PL EN


2018 | 529 | 58-70
Article title

Ekonomia złożoności a równowaga wielopunktowa

Content
Title variants
EN
Complexity economics vs. multiple equilibria
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszukiwanie mechanizmów harmonizujących i stabilizujących procesy ekonomiczne prowadziło do stawiania praktycznego problemu znajdowania, stabilności i jednoznaczności równowagi jako głównego obszaru badań (stabilizacja równowagi w systemie). Możliwość występowania dodatnich sprzężeń zwrotnych w systemie ekonomicznym generuje dwa nowe problemy jakimi są równowaga wielopunktowa oraz dynamika systemu ekonomicznego. Są to dwa istotne skutki reakcji systemu ekonomicznego na zmiany (szoki) w warunkach niestabilności. Idea równowagi wielopunktowej powoduje konieczność wyjścia poza ekonomię heterodoksyjną, co jest współcześnie coraz częściej akceptowane przez ekonomistów. Badanie zjawisk równowag wielopunktowych wymaga skierowania myślenia ekonomistów w stronę ekonomii złożoności jako syntezy wielu podejść heterodoksyjnych z głównym nurtem ekonomii. Celem artykułu jest przybliżenie problemów równowag wielopunktowych i koncepcji ekonomii złożoności we współczesnej literaturze przedmiotu.
EN
The central problem in mainstream economics was in particular the search for mechanisms harmonizing and stabilizing economic processes (the invisible hand of the market). This led to the practical problem of finding, stability and uniqness of the equlibrium as the main area of research (stabilization of the system). The study of the states of equilibrium is important and interesting, but it should not concern mainly the conditions of existence and uniqueness. The possibility of positive feedback in the economic system generates two new problems, such as multiple equilibrium and dynamics (evolution) of the economic system. These are two important effects of the economic system’s reaction to changes (shocks) in conditions of instability. The aim of the article is to present the problems of multiple equilibria and the concepts of complexity economics in contemporary literature on the subject.
References
 • Allingham M., 1987, Uniqueness of equilibrium, [w:] General Equilibrium, eds. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, Norton, New York, s. 324–327.
 • Arrow K.J., Hahn F.H., 1971, General Competitive Analysis, Holden-Day, San Francisco.
 • Beinhocker E.D., 2006, The Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston.
 • Bludnik I., 2012, Wieloraka równowaga w neokeynesowskich modelach niecenowych błędów koordynacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. 74, nr 2, s. 125–139.
 • Brainard W.C., Scarf H., 2000, How to Compute Equilibrium Prices in 1891, Cowles Foundation Discussion Paper, no. 1270.
 • Colander D., 2003, Post Walrasian macro policy and the economics of muddling through, International Journal of Political Economy, vol. 33(2), s. 17–35.
 • Colander D., Holt R.P., Rosser R.B., 2005, The Changing Face of Economics, Conversations with Cutting- Edge Economists, University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Colander D., Holt R.P., Rosser J.B., 2011, The complexity era in economics, Review of Political Economy, vol. 23(3), s. 357–369.
 • Dąbrowski I., 2009, Teoria równowagi ogólnej: Rys historyczny i obecny status w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dąbrowski I., 2013, Stany równowagi przy zachowaniach rutynowych i optymalizacyjnych wspartych oczekiwaniami na przykładzie dylematu więźnia, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 134, s. 53–63.
 • Dąbrowski I., 2016, Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Debreu, G., 1970, Economies with a finite set of equilibria, Econometrica, t. 38, s. 387–392.
 • Debreu G., 1974, Excess-demand functions, Journal of Mathematical Economics, no. 1, s. 15–21.
 • Debreu G., 1991, The Mathematization of economic theory, The American Economic Review, vol. 81(1), s. 1–7.
 • Garbicz M., 1996, O niektórych założeniach modelu klasycznego i ich konsekwencjach, Ekonomista, nr 4, s. 527–548.
 • Hardt Ł., 2010, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii, Ekonomista, nr 1, s. 9–34.
 • Jakimowicz A., 2014, Ekonomia złożoności, https://www.fuw.edu.pl/event-reader/event4339.html?file-=tl_files/events/ekonofizyka/2014-11-25-ekonomiaZlozonosci.pdf (20.12.2017).
 • Kaldor N., 1972, The irrelevance of equilibrium economics, The Economic Journal, vol. 82(382), s. 1237–1255.
 • Kaldor N., 1985, Economics without Equilibrium, University College Cardiff Press, Cardiff.
 • Kehoe T.J., 1998, Uniqueness and stability, [w:] Elements of General Equilibrium Analysis, ed. A. Kirman, Blackwell, Oxford, s. 38–87.
 • Kędzierski M., 2013, Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności, Zarządzanie Publiczne, t. 2–3, nr 24–25, s. 90–101.
 • Kornai J., 1971, Anti-equilibrium: On Economic Systems Theory and the Tasks of Research, North-Holland, Amsterdam.
 • Mantel R., 1974, On the characterization of aggregate excess-demand, Journal of Economic Theory, no. 7, s. 348–353.
 • Rosser J.B., 1999, On the complexities of complex economic dynamics, Journal of Economic Perspectives, vol. 13(4), s. 169–192.
 • Sonnenschein H., 1972, Market excess-demand functions, Econometrica, vol. 40(3), s. 549–563.
 • Stiglitz J.E., 1993, Post Walrasian and post Marxian economics, Journal of Economic Perspectives, vol. 7(1), s. 109–114.
 • Stiglitz J.E., 2002, Information and the change in the paradigm of economics, American Economic Review, vol. 92(3), przedruk w: Gospodarka Narodowa, 2004, nr 3–4, s. 78–120.
 • Walras L., 1926, Éléments d’économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale, R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris, wydanie angielskie: Element of Pure Economic: or The Theory of Social Wealth, George Allen and Unwin, London 1954.
 • Wojtyna A., 2008, Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, Ekonomista, nr 1, s. 9–30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc9e2907-94cc-4648-a940-e3261ce77e2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.