PL EN


2017 | Volume 31, Issue 4 | 120-132
Article title

Powiązania gospodarcze państw postradzieckich na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Content
Title variants
EN
Economic Links of the Post-Soviet Countries as Illustrated by Foreign Direct Investment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Utworzenie Związku Radzieckiego, w ramach określonego założenia politycznego, wymagało od jego władz przeprowadzenia licznych reform politycznych i gospodarczych. Jednym z głównych celów jego powstania było stworzenie odseparowanego od innych krajów (w szczególności zachodnich), samowystarczalnego i zintegrowanego wewnętrznie tworu państwowego. Po upadku ZSRR byłe republiki związkowe odzyskały niepodległość. Transformacje systemowe umożliwiły im rozszerzenie kierunków handlu oraz przepływu środków finansowych w postaci nowych inwestycji o kraje spoza obszaru radzieckiego. Celem artykułu jest analiza powiązań gospodarczych występujących obecnie pomiędzy byłymi republikami Związku Radzieckiego przez pryzmat wielkości i struktury geograficznej (kierunków) przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Porównanie w pracy wyników analizy danych z uwarunkowaniami historycznymi oraz aktualną sytuacją geopolityczną w regionie pozwoliło autorce odpowiedzieć na postawione we wstępie artykułu pytanie badawcze: „Czy obecnie można mówić o istotnej reorganizacji polityki gospodarczej, polegającej na rzeczywistym otwarciu państw postradzieckich na nowe rynki, czy ich dalszej integracji z krajami, których obszary znajdowały się w przeszłości za tzw. żelazną kurtyną?”. Artykuł wzbogacono ponadto o krótki przegląd ustaleń terminologicznych.
EN
The creation of the Soviet Union (USSR), as the result of a specific political objective, required a large number of political and economic reforms. One of the main objectives was the establishment of a state that is isolated from other countries (particularly the western ones), independent, self-sufficient and internally integrated. After the dissolution of the USSR, the former Soviet republics became independent. Political transformations facilitated the development of a more dynamic international trade and opened new possibilities for foreign investments. The aim of this article is, through careful examination of the size and geographical structure (direction) of direct foreign investments, to analyse and explain specific economic links currently existing between the former Soviet republics. Comparing the results of the analysis with historical determinants and the geopolitical situation in the region has allowed the author to answer the initial question of the article: Can we really speak of a reorganisation of the political economy based on actual opening of the post-soviet countries to new markets? Or is it rather a matter of further integration with the countries that have been similarly situated behind the so called iron curtain? Additionally, the article contains a short review of used terminology.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
References
 • Ananicz, S., (2014). Armenia na drodze do Unii Celnej (i większego uzależnienia od Rosji). Pozyskano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-16/armenia-na-drodze-do-unii-celnej-i-wiekszego-uzaleznienia-od-rosji
 • Bank Światowy (2017,15 sierpnia). Pozyskano z http://www.worldbank.org/
 • Bojar, E. (2001). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Całus, K., (2014). Rosyjskie sankcje wobec Mołdawii. Niewielkie efekty, spory potencjał. Komentarze OSW (152). Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Pozyskano z https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_152.pdf
 • Całus, K. (2016). Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej państwowości. Prace OSW (59). Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Pozyskano z https://www. osw.waw.pl/sites/default/files/prace_59_pl_25_lat_moldawskiej_net.pdf
 • Central Intelligence Agency (2017, 15 sierpnia). Pozyskano z https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 • Cieślik, A. (2005). Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Coordinated Direct Investment Survey IMF (2016, 25 grudnia). Pozyskano z http://data.imf.or- g/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1390030109571
 • Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 • Ławriszczew, A. (1969). Geografia ekonomiczna ZSRR. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Maryański, A. (1987). Geografia ekonomiczna Związku Radzieckiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Michalik A., (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W: M. Maciejewski, S. Wydmus (red.). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Michałków, I. (2003). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Olifirowicz, M., WasilikDusińska, A. (red.) (2002). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, UNCTAD.
 • Przygodzki, Z. (2007). Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności regionów. W: J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 11–32.
 • Rychłowski, B.(red.) (1976). Kraj dwóch kontynentów. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza. Szeliga, Z. (1967). Gospodarka ZSRR na tle gospodarki świata. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wierzbowska-Miazga, A. (2013). Wsparcie drogą do podporządkowania. Punkt Widzenia (34). Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Pozyskano z https://www. osw.waw.pl/sites/default/files/pw_34_bialorus_pl_net.pdf.
 • Zasztowt, K. (2008). Stosunki Republiki Turcji z państwami Kaukazu Południowego. W: K. Iwańczuk, T. Kapuściński (red.). Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Zorska, A. (2000). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cca15274-3c3e-4f21-b006-4e4e9ab98878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.