PL EN


Journal
2012 | 3 | 13-17
Article title

Epizod depresji - studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
A depression episode – case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Każdemu z nas niejednokrotnie zdarzyło się doznać rozczarowań z powodów osobistych lub zawodowych. Reagujemy smutkiem, niepokojem, wycofujemy się z aktywności. Szybko jednak obniżony nastrój wyrównuje się i umożliwia nam powrót do normalnego życia. Bywają jednak sytuacje, kiedy nastrój depresyjny, izolacja od ludzi trwają dłuższy czas. Człowiek traci wówczas poczucie przyjemności (anhedonia) i sensu życia. Staje się bezradny, bezsilny i apatyczny. Towarzyszą temu liczne objawy fizyczne, takie jak: ból głowy, brak apetytu, zaburzenia snu. Cel pracy. Przedstawienie realizacji pielęgniarskiego planu terapii pacjenta z depresją przebywającego na oddziale psychiatrycznym. Materiał i metody. Informacje na temat pacjenta zgromadzono metodą wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę z pacjentem z rozpoznaniem epizodu depresyjnego. Na potrzeby badań opracowano kwestionariusz, złożony z listy wcześniej przygotowanych pytań. Informacje o pacjencie i jego rodzinie uzyskano dzięki zastosowanej obserwacji i analizie dokumentacji chorego. Opis przypadku. Sześćdziesięciodwuletni pacjent przyjęty do Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, z rozpoznaniem epizodu depresyjnego. Po raz czwarty hospitalizowany, leczący się od 10 lat. Wyraził zgodę na leczenie. Skierowany z Poradni Zdrowia Psychicznego z powodu narastającego lęku, myśli o śmierci, bezsenności i zamiarów samobójczych. Na początku hospitalizacji chory był smutny, przestraszony, zmęczony, senny i spowolniały. Przez pierwsze dni odmawiał przyjmowania posiłków, pił niewielkie ilości płynów. Wypowiadał myśli samobójcze. Większość dnia spędzał w łóżku, nie interesował się życiem oddziału. Nie nawiązywał kontaktów z personelem i pacjentami. Izolował się od otoczenia. Nie dbał o swój wygląd zewnętrzny. Wnioski. Zamierzone cele procesu pielęgnowania zostały osiągnięte. Stan psychiczny chorego poprawił się. Został wypisany do domu bez zamiarów i myśli suicydalnych. Wzmocnił swoje poczucie wartości. Chętnie nawiązywał kontakt z pacjentami, personelem i rodziną. Brał udział w zajęciach terapeutycznych. Pomagał w pracach na oddziale.
EN
Introduction. every human has experienced some disillusionments connected with personal or professional life. We react by being miserable, anxious or we withdraw from regular, every day activity. Soon afterwards our mood comes back to its normal state and we return to a normal life functioning. There are, however, some situations when the depression and isolation last longer. The human looses the sense of pleasure (anhedonia) and the sense of life. The person becomes helpless and apathetic. The feelings are additionally accompanied by some physical complaints such as headache, loss of appetite and sleeping disorders. Aim.The presentation of the implementation of a nursing plan for a patient suffering from depression in a psychiatric ward. Material and methods.The data concerning the patient has been completed through an interview with the patient in whom the depression was diagnosed. For the research a questionnaire containing questions prepared earlier was worked out. The information about the patient and his family was obtained though observations and documents’ analysis. Case description.The patient was a 62-year-old man admitted to the hospital and diagnosed with depression. He has been hospitalized for the fourth time and treated for 10 years so far. He has expressed his assent to be treated. He was relegated to the hospital by a mental health clinic because of increasing fear, thinking of death, insomnia and suicidal thoughts. At the beginning, the patient was miserable, scared, tired, drowsy and slowed. For the first few days he refused eating and drank only little amounts of liquids. He expressed verbally his suicidal thoughts. He spent most of the time in bed and was not interested in the ward life at all. He did not stay in contact either with other patients or the staff. He isolated himself from the environment and did not care for his physical appearance. Conclusions.The aims stated in the nursing process have been achieved. The patient’s mental state improved and he was discharged from the hospital without suicidal intentions. He strengthened his self-esteem and started contacting other patients, the staff and the family. He took part in therapeutic activities and helped on the ward.
Journal
Year
Issue
3
Pages
13-17
Physical description
Dates
accepted
2012-08-05
Contributors
author
  • SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
References
  • Preston J.: Pokonać depresję. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2007: 12. ISBN 978–83–7489–089–2.
  • Florkowski A., Gałecki P.: Podstawy Psychiatrii dla studentów medycyny. łódź: Uniwersytet Medyczny; 2009: 47. ISBN:978- 83-61058-70-0.
  • Rybakowski J.: Oblicza choroby maniakalno–depresyjnej. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne ; 2008: 39. ISBN: 978–83–89825–37–7.
  • Tokarski S. (red.): Od depresji. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy; 2009: 21. ISBN: 978–83–61193–28–9.
  • Górajek – Jóżwik J.: Wprowadzenie do diagnozy pielę-gniarskiej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007. ISBN13: 9788320033243.
  • Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielę-gniarstwie.Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010 : 100-108. ISBN : 978-83-200-4097-5
  • Kurpas D., Miturska H., Kaczmarek M.: Podstawy Psychiatrii dla Studentów Pielęgniarstwa. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2009: 159-162. ISBN: 978–83–62182–02–2.
  • WilczekRużyczka e. (red.). Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007: 111-117. ISBN: 978–83–60608–71–5.
  • Grzywna T., Cieślik A.: Specyfika opieki pielęgniarskiej w oddziale psychiatrycznym. W: Krupka–Matuszczyk I., Matuszczyk M. red. Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny; 2007: 158-160. ISBN: 978–83–7509–047–5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cca59b02-a435-4085-b9b1-c3cbbb9426d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.