PL EN


2018 | 1 (372) | 133-145
Article title

Handel wielkopowierzchniowy jako źródło zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych na przykładzie miasta Biała Podlaska

Content
Title variants
EN
Large-Format Trade as a Source of Meeting Households’ Needs on the Example of the Biała Podlaska City
RU
Крупноформатная торговля в качестве источника удовлетворения потребностей домохозяйств на примере Бяла-Подляски
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Przedmiotem i celem badań są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, trendy ich rozwoju oraz charakterystyka bieżącej sytuacji handlu w Białej Podlaskiej. Podjęto także próbę określenia zachowań nabywczych i czynników, które kształtują zachowania kupujących produkty. Praca zawiera część teoretyczną dotyczącą trendów rozwoju handlu detalicznego w kraju, opracowaną na podstawie literatury problemu oraz część empiryczną wykonaną na podstawie badań sondażowych na próbie 100 gospodarstw domowych z terenu miasta Białej Podlaskiej. Wykorzystano również dane dotyczące stanu i rozmieszczenia sieci handlowej w mieście. W pracy opisano rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Polsce, handel wielkopowierzchniowy w Białej Podlaskiej oraz zachowania nabywcze klientów czyniących zakupy, czynniki sprzyjające i negatywne dla rozwoju handlu wielkopowierzchniowego. We wnioskach zwrócono uwagę na potrzeby dostosowania funkcjonowania sieci sprzedaży detalicznej do potrzeb i upodobań mieszkańców miasta i okolicznych terenów oraz ruchu transgranicznego z Białorusią.
EN
The subject matter and the aim of the research are large-format commercial premises, trends in their development, and characteristics of the current situation on trade in Biała Podlaska. The author also undertook an attempt to define the behaviours and purchasing factor that shape behaviours of the products purchasers. The study contains a theoretical part concerning the trends of the development on retailing in Poland, worked out on the basis of the problem literature, and an empirical part prepared on the grounds of surveys on a sample of 100 households from the territory of the Biała Podlaska City. He also made use of the data related to the state and placement of trade network in the city. The study contains a description of the development of large-format retailing in Poland, large-format trade in Biała Podlaska as well as purchasing behaviours of the customers making their purchases, the conducive and negative factors for the development of large-format trade. In his conclusions, the author paid attention to the needs to adjust the retail network’s functioning to the needs and preferences of city residents and the neighbouring areas as well as cross-border traffic with Belarus.
RU
Предмет и цель изучения – крупноформатные торговые объекты, тенденции в их развитии, а также характеристика текущей ситуации торговли в БялаПодляске. Автор предпринял тоже попытку определить покупательское пове- дение и факторы, формирующие поведение покупателей продуктов. Работа содержит теоретическую часть, касающуюся трендов в развитии розничной торговли в стране, разработанную на основе литературы по проблеме, а так- же эмпирическую часть, выполненную на основе зондажных обследований на выборке в 100 домохозяйств с территории Бяла-Подляски. Использовали также данные, касающиеся состояния и размещения торговой сети в городе. В статье описали развитие крупноформатной торговли в Бяла-Подляске, а также покупательское поведение клиентов, совершающих покупки, факторы, содействующие и препятствующие развитию крупноформатной торговли. В выводах автор обратил внимание на потребность в приспособлении функционирования сети розничной продажи к нуждам и предпочтениям жителей города и окрестностей, а также движения на границе с Беларусью.
Year
Issue
Pages
133-145
Physical description
Contributors
References
 • AC Nielsen (2007), Shopper Trends, Warszawa.
 • Adamowicz M., Krasuska A. (2016), Komunikacja marketingowa a zachowania nabywców na rynku towarów konsumpcyjnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 45.
 • Adamowicz M., Zaręba M. (2015), Rozwój nowoczesnych powierzchni handlu detalicznego w dużych miastach Polski, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Kaczmarek T., Szafrański T. (2007), Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Kaźmierczak C., Sadowski A. (2007), Rozwój handlu w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2014), Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego, „Marketing i Rynek”, nr 7.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kowalska K. (2012), Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych, Difin, Warszawa.
 • McGoldrick P.J. (2002), Retail Marketing, McGraw-Hill Book Company, London.
 • Michałowska M. (2010), Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 54.
 • Powęska H. (2014), Udział nierejestrowanych zakupów artykułów nieżywnościowych w obrotach handlowych Polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – Roczniki Naukowe”, tom XVI zeszyt 3.
 • Siedlanowski P. (2016), Rola handlu wielkopowierzchniowego przy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców na przykładzie miasta Biała Podlaska, PSW, Biała Podlaska.
 • Stopczyński B. (2014), Marketing w handlu detalicznym, (w:) Współczesne wyzwania marketingowe– wybrane zagadnienia, Społeczna Akademia Nauk, Łódż, Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska (2015), Rada Miasta, Biała Podlaska.
 • Szumilak J. (2007), Teoretyczne podstawy analizy instytucjonalnych form handlu detalicznego, „Handel Wewnętrzny”, nr 3.
 • Wrzesińska J. (2008), Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccc86712-0c0f-42a1-b6e7-5b031f35e5bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.