PL EN


2014 | 5 (21) | 127-143
Article title

Trójstopniowa klasyfikacja konstytucji z uwagi na tryb ich zmiany na przykładzie regulacji ustrojowych współczesnych państw europejskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu wykazanie, iż stosowany w doktrynie prawa konstytucyjnego podział konstytucji z uwagi na tryb ich zmiany jest anachroniczny. Podział ustaw zasadniczych na elastyczne oraz sztywne, wprowadzony u schyłku XIX w., stał się – częściowo z uwagi na wady zaproponowanej klasyfikacji, częściowo z innych względów – dysfunkcjonalny. Autor dokonuje weryfikacji skali dwustopniowej poprzez jej odniesie- nie do współczesnych państw europejskich i na tym przykładzie wykazuje jej wady. W miejsce ww. skali proponuje znacznie zmodyfikowaną i opartą na ostrych kryteriach skalę trójstopniową, odpowiadającą stwierdzonemu zróżnicowaniu stosowanych procedur zmiany konstytucji współczesnych państw europejskich.
EN
Article aims to demonstrate that applied the doctrine of constitutional law constitutional division due to their mode of change is anachronistic. Distribution of basic laws on flexible and rigid, introduced in the late nineteenth century became – in part because of the defects of the proposed classification, partly for other reasons – dysfunctional. The author makes a two-step verification scale through its reference to contemporary European countries and this example shows its flaws. In place of the above. scale suggests a much modified and based on stringent criteria of a three-stage scale, corresponding to cover identified diversity of the procedures used to change the constitution of modern European states.
Year
Issue
Pages
127-143
Physical description
Dates
published
2014-10-31
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.
 • Bevir M., Democratic Governance, Princeton and Oxford 2010.
 • Bowman E. F., An Introduction to Political Science, London 1927.
 • Bożyk S., Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, [w:] Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski, Białystok 2009.
 • Bryce J. B., Constitutions, Reprinted, 2010, Memphis, Tennessee, USA.
 • Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2011.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 • Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Reprint dzieła opublikowanego w Wilnie w roku 1937, Kraków 2006.
 • Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2009.
 • Kruk M., Konstytucja jako ustawa zasadnicza państwa, [w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Ludwikowski R. R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.
 • Sarnecki P., Systematyka konstytucji, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Sarnecki P., Zakres i charakter regulacji konstytucyjnej w projekcie Konstytucji RP, [w:] Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytu-cyjnego, red. K. Działocha, A. Pułło, Gdańsk 1998.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2008.
 • Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2010.
 • Wheare K. C., Modern Constitutions, Oxford 1966.
 • Wolf-Philips L., Constitutions of Modern States, London 1968.
 • Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc77b162-3391-4bff-9b23-bd20f2a0701a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.