PL EN


2016 | 21 | 21-34
Article title

Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych). Cz. I

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Postmodernism as a change factor in modern linguistics, in the epistemic, social and ethical aspect (taking into account the humanities). Part 1
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author considers the impact of postmodernism on contemporary humanities, and in particular on theoretical linguistics. The main thesis of the paper can be formulated as follows: postmodernism contributes to the increase of such tendencies in linguistics as: blurring of the subject of research, disregard for the ‘directives of language’, i.e. disuse of the conventional scientific language, violations of the requirement of verifiability of statements, and breaking of the rules of communication. The author examines elements of postmodern science using the example of several branches of modern linguistics: cultural linguistics (linguoculturology), ethnolinguistics, anthropological linguistics, cognitive linguistics, and discourse linguistics.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
References
 • Abrams M.H., 2000, Ustalanie i dekonstruowanie, [w:] R. Nycz (red.), Dekonstrukcja w badaniach literackich, Kraków, s. 211–262.
 • Ambrose D., Cross T.L., 2009, Connecting Ethics with High Ability, [w:] N.L. Cross, D. Ambrose (red.), Morality, Ethics, and Gifted Minds, New York, s. 3–15.
 • Attridge D., 2007, Jednostkowość literatury, Kraków.
 • Barrilleaux R.J., 1988, The Post-Modern Presidency, New York – Westport – London.
 • Baudrillard J., 1981, Simulacres et simulation, Paris.
 • Bobrowski I., 1993, Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Kraków.
 • Bobrowski I., 1995, Czy kognitywizm jest naukowy? O lingwistyce kognitywnej z punktu widzenia dwudziestowiecznych koncepcji nauki, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LI, s. 19–24.
 • Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków.
 • Browman P., 2007, Post-Marxism versus Cultural Studies: Theory, Politics and Intervention, Edinburgh.
 • Burenina O., 2000, [= Буренина О.], …quia absurdum, „Die Welt der Slaven” XLV, s. 265–284.
 • Burenina O., 2004, [= Буренина О.], Что такое абсурд, или по следам Мартина Эсслина, [w:] O. Буренина (red.), Абсурд и вокруг, Москва, s. 7–72.
 • Carnap R., 1953, Testability and Meaning, [w:] H. Feigl, M. Brodbeck (red.), Readings in the philosophy of science, New York, s. 47–92.
 • Carnap R., 1969, Filozofia jako analiza języka nauki, Warszawa.
 • Dupré B., 2008, 50 teorii filozofii, które powinieneś znać, Warszawa.
 • Fleischer M., 2008, Koncepty – elementy sterujące komunikacji, Wrocław.
 • Gajlewicz M., 2011, Argumenty i techniki perswazyjne w reklamie, „Studia Medioznawcze” nr 3, 75–88.
 • Goćkowski, J., 2009, Siedem powinności zawodowego uczonego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” XLV, 3–4, s. 281–294.
 • Grice H.P., 1977, Logika a konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” VI, s. 85–99.
 • Gut A., 2009, O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem, Lublin.
 • Hercen A.I., 1985, [= Герцен А.И.], Сочинения в двух томах, t. 1, Москва.
 • Hochbruck W., 1995, Amerikanische politische Rhetorik in der Postmoderne: (noch) keine neue „Word order”, „Sprache und Literatur” 75/76, s. 17–26.
 • Jaccard J.-F., 2004, „Cisfinitum” и смерть. «Каталепсия времени» как источник абсурда, [w:] O. Буренина (red.), Абсурд и вокруг, Москва, s. 75–91.
 • Jameson F., 1993, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, New York.
 • Karpow W.A., 1992, [= Карпов В.А.], Язык как система, Минск.
 • Kawka M., 2003, Czy dyskurs historyczny jest gatunkiem dyskursu naukowego? „Konspekt” 14/15, [on-line:] www.wsp.krakow.pl/konspekt/14/kawka14.html (dostęp: 5 IX 2013).
 • Kiklewicz A., 2012, Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności, Warszawa.
 • Kiklewicz A., 2015, Bełkot w komunikacji językowej: próba klasyfikacji zjawisk, [w:] P. Lewiński (red.), Bełkot, czyli mowa ludzka pozbawiona sensu. Komunikacyjna funkcja wypowiedzi niejasnych, Olsztyn, s. 11–26.
 • Kisielew W.S., 2005, [= Киселев В.С.], К проблеме дискурсивных практик русской прозы первой трети XIX века (стратегия дилетантизма), „Филологические науки” 1, s. 13–24.
 • Kościuszko K., 2012, Czy nauka jest możliwa jako metafizyka?, [w:] E. Starzyńska- -Kościuszko, D. Liszewski (red.), Między metafilozofią a ekofilozofią. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Hullowi, Olsztyn, s. 73–79.
 • Kristeva J., 2007, Czarne słońce. Depresja i melancholia, Kraków.
 • Lapp E., 1995, Linguistik der Ironie, „Tübinger Beiträge zur Linguistik“ 369, Tübingen.
 • Lipowieckij M.N., 1997/2015, [= Липовецкий М.Н.], Русский постмодернизм, Екатеринбург, [on-line:] http://d.theupload.info/down/49ye7ebltiw6eygvck5mh118cxydx9ii/lipoveckii_m_n__russkii_postmodernizm.txt (dostęp: 29 IV 2015).
 • Możejko M., 2001, [= Можейко М.], Постмодернизм, [w:] A.A. Грицанов, M.A. Можейко (red.), Постмодернизм. Энциклопедия, Минск, s. 601–695.
 • Nycz R., 2000, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków.
 • Popper K., 1999, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa.
 • Rose R., 1988, The Postmodern President, Chatham – New York.
 • Senechal M., Fleck, G. (red.), 1977, Patterns of symmetry, Amherst.
 • Skoropanowa I.S., 2002, [= Скоропанова И.С.], Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, Санкт-Петербург.
 • Smirnow I., 1990, [= Смирнов И.], Бытие и творчество, Marburg.
 • Sokal A., Bricmont J., 1998, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa.
 • Szymanek K., 2008, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa.
 • Tabakowska E., 1995, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków.
 • Tabakowska E., 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków.
 • Usowskaja E.A., 2006, [= Усовская Э.А.], Постмодернизм, Минск.
 • Wojtak M., 1999, Dyskurs asekuracyjny w dyskursie naukowym, [w:] S. Gajda (red.), Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, Opole, s. 139–146.
 • Żuk A., 1998, Dekonstrukcja zdekonstruowana. Logiczna krytyka metody Derridy, [w:] eadem (red.), Granice języka, Lublin, s. 53–70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc78b657-75ce-4b62-bd7e-091e5960bda1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.