PL EN


Journal
2013 | 10 | 9-24
Article title

Infrastruktura transportu drogowego miasta jako przedmiot działań inwestycyjnych – z uwzględnieniem wniosków z badań ewaluacyjnych

Authors
Title variants
EN
Road transport infrastructure of cities as a matter of investment activity – in regard of conclusions from evaluation research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Znacząca aktywność inwestycyjna miast zorientowana na uzupełnianie luki infrastrukturalnej w sferze transportu drogowego nie przyniosła zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Pomimo uzyskiwanych dofinansowań ze środków europejskich znaczny ciężar inwestycji ponosiły same miasta, a projekty zgłoszone, choć niezrealizowane w poprzedniej i obecnej perspektywie programowej są wyznacznikiem konkurencji o środki, o które w kolejnej perspektywie będą aplikowały główne miasta Polski.
EN
A considerable investment activity of the cities, focused to supplement infrastructure gap in the field of road transport has not yet meet the needs in this regard. despite the grants obtained from the EU, significant investments were supported by the cities themselves, and projects submitted, but unrealized in the previous and current programming perspective, become a measure of competition for resources, of which the major Polish cities will be applied for, in the next programming perspective. key WoRdS: infrastructure, road transport, city, investment, evaluation research
Journal
Year
Issue
10
Pages
9-24
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Batóg B., Batóg J.,2011, Analiza przestrzennych zmian regionalnego produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1995–2008, [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, red. P. Miłobędzki, M. Szreder, Gdańsk. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 23–35.
 • Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ttr00002, (aktualizacja 3.04.2013, dostęp 6.04.2013).
 • Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu inteligentnych systemów transportowych w ramach działania 8.3 POIiŚ. Katalog dobrych praktyk realizacji projektów. Badanie Agrotec Polska, Warszawa, grudzień 2012.
 • Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu transportu drogowego wybranych w trybie konkursowym w ramach działań 6.1 oraz 8.2. Raport końcowy. Badanie PSDB, Warszawa, grudzień 2012
 • Olejniczak K., Kozak M.W., 2011, Do czego warto wykorzystywać ewaluacje? Pożądane kierunki ewaluacji polityki rozwoju, [w:] Badania ewaluacyjne – po co? Budowa przyszłości regionu. Praca zbiorowa, UMWO, DPRiP Jednostka Ewaluacyjna, Opole, s. 41–58.
 • Parysek J.J., 2008, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, RR 05-04-2008, s. 29–48.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – uwarunkowania strategiczne. Załącznik 1, MRR (Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej), Warszawa, 7.08.2012, http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Documents/uwarunkowania_strategiczne.pdf
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Związek Miast Polskich – materiał problemowy, http://www.google.com/search?q=Zwi%C4%85zek+Miast+Polskich+plany+inwestycyjne+miast+2014-2020&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&rlz=1I7SKPB_enPL265
 • Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Cz. 1: Diagnoza stanu polskich miast, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, luty 2010, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_Polsce/Documents/I_BR_04_02_2011.pdf
 • Szałas M., 2011, Ewaluacja polityk publicznych – informacja, inspiracja, odpowiedzialność społeczna, [w:] Badania ewaluacyjne – po co? Budowa przyszłości regionu. Praca zbiorowa, UMWO, DPRiP Jednostka Ewaluacyjna, Opole, s. 59–68.
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ, raport końcowy, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa, grudzień 2010.
 • Wolański M., 2011, Rozwój infrastruktury transportowej w latach 2007–2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 oraz kluczowych strategii sektorowych (opracowanie na zlecenie MRR), Warszawa.
 • Wybrane inwestycje drogowe w największych miastach. Informacja o wynikach kontroli, LWA-4101-12-00/2011 (Nr ewid. 2012/P11170/LWA), NIK, Warszawa 2012.
 • Wyniki realizacji funduszy europejskich, dane ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx?zakladka=3#zakladka=2&strona=1 (15.04.2013)
 • Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski – perspektywa 2035, raport PricewaterhouseCoopers, Warszawa, marzec 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc725dff-0873-488a-9f5f-0e35b983b854
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.