PL EN


2020 | vol. 64, nr 2 | 56-71
Article title

Availability of the pharmaceutical service as a public health protection correlate − the legal approach

Content
Title variants
PL
Dostępność usługi farmaceutycznej jako korelat ochrony zdrowia publicznego – ujęcie prawne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The functioning of the pharmacy market in Poland is subject to strict statutory regulation. In striving to ensure the widest availability of services provided by generally accessible pharmacies to patients, the legislator introduced a solution consisting in granting county (‘powiat’) councils the power to issue local acts of law regarding the establishment of working hours of generally accessible pharmacies locally. Compliance with this obligation, however, faces various difficulties on the part of both pharmacies and self-government bodies, which negatively affects the effectiveness of the existing solution. The subject of this article is the assessment of existing legal solutions in the discussed area, together with a review of the proposed statutory changes developed by pharmacies self-government and the Association of Polish Counties (‘powiat’).
PL
Funkcjonowanie rynku aptekarskiego w Polsce podlega ścisłej regulacji ustawowej. Dążąc do zapewnienia jak najszerszej dostępności usług świadczonych przez apteki ogólnodostępne dla pacjentów, ustawodawca wprowadził rozwiązanie polegające na przyznaniu radom powiatów uprawnienia do wydawania aktów prawa miejscowego w przedmiocie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze powiatów. Wypełnianie tego obowiązku napotyka jednak różne trudności ze strony zarówno aptek, jak i organów samorządu, co wpływa negatywnie na efektywność rozwiązania. Przedmiotem artykułu jest ocena istniejących rozwiązań prawnych w omawianym zakresie i omówienie proponowanych zmian ustawowych opracowanych przez samorząd aptekarski i Związek Powiatów Polskich.
References
 • Act of 26 July 1991 on personal income tax, JoL from 2019 item 1387, as amended.
 • Act of 6 March 2018, Entrepreneurs Law, JoL from 2019 item 1292, as amended.
 • Act of 6 September 2001, Pharmaceutical Law, JoL from 2019 item 499, as amended.
 • Association of Polish Poviats. (2018). Cover letter No. Or.A.0713/228/18 of the Association of Polish Poviats of 12.02.2018 with the attached draft amendment to the Act – Pharmaceutical Law and some other acts. Retrieved from https://www.zpp.pl/storage/library/201802/bd1a0593e1e7144cf91ea67e5abc4d6a.pdf
 • Constitution of the Republic of Poland, OJ of 1997 No. 78, item 483, as amended.
 • Convention of the Poviats of the Łódź Voivodeship. (2017). Position of the Convention of the Poviats of the Łódź Voivodeship regarding art. 94 par. 2 of the Act of September 6, 2001 Pharmaceutical Law, Association of Polish Poviats. Retrieved from https://www.zpp.pl/storage/files/2017-06/d18e657edc33a9dcc9ae3ef4350a5fe48662.pdf
 • Department of Foreign Affairs of the Supreme Pharmaceutical Council. (n.d). Implementation of the system of payments for pharmacies on duty in Germany. Retrieved from https://www.dia.com.pl/pl/wdrozenie_systemu_doplat_do_dyzurow_aptek_w_niemczech/4074/
 • General Assembly of the Association of Poviats. (2016). Position of the 20th General Assembly of the Association of Polish Poviats. Retrieved from https://www.nia.org.pl/2016/06/06/stanowisko-xxzgromadzenia-ogolnego-zwiazku-powiatow-polskich-w-sprawie-pelnienia-dyzurow-nocnychprzez-apteki-ogolnodostepne/
 • Grosman, M. (2018). Chcemy się dogadać. Magazyn Aptekarski. Retrieved form https://aptekarski.com/41273-chcemy-sie-dogadac
 • Judgment of the Provincial Administrative Court in Bydgoszcz of 30.08.2017 reference number II SA/Bd 158/17, public Central Database of Administrative Court Decisions (CBOSA).
 • Judgment of the Provincial Administrative Court in Gdańsk of 19.06.2019 reference number act III SA/Gd 301/19, public Central Database of Administrative Court Decisions (CBOSA).
 • Judgment of the Provincial Administrative Court in Łódź of 19.04.2017 reference number III SA/Łd1/17, public Central Database of Administrative Court Decisions (CBOSA).
 • Judgment of the Provincial Administrative Court in Poznań of 11.06.2014 reference number IV SA/Po169/14, public Central Database of Administrative Court Decisions (CBOSA).
 • Judgment of the Provincial Administrative Court in Poznań of 12.10.2017 reference number III SA/Po503/17, public Central Database of Administrative Court Decisions (CBOSA).
 • Judgment of the Supreme Administrative Court of 14.04.2015 reference number II GSK 1765/14, public Central Database of Administrative Court Decisions (CBOSA).
 • Judgment of the Supreme Administrative Court of 14.12.2018 reference number II GSK 1789/18, public Central Database of Administrative Court Decisions (CBOSA).
 • Judgment of the Supreme Administrative Court of 20.02.2019 reference number II GSK 5609/16, public Central Database of Administrative Court Decisions (CBOSA).
 • Lower Silesian Pharmaceutical Chamber. (2016). Do you use the services of pharmacies? Find out about DIA’s standpoint on their duty. Retrieved from https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwiFkJv5kfPjAhXFmIsKHXXiDtQ4ChAWMAN6BAgFEAI&url=http%3A%2F%2Flwo7.pbox.pl%2Fpl%2F4095%2Fartykul-w-pdf.html&usg=AOvVaw2Mf23CY5pH4HUn0BYoQs4_
 • Ministry of Health. (2015). Reply to interpellation No. 31669 regarding the provision of night duty by generally accessible pharmacies. Retrieved from http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Interpelacja-Tresc.xsp?key=6356BFCD
 • Ministry of Health. (2017). Reply to interpellation No. 8773 regarding the night duty of pharmacies. Retrieved from http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=64AF1548
 • Olszewski, W. L. (Ed.). (2016). Prawo farmaceutyczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ordinance of the Minister of Health of 14 June 2002 on the maximum amount of extra payments charged by a pharmacy for the dispatch of medicinal products at night and specification of a group of medicinal products for which no fee is charged at night, OJ from 2014 item 765.
 • Politowicz, M. (2017). Dyżury aptek? Tak, ale gdy jednocześnie będą dobrowolne i godziwie opłacane. Retrieved from http://www.rynekaptek.pl/aktualnosci/,21120.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccae5abc-a158-404a-bdf8-71d0dc17975c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.