PL EN


2007 | 07 | 93-101
Article title

Pieczęć wojewódzka powiatów sieradzkiego i szadkowskiego z roku 1792

Content
Title variants
EN
Provincial seal of districts of Sieradz and Szadek from 1792
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
EN
seal   Sieradz   Szadek  
Year
Issue
07
Pages
93-101
Physical description
Contributors
  • Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ
References
  • Chmiel A., Materiały sfragistyczne. Piecz cie ziemskie i Trybunału Koronnegow Polsce, „Wiadomo ci Numizamtyczno-Archeologiczne” 1897, R. IX, t. 3, nr 3.
  • Kuczy ski S. K., Polskie herby ziemskie. Geneza, tre ci, funkcje, Warszawa 1993.
  • Kuczy ski S. K., Tłok piecz ci s du ziemskiego sieradzkiego z połowy XVIII wieku,„Wiadomo ci Numizmatyczne” 1968, R. XII, z. 1.
  • Kuczy ski S. K., Piecz cie i herby miasta Ł czycy oraz ziemi ł czyckiej, Ł czyca 1985.
  • Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858.
  • Opali ski E., erek-Kleszcz H. (oprac.), Urz dnicy województw ł czyckiegoi sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, [w:] G siorowski A. (red.), Urz dnicydawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 2, z. 2, Kórnik 1993.
  • „Volumina Legum” 1889, t. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc5da06f-6934-4a44-a046-caa4a9115a18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.