PL EN


2013 | 915 | 23-41
Article title

Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego

Title variants
EN
Methodological Aspects of the Analysis and Assessment of a Motivation System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Management effectiveness depends largely on the ability to motivate employees and influence their attitudes and behaviour. One tool that enables managers to do so is a motivation system. The article assumes that such a system is an ordered set of motivational tools related to each other, whose aim is to encourage employees to achieve the enterprise’s objectives, and create the conditions to allow them to do so. Thus, appreciating the role of the motivation system in an enterprise, the aim of this article is to display the basic levels of an analysis and assessment, the use of which will lead to the designation of areas needed for radical changes and improvement to be made. To achieve this goal the paper presents the function and structure of the motivation system. The author also provides research tasks and criteria for analysing and assessing a motivation system.
Contributors
References
 • Adamus W., Szara K. [2000], Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4–5.
 • Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Borkowska S. [2006], Motywacja i motywowanie [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, WN PWN, Warszawa.
 • Czerska M. [2002], Motywacja [w:] A. Czermiński i in., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 • Gruszczyńska-Malec G. [1999], Koncepcja systemu motywacji pracowniczej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5.
 • Hackman J.R., Oldham G.R. [1975], Development of the Job Diagnostic Survey, „Journal of Applied Psychology”, nr 60.
 • Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, WN PWN, Warszawa–Kraków.
 • Kozioł L. [2011], Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace: Concept Outline, „Research Papers Collection”, vol. 19, nr 2.
 • Masłyk-Musiał E. [2003], Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mikuła B. [2001], Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kluczbork.
 • Mikuła B., Potocki A. [1998], Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Nalepka A. [1993], Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria: Monografie, nr 112, Kraków.
 • Nesterak J. [2002], System motywacyjny i kontrakty menedżerskie w controllingu [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Zarządzanie pracą, t. 5, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Reykowski J. [1979], Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Sekuła Z. [2000], Controlling personalny. Strategie personalne. Zadania i narzędzia controllingu personalnego, TNOiK, Bydgoszcz.
 • Sekuła Z. [2008], Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków–Kluczbork.
 • Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. [2008], Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie, nr 782, Kraków.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Szałkowski A. [1994], Motywacyjne aspekty gospodarowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., nr 64.
 • Walas-Trębacz J. [1994], Funkcja motywacji w procesie zarządzania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 411, Kraków.
 • Węgrzyn B. [2007], Projektowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc968885-a2df-4833-9585-f61cbe5db656
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.