Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 137-154

Article title

KIEDYŚ i TERAZ – sposoby obrazowania codzienności z perspektywy bezdomnych mężczyzn

Content

Title variants

EN
THEN AND NOW – The Profiling of Everyday Life from the Homeless Men’s Perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje wybrane składniki obrazów PRZESZŁOŚCI i TERAŹNIEJSZOŚCI z perspektywy bezdomnych mężczyzn zamieszkujących w ośrodku wsparcia. Z badań materiału językowego wynika, iż na obraz PRZESZŁOŚCI składają się m.in. takie komponenty jak RODZINA, PIENIĄDZE, PRACA ZARADNOŚĆ. Konceptualizację TERAŹNIEJSZOŚCI tworzą: BRAK PIENIĘDZY, NIEZALEŻNOŚĆ, WALKA Z NAŁOGIEM i POCZUCIE SAMOTNOŚCI. W perspektywie wspomnieniowej i tej odnoszonej do aktualnej sytuacji badane obrazy nie są jednoznacznie wartościowane, na co duży wpływ ma subiektywny punkt widzenia.
EN
This article analyses selected elements of the PAST and the PRESENT images from the perspective of homeless men living in a support centre for the homeless. As the analysis of the linguistic material shows, the image of the PAST includes the following components: FAMILY, MONEY, WORK and RESOURCEFULNESS. The conceptualisation of the PRESENT is constructed from elements such as LACK OF MONEY, the NEED FOR INDEPENDENCE, and the FIGHT WITH ADDICTIONS and LONELINESS. In the perspective of past memories and the current situation, the analysed images are not unambiguously evaluated, which largely stems from the subjective point of view.

References

 • Bartmiński, Jerzy (1988): Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji. W: Bartmiński, Jerzy (ed.): Konotacja. Lublin, s. 169-183.
 • Bartmiński, Jerzy (2007): O pojęciu językowego obrazu świata. W: Bartmiński, Jerzy (ed.): Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, s. 11-21.
 • Bartmiński, Jerzy/ Niebrzegowska, Stanisława (1998): Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Bartmiński, Jerzy / Tokarski, Ryszard (ed.): Profilowanie w języku i tekście. Lublin, s. 211-235.
 • Bartmiński, Jerzy/ Tokarski, Ryszard (1986): Językowy obraz świata a spójność tekstu, W: Dobrzyńska, Teresa (ed.): Teoria tekstu. Zbiór studiów. Wrocław, s. 65-81.
 • Bartmiński, Jerzy/ Tokarski, Ryszard (1993): Definicja semantyczne: czego i dla kogo? W: Bartmiński, Jerzy/ Tokarski, Ryszard (eds.): O definicjach i definiowaniu. Lublin, s. 47-62.
 • Firlit-Fesnak, Grażyna/ Szatur-Jaworska, Barbara (1995): Leksykon pojęć socjalnych. Warszawa.
 • Piekut-Brodzka, Danuta Maria (2006): Bezdomność. Warszawa.
 • Pisarska, Małgorzata (1993): Bezdomni w Łodzi – analiza socjologiczna, W: „Polityka Społeczna”, nr 11-12, s. 35-42.
 • Słownik języka polskiego (1989): Szymczak, M. (ed.): t.1. Warszawa.
 • Sobstyl, Katarzyna (2013): SAMOTNOŚĆ i jej obrazy w języku. Lublin.
 • Tokarski, Ryszard (1996): Ramy interpretacyjne a problemy kategoryzacji (przyczynek do tak zwanej definicji kognitywnej). W: Grzegorczykowa, Renata/ Pajdzińska, Anna (ed.): Językowa kategoryzacja świata. Lublin, s. 97-112.
 • Tokarski, Ryszard (2013): Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cc72ff12-7415-413c-a942-2de8e63a1254
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.