwu dla wszystkich”, „Studia Paradyskie” 24 (2014), s. 69–99.
 • Conferenza Stampa per la presentazione dell’Esortazione Apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco „Amoris laetitia”, sull’amore nella famiglia, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/04/08/0241/00531. html#bal (dostęp: 24.05.2017).
 • Denzinger H., Schönmetzer A., Enchiridion symbolorum,defi nitionum et declarationum de rebus fi dei et morum, edizione bilingue, Bologna 1995.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” o miłości i rodzinie, Częstochowa 2016.
 • Jan Paweł II, „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”, środa, 11 sierpnia 1982 roku, w: Nauczanie papieskie V, 2, rok 1982, Poznań 1996, s. 259–261.
 • Jan Paweł II, Bezżenność dla Królestwa Niebieskiego czy deprecjacja małżeństwa?, środa, 7 kwietnia 1982 roku, w: Nauczanie papieskie V, 1, rok 1982, Poznań 1993, s. 505–508.
 • Jan Paweł II, Człowiek-osoba w wolności miłowania staje się darem, środa, 16 stycznia 1980 roku, w: Nauczanie papieskie III, 1, rok 1980, Poznań–Warszawa 1985, s. 61–64.
 • Jan Paweł II, Czy wysiłek ten jest możliwy?, środa, 31 października 1984 roku, w: Nauczanie papieskie VII, 2, rok 1984, Poznań 2002, s. 531–533
 • Jan Paweł II, Homilía del Santo Padre Juan Pablo II durante la Misa celebrada en Puebla de los Ángeles, El tema de la familia no es pues ajeno al tema del Espíritu Santo, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790128_messico-puebla-seminario.html (dostęp: 21.05.2017).
 • Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej w Wyższym Seminarium Duchownym w Puebla de Los Angeles, (28 stycznia 1979), Acta Apostolicae Sedis 71 (1979), 184.
 • Jan Paweł II, Homily of His Holiness John Paul II, This subject of the family is not, therefore, extraneous to the subject of the Holy Spirit, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790128_messico-puebla-seminario.html (dostęp: 21.05.2017).
 • Jan Paweł II, Integralny sens znaku sakramentalnego małżeństwa, środa, 4 lipca 1984 roku, w: Nauczanie papieskie, VII, 2, rok 1984, Poznań 2002, s. 2–4.
 • Jan Paweł II, Komplementarność wyborów bezżenności i małżeństwa, środa, 14 kwietnia 1982 roku, w: Nauczanie papieskie V, 1, rok 1982, Poznań 1993, s. 524–526.
 • Jan Paweł II, Letter to the Secretary General of the United Nations Organization on Po pulation and Development (18 March 1994). To Mrs Nafi s Sadik Secretary General of the 1994 International Conference on Population and Development and Executive Director of the United Nations Population Fund: Insegnamenti, XVII (1994)
 • 1, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_19031994_population-develop.html (dostęp: 21.05.2017).
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2008.
 • Jan Paweł II, Panowanie „nad” drugim w relacji interpersonalnej, środa, 18 czerwca 1980 roku, w: Nauczanie papieskie III, 1, rok 1980, Poznań–Warszawa 1985, s. 787–788.
 • Jan Paweł II, Spontaniczność, środa, 12 listopada 1980 roku, w: Nauczanie papieskie III, 2, rok 1980, Poznań–Warszawa 1986, s. 590–591.
 • Jan Paweł II, Wartość ciała i płci według zamiaru Stwórcy, środa, 22 października 1980 r., w: Nauczanie papieskie III, 2, rok 1980, Poznań–Warszawa 1986, s. 510.
 • Jan Paweł II, Z chwilą opanowania woli „pożądanie” dysponuje w pełni podmiotowością osoby, środa, 24 września 1980 roku, w: Nauczanie papieskie III, 2, rok 1980, Poznań–Warszawa 1986, s. 377–379.
 • Kupczak J., Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.
 • Miłość w trójkącie. O synodzie, rozczarowaniach i nadziejach oraz o pięknie miłości małżeńskiej z Ludmiłą i Stanisławem Grygielami rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz, „Gość Niedzielny” 44 (2014), s. 22–24.
 • Miłować ludzką miłość. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, red. L. Melina, S. Grygiel, Warszawa 2010.
 • Paweł VI, Humanae vitae, https://opoka.org/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encyklikihumane.html.
 • Semen Y., Seksualność według Jana Pawła II, Poznań 2008.
 • Weigel G., Świadek nadziei. Biografi a papieża Jana Pawła II, Kraków 2005.
 • West Ch., Teologia ciała dla początkujących. Podstawy rewolucji seksualnej Jana Pawła II, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc5c1bf0-9885-4758-aaef-64f675cc6de3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.