PL EN


2016 | 52 | 1(207) | 169-177
Article title

Badania naukowe fi nansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Content
Title variants
EN
Research funded by the National Science Centre
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje ogólne informacje o możliwościach fi nansowania projektów badawczych przez NCN wraz z krótką charakterystyką specyfi ki wybranych konkursów. Następnie omówione zostały podstawowe zasady oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków. W części końcowej zaprezentowane zostały uwagi dotyczące sposobu przygotowania wniosków, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń koordynatorów NCN.
EN
The article presents an overview of the possibilities of fi nancing research projects by the National Science Centre in Poland and an overview characteristics of the specifi cs of selected proposal calls. Next, it presents the basic principles of formal and substantive evaluation of grant applications. The final section comments on the method of preparation of proposals, using the past experience of the NSC coordinators.
Year
Volume
52
Issue
Pages
169-177
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Dufour H.D., Carrol S.B., 2013, History: Great myths die hard, „Nature” 502: 32–33.
  • Karoński M., 2015, Polska nauka czy nauka w Polsce?, „Nauka” 3: 25–33.
  • Kiebzak-Mandera D., 2014, Podsumowanie debat z aktualnej perspektywy koordynatorki dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 49: 249–254.
  • McCarthy S., 2013, How to write a competitive proposal for Horizon 2020, www.hyperion.ie.
  • Ustawa, 2010a, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki: Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615.
  • Ustawa, 2010b, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc7189da-358e-46fa-aeef-d58f9b7a499a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.