Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 107(163) | 119-136

Article title

Fair value in the measurement of assets and liabilities of selected banks

Content

Title variants

PL
Wartość godziwa w wycenie aktywów i zobowiązań wybranych banków

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main purpose of this article is to determine the impact of changes in the fair value of assets and liabilities on the overall net result of selected banks listed on the Warsaw Stock Exchange. The research covered the consolidated financial statements of five banks, for the years 2014-2018. Methods of analyzing the literature on the subject, financial statements, and legal acts, including selected IFRS, were used. It has been shown that, on the one hand, fair value revaluations have a significant impact on the financial result of the described entities; on the other hand, the fair value in these entities is determined mainly at the 1st level of the hierarchy. This means that the basis for determining the fair value is observable prices on the market, and that the impact of subjective estimates on the financial result is small.
PL
Celem głównym niniejszego artykułu jest ustalenie wpływu zmian wartości godziwej aktywów i zobo-wiązań na wynik całościowy netto wybranych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościo-wych w Warszawie. Badaniami objęto skonsolidowane sprawozdania finansowe pięciu banków za lata 2014-2018. Posłużono się metodami analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych, w tym wybranych MSSF oraz analizy sprawozdań finansowych. Wykazano, że z jednej strony przeszacowania wartości godziwej wywierają istotny wpływ na wynik finansowy opisywanych jednostek, z drugiej zaś wartość godziwa w tych podmiotach ustalana jest głównie na pierwszym poziomie hierarchii. Oznacza to, że podstawą wyznaczania wartości godziwej są ceny obserwowalne na rynku, a oddziaływanie subiektyw-nych szacunków na wynik finansowy jest niewielkie.

Contributors

author
  • University of Gdańsk, Faculty of Management, Accounting Department
  • graduate of University of Gdańsk

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cca29321-1b0c-4cb5-afd1-7e1203635211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.