PL EN


2018 | 28 | 4 | 51-61
Article title

Definicyjno-prawna regulacje wojny oraz terminów pochodnych

Title variants
EN
Definitional and Legal Regulations of War and Related Terms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W aktach prawnych i najważniejszych dokumentach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej nie brakuje mnogości sformułowań pojęć takich jak: wojna, stan wojny czy czas wojny. Brak definicji prawnie wiążących oraz niekonsekwencja użycia definicji tożsamych prowadzi do różnych, często wykluczających się interpretacji danych sytuacji, co może nieść różne skutki prawne. Jedynie precyzyjne i ścisłe definiowanie powyższych pojęć, najlepiej poprzez wprowadzenie ich do prawa krajowego bądź międzynarodowego, spowodowałyby rozwianie wielu wątpliwości i zamknęłoby drogę do czasem wykluczających się interpretacji, co jest szczególnie ważne w zakresie pojęć i zagadnień związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Dlatego też w pracy autorka przedstawi definicje i regulacje wynikające z polskich aktów prawnych, odnoszące się do wojny, czasu wojny i stanu wojny.
EN
Legal acts and the most important documents in force in the Republic of Poland contain a multitude of wording of terms such as: war, state of war or time of war. The lack of legally binding definitions and the inconsistency of the use of similar (but not the same) definitions leads to different, often mutually exclusive interpretations of given situations, which may have different legal consequences. Only precise and strict defining of the above concepts by adopting their legal definitions would dispel many doubts and close the way to sometimes mutually exclusive interpretations. This is particularly important in terms of concepts and issues related to security and defense. Therefore, the author will present definitions and regulations resulting from Polish legal acts, referring to war, time of war and the state of war.
Year
Volume
28
Issue
4
Pages
51-61
Physical description
Contributors
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
References
 • Banaszak Bogusław: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
 • Białocerkiewicz Jan: Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2005.
 • Bierzanek Remigiusz, Symonides Janusz: Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa: LexisNexis 2002.
 • Bukowicka Stanisława: Wybrane zagadnienia z zakresu zadań Ministra Obrony narodowej na czas wojny, [w:] Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem. Wybrane problemy, red. W. Kitler, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2013, s. 126-140.
 • Clausewitz von Carl: O wojnie, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958.
 • Cybichowski Zygmunt: Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, wyd. 3, Warszawa [s.n.] 1928.
 • Garlicki Leszek: Rozdział IV. Sejm i Senat. Artykuł 116, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2001, s. 5.
 • Kallas Marian: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 1997.
 • Kitler Waldemar: Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2011.
 • Kołodziejczak Malwina: Analiza pojęcia wojny, agresji i napaści zbrojnej oraz przykłady ich użycia w aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, Obronność. Zeszyty Naukowe WZiD AON 2 (14) 2015, s. 70-79.
 • Kołodziejczak Malwina: Legal problem with binding definitions illustrated with an example of extraordinary measures, [w:] New Approaches to the National Security, Brno: University of Brno 2017, s. 214-219.
 • Kołodziejczak Malwina: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w polskim systemie prawnym, [w:] Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym Państwa Polskiego, red. T. Kośmider, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2014, s. 130-140.
 • Kołodziejczak Malwina: Różnica pojęć wojna, konflikt, kryzys, zagrożenie występujących w naukach o bezpieczeństwie – ujęcie prawne, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Pojęcie, zakres, kwalifikacja, red. W. Sójka, M. Kołodziejczak, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2016, s. 11-21.
 • Mała encyklopedia wojskowa, t. III, red. J. Urbanowicz, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971.
 • Słownik terminów wojskowych, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2008.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Pawłowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2002.
 • Surmański Marek: Pojęcie „czas wojny” oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym, Bezpieczeństwo Narodowe 30 (2014), nr 2, s. 95-109.
 • Winczorek Piotr: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa: Wydawnictwo LIBER 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc818169-e3ca-43ab-8b1d-a1684da5cebb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.