PL EN


2012 | 30 | 117-130
Article title

Jana Pawła II przesłanie o dialogu teologii z naukami przyrodniczymi

Content
Title variants
EN
The message of John Paul II on a dialogue of theology with natural sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł, odwołując się do nauczania papieża Jana Pawła II, przedstawia jego ujęcie dialogu teologii z naukami przyrodniczymi. Jest to zagadnienie istotne z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej. Jej uzasadnianie dokonuje się dziś w klimacie myślenia, w którym nauki przyrodnicze, narzędzia poznania świata im właściwe, a także rozpowszechniony przez nie obraz świata odgrywają doniosłą rolę. W tekście ukazane zostały istotne wskazania soborowego otwarcia Kościoła na naukę, stanowiące inspirację dla papieskiego ujęcia dalszych i bliższych uwarunkowań dialogu teologii z naukami przyrodniczymi.
EN
The article, referring to the teaching of Pope John Paul II, presents his attitude to the dialogue of theology with natural sciences. This is a significant issue from the point of view of Christian faith. Its justification is made in the atmosphere of thinking, where natural sciences, with their methods of learning the world as well as the image of the world widespread by them play a significant role. Therefore, natural sciences, cognition connected therewith, natural image of the world may be recognized as an important theological place (locus theologicus). Significant indications of Council Church opening for the science were contained, in the text constituting an inspiration for the Papal attitude towards further and closer conditions of the dialogue of theology with natural sciences.
Year
Issue
30
Pages
117-130
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Opolski
References
 • Heller M., Budzik S., Wszołek S., Nauki jako locus theologicus – próba wniosków, w: Obrazy świata w teologii i naukach przyrodniczych, red. M. Heller, S. Budzik, S. Wszołek, Tarnów 1996, s. 253–259.
 • Heller M., Liana Z., Mączka J., Skoczny W. (red.), Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie, Tarnów 2001.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” (1998), Kraków 1998.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” (1979), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1998, s. 7–76.
 • Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich „Ex corde Ecclesiae” (Rzym 15.08.1990), OsRomPol 11(1990), nr 10–11, s. 5–9.
 • Jan Paweł II, Magisterium Kościoła wobec ewolucji. Przesłanie Ojca Świętego do Członków Papieskiej Akademii Nauk (Rzym 22.10.1996), OsRomPol 18(1997), nr 1, s. 18–19.
 • Jan Paweł II, Posłanie do Ojca George’a V. Coyne`a dyrektora Obserwatorium Watykańskiego (Rzym 1988), w: Nauka a wiara – przestrzeń dialogu, red. T. Sierotowicz, Tarnów 1997, s. 262–273.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do ludzi nauki (Kolonia 15.11.1980), w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 307–318.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk z okazji 100. rocznicy urodzin A. Einsteina (Rzym 10.11.1979), w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 332–336.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: „Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji” (Rzym 26.04.1985), w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 347–349.
 • Jan Paweł II, Przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 8.06.1997), w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 983–990.
 • Jan Paweł II, Zrozumieć wszechświat i człowieka. Przemówienie do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne (28.06.1996) http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/astronomowie_28061996.html (odczyt z dn. 20.05.2012).
 • Koncsik I., Theologie und Naturwissenschaften – ein systematischer Literaturbericht, „Wissenschaft und Weisheit” 64 (2001), nr 2 s. 232–289.
 • Michalski K., Castel Gandolfo, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Warszawa–Kraków 2010, t. 1, s. 5–14.
 • Sander H. J., Die Vernunft – ein Locus Theologicus Alienus. Das moderne Differenzprinzip der Dogmatik und seine Bedeutung im Lehramt der Kirche, w: Rozum i wiara, red. A. Anderwald, Opole 2001, s. 194–196.
 • Schwarz H., 400 Jahre Streit um die Wahrheit – Theologie und Naturwissenschaft, Göttingen 2012.
 • Sierotowicz T., Jan Paweł II i sprawa Galileusza – „rehabilitacja“ Galileusza?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 45(2009), s. 97–123.
 • Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, w: Tenże, Konstytucje – dekrety – deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań 2002, s. 288–301.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Tenże, Konstytucje – dekrety – deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań 2002, s. 526–606.
 • Szymik J., Loci theologici, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin – Kraków 2002, s. 757–759.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc9f865a-5417-495f-8734-495b281809f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.