PL EN


2011 | 2/2011 | 109-133
Article title

Konteksty pedagogiki penitencjarnej

Content
Title variants
EN
The contexts of penitentiary pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie zawiera zarys wykładu pedagogiki penitencjarnej. Omówione zostały m.in.: etymologia i definicja pedagogiki penitencjarnej, jej przedmiot, zadania, aksjologiczne, teleologiczne, teoretyczne i metodyczne podstawy oraz miejsce i rola wśród innych dyscyplin naukowych. Wraz z rozwojem różnorodnych opcji metodologicznych oraz przemian w życiu społecznym, refleksja dotycząca tożsamości i miejsca pedagogiki penitencjarnej domaga się nowej artykulacji. Autor artykułu zgłasza i uzasadnia postulat czerpania przez pedagogikę penitencjarną w większym zakresie z dorobku pedagogiki społecznej, która w kontekście losów życiowych obywateli zajmuje się m.in. projektowaniem, realizowaniem i ewaluacją oddziaływań wychowawczych oraz regulacją stosunków społecznych w kontekście polityki społecznej, w formule otwartego społeczeństwa obywatelskiego (typu inclusiv).
EN
This article contains a sketch of the interpretation of penitentiary pedagogy. There are discussed, among others, etymology and the definition of penitentiary pedagogy, its subject-matter, goals, axiological, teleological, theoretical and methodological foundations and its place and role among other scientific disciplines. Along with the development of multiple methodological options and changes in social life, the reflection concerning the identity and place of penitentiary pedagogy demands a new articulation. The author submits and gives grounds for a proposition for the penitentiary pedagogy to reap gain in a wider scope from the achievements of social pedagogy, which in the context of citizens’ life deals with designing, carrying out and evaluating educational efforts and the regulation of social relations in the context of social policy, according to an open citizen society (inclusive) idea.
Keywords
Year
Issue
Pages
109-133
Physical description
Dates
published
2011-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Andrejew I. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa 1989.
 • Bałandynowicz A. Zapobieganie przestępczości. Warszawa 1998.
 • Bałandynowicz A. Probacja, czyli wychowanie do wolności. Warszawa 1996.
 • Bałandynowicz A. Probacja: system sprawiedliwego karania – podstawy aksjologiczne. W: Problemy więziennictwa u progu XXI wieku. Materiały z I Polskiego Kongresu Penitencjarnego. B. Hołyst, S. Redo (red.). Warszawa – Wiedeń – Kalisz 1996.
 • Bałandynowicz A. Resocjalizacja wspierająca w warunkach systemu probacji propozycją nowoczesnej reintegracji społecznej. W: Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. A. Rejzner (red.). Warszawa 2008.
 • Bulenda T. Implikacje koncepcji antropologiczno-kryminalnych w postępowaniu z więźniami. W: Problemy więziennictwa u progu XXI wieku. B. Hołyst i S. Redo (red.). Warszawa-Wiedeń-Kalisz 1996.
 • Czapów Cz, Jedlewski S. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971.
 • Czapów Cz. Antropotechniczne i antropologiczne aspekty wychowania. W: Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie. A. Podgórecki (red.). Warszawa 1970.
 • Czapów Cz. Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa 1978.
 • Damska M.R. The Focus of Justice and Authority. A Comparative Approach to the Legal Process. New Haven 1986.
 • Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki. B. Śliwerski (red.) Kraków 1992.
 • Edukacja wobec zmiany społecznej. J. Brzeziński, L. Witkowski (red.). Poznań–Toruń 1994.
 • Falandysz L. W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1986.
 • Filar M. System wymiaru sprawiedliwości a strategie zwalczania przestępczości. „Przegląd Prawa Karnego”, nr 8, 1993.
 • Galaway B. Public acceptance of restitution as an alternative to imprisonment for property affenders: a survey, Ministry of Justice. Wellington 1984.
 • Gardocki L. Prawo karne. Warszawa 1996.
 • Gorski S. Metodyka resocjalizacji. Warszawa 1985.
 • Góralski A. Wzorce twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 1998.
 • Górny J. Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencarystyki. Warszawa 1996.
 • Hołyst B. Bariery resocjalizacji penalnej. W: Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce. B. Hołyst (red.). Warszawa 1984.
 • Jurewicz O. Słownik polsko-grecki. Warszawa 2000.
 • Kaczyńska W. Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego. Warszawa 1992.
 • Kalinowski M., J. Pełka. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Warszawa 1996.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań, Wyd. Pallottinum 1994.
 • Klug H. Kriminalpädagogik. 1929.
 • Konopczyński M. Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. „Pedagogika społeczna”, nr 2 (32); Rok VIII 2009.
 • Kosmol P. Jak uczynić z kary pokutę. W: Wina – kara – nadzieja – przemiana. Materiały z I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Kalisz 25–27 IX 1996 r. J. Szałański (red.). Łódź – Kalisz 1998.
 • Kozielecki J. Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa 1987.
 • Krajewski K. Teorie kryminologiczne a prawo karne. Warszawa 1994.
 • Krajewski W. Współczesna filozofia naukowa: metafilozofia i ontologia. Warszawa, Wyd. Wydział Filozofii i Socjologii UW 2000.
 • Lalak D. Pedagogiki społecznej nowe perspektywy. W: IPSiR dzisiaj. Księga jubileuszowa. M. Porowski (Red.). Warszawa, UW 1998.
 • Lelental S., Szymanowski T. Uzasadnienie do projektu Kkw. Warszawa 1994.
 • Lipkowski O. Pedagogika specjalna. Warszawa 1981.
 • Lombroso C. Człowiek – zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej, t. I i II, Warszawa 1891.
 • Lorenz W. Social Work in a Changing Europe. London, Routledge 1994.
 • Machel H. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk 1994.
 • Makowski A. Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa 1994.
 • Marek A. „Nowy realizm” w polityce Stanów Zjednoczonych – założenia i efekty. „Państwo i Prawo”, nr 4, 1980.
 • Oblicza resocjalizacji. M. Konopczyński (red.). „Pedagogika Społeczna”, nr 32, 2009.
 • Pawela S. Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz. Warszawa 1998.
 • Pedagogika Społeczna – oblicza resocjalizacji. Rok VIII/2009/32.
 • Peters K. Grundprobleme der Kriminalpädagogik. Berlin 1960.
 • Porowski M., Rzepliński A. O granicach reformy więziennictwa. Warszawa 1984.
 • Porowski M. Karanie a resocjalizacja. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 1985, t. 16.
 • Porowski M. Kamień i chleb (studium z dziedziny polityki penitencjarnej). Warszawa, IPSiR 1993.
 • Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Praca zbiorowa. Opracowanie: B. Cichońska, M. Lipińska, B. Purchała, Z. Romaszewski, J. Waluk. Warszawa, Dział Wydawnictw Kancelarii Senatu RP 2001.
 • Problemy i dylematy andragogiki. M. Marczuk (red.). Lublin–Radom 1994.
 • Pytka L. Resocjalizacja – anachronizm czy nowe wyzwanie? „Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 1, 2000.
 • Pytka L. Mała refleksja krytyczna nad stanem pedagogiki resocjalizacyjnej. W: Pedagogika Społeczna, nr 2 (32); Rok VIII 2009.
 • Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2000.
 • Rabinowicz L. Podstawy nauki o więziennictwie. Warszawa 1933.
 • Rentzmann W. Cornestones in a modern treatment philosophy: normalization, openness and responsibility. „Prison Information Bulletin”, nr 16, 1992.
 • Sadurski W. Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia. Warszawa 1988.
 • Shaw M. Social Work in Prison. London 1994.
 • Słownik Wyrazów Obcych PWN. J. Tokarski (red.). Warszawa 1980.
 • Słownika Języka Polskiego, tom II. Warszawa 1988.
 • Stańdo-Kawecka B. Prawne podstawy resocjalizacji. Zakamycze 2000.
 • Stępniak P. Od resocjalizacji do pracy socjalnej. O konieczności zmiany modelu postępowania. „Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 2, 1999.
 • Stępniak P. Praca socjalna jako nowy nurt w postępowaniu z podsądnymi. W: Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej. J. Górniewicz i H. Kędzierska (red.). Olsztyn 2000.
 • Szczepaniak P. Kara pozbawienia wolności a wychowanie. Kalisz–Warszawa 2003.
 • Szczepaniak P. Kierunki rozwoju pedagogiki penitencjarnej. W: Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. A. Rejzner (red.). Warszawa 2008.
 • Szczepaniak P. Mediacja pomiędzy ofiarą i przestępcą – eksperyment polski w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W: Absolwenci pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w teorii nauk społecznych i praktyce edukacyjnej. X Forum Pedagogów. J. Semków (red.), Prace Pedagogiczne. Wrocław, U.W. 1999.
 • Szczepaniak P. Pedagogiczna efektywność oddziaływań penitencjarnych. „Opieka – Wychowanie – Terapia”, 1(41). Warszawa 2000.
 • Szczepaniak P. W sprawie tożsamości pedagogiki penitencjarnej. W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce. M. Prokosz (red.). Toruń, Wyd. A. Marszałek 2002.
 • Szczepaniak P. Wybrane problemy tożsamości współczesnej pedagogiki penitencjarnej w świetle dorobku warszawskiej szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej. W: Inspirująca rola Cz. Czapowa w naukach społecznych. Materiały z sesji naukowej w dwudziestolecie śmierci Cz. Czapowa. W. Kaczyńska (red). Warszawa 2003.
 • Szczepaniak P. Wybrane problemy wprowadzania mediacji po wyroku. „Mediator”, nr 14 (2/2000), czerwiec 2000.
 • Szczepaniak P. Wybrane problemy wprowadzenia mediacji do wykonania kary pozbawienia wolności. W: Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Praca zbiorowa. Opracowanie: B. Cichońska, M. Lipińska, B. Purchała, Z. Romaszewski, J. Waluk. Warszawa, Dział Wydawnictw Kancelarii Senatu RP 2001.
 • Szmagalski J. Praca socjalna w poszukiwaniu skutecznych metod. W: IPSiR dzisiaj. Księga jubileuszowa. M. Porowski (red.). Warszawa UW 1998.
 • Szymanowski T., Górski J. Wykonanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań. Warszawa 1982.
 • Szymanowski T., Świda Z. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Ustawy dodatkowe. Akty wykonawcze. Warszawa 1998.
 • Szymanowski T., Świda Z. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa 1998.
 • Szymanowski T. Powrót skazanych do społeczeństwa. Warszawa 1989.
 • Śliwerski B. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 1998.
 • Śliwowski J. Prawo i polityka penitencjarna. Warszawa 1982.
 • Śliwowski J. Wykonanie kary pozbawienia wolności we współczesnym świecie. Warszawa 1981.
 • Światłowski A. W stronę koncepcji porozumień karno-procesowych. PiP, nr 9, 1997.
 • Taylor I., Walton P., Young J. (red.). Critical Criminology. London-Boston, Routledge and Kegan Paul Ltd. 1975.
 • Tyszkiewicz L. Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży. Warszawa 1992.
 • Wantuła H. Abolicjonizm więzień – podejście racjonalne i humanistyczne. O karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ograniczenia. Kraków 1997.
 • Wantuła H. Kara pozbawienia wolności w praktyce i ocenie społecznej. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 52, 1982.
 • Wójcik D. Psychologiczne problemy mediacji między sprawcą przestępstwa a ofiarą. W: Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą. E. Bieńkowska (red.). Warszawa 1995.
 • Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej. Praca zbiorowa: S. Benedyczak, K. Jędrzejak, B. Nowak,
 • P., Szczepaniak, I. Urbańska. Kalisz COSSW 1994.
 • Wright M. Making Good. Stockholm 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cca3868b-0249-4e88-ac04-4331b9c0d2e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.