PL EN


2015 | 4 | 2 | 147-162
Article title

Ocena prawdopodobieństwa zgonu osób starszych w pierwszych latach pobytu w domu pomocy społecznej

Content
Title variants
EN
Estimation of death probability of the elderly in the first years of residence in a nursing home
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce największe znaczenie w sprawowaniu długoterminowej opieki instytucjonalnej nad osobami starszymi mają domy pomocy społecznej (DPS). Przy przyjmowaniu do DPS występuje negatywne zjawisko selekcji ze względu na stan zdrowia. Badanie własne przeprowadzone wśród osób w wieku 60 lat i więcej przyjętych do Domu Pomocy Społecznej w Gdyni w latach 1980–2010 pokazało, że newralgicznym okresem w opiece nad osobami starszymi są pierwsze lata pobytu. Wykorzystując model logitowy, oszacowano prawdopodobieństwo zgonu pensjonariuszy w pierwszych 4 latach pobytu w DPS w zależności od płci, wieku przyjęcia oraz okresu przyjęcia. W celu oceny skali efektu selekcji uzyskaną ocenę prawdopodobieństwa zgonu pensjonariuszy DPS w Gdyni porównano z prawdopodobieństwem zgonu mieszkańców Polski w odpowiadających grupach płci, wieku i kohorty.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
147-162
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,, beata.jackowska@ug.edu.pl
References
 • Gruszczyński M. (2010), Modele zmiennych jakościowych dwumianowych, w: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Gruszczyński M. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Harrell F. (2001), Regression Modeling Strategies with Applications to Linear Models, Logistic Regression, and Survival Analysis, SpringerVerlag, New York.
 • Hosmer D., Lemeshow S. (2000), Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Jackowska B. (2011), Efekty interakcji między zmiennymi objaśniającymi w modelu logitowym w analizie zróżnicowania ryzyka zgonu, „Przegląd Statystyczny”, nr 1–2.
 • Jackowska B. (2013), Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osob starszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Mazurek E. (2000), Model logitowy, w: Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, Ostasiewicz S. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • McGehee M. (2004), Mortality, w: The Methods and Materials of Demography, Siegel J. S., Swanson D. A. (ed.), Elsevier Academic Press, Amsterdam.
 • Plenikowska T. (2011), Analiza wybranych czynnikow kształtujących czas pobytu w domu opieki społecznej z wykorzystaniem krzywej KaplanaMeiera (na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Gdyni), „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 2/3.
 • Prognoza ludności na lata 2015–2050 (2014), „Studia i Analizy Statystyczne”, GUS, Warszawa.
 • Tablice trwania życia 1990–2013, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tema tyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia,1,1.html, dostęp dnia 20.04.2015.
 • Valkovics E. (1976), Związki między poprzeczną i wzdłużną analizą ruchu naturalnego ludności, w: Analiza kohortowa i jej zastosowanie, Borowski S. (red.), PWN, Warszawa.
 • Wilmowska A., Błędowski P. (2008), Założenia do ubezpieczenia pielęgnacyjnego, w: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, Uściska G. (red.), IPiSS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cca067a9-4ad3-475a-b536-057f357ae827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.