PL EN


2016 | 4(31) | 395-414
Article title

Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Openness of activities of executive bodies of units of local and regional government – selected problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ramach niniejszego artykułu została krótko scharakteryzowana problematyka jawności działania organów wykonawczych gminy, powiatu i województwa samorzą- dowego. Po krótkim wstępie autorzy przystąpili do analizy konstytucyjnych i ustawowych przesłanek dostępu do informacji publicznej, jak też istoty jawności działania organów władzy publicznej. Skomentowane zostały nie tylko najistotniejsze konstytucyjne przepisy, ale także wybrane artykuły z ustawy o dostępie do informacji publicznej w kontekście zasady jawności. W kolejnym etapie artykułu rozważania odnosiły się do problematyki informacji publicznej w praktyce działalności wójta, zarządu powiatu i zarządu województwa. Oczywiście jawność działania organów wykonawczych podlega licznym ograniczeniom, dlatego też dalsza analiza odnosi- ła się do zakresu jawności działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Zakres owych działań został szczegółowo unormowany w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ramach podsumowania autorzy zwrócili uwagę na nieliczne opracowania odnoszące się do problemu jawności działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, jak też potrzeby analizy wielu innych kwestii związanych z niniejszym tematem, których autorzy nie zdołali omówić w związku z niewielką objętością artykułu.
EN
The article contains a brief discussion of the problem of openness of activities of executive bodies of local and regional government on the commune/municipality, district, and province level. After a brief introduction, the authors analyzed the constitutional and statutory conditions for access to public information and the nature of openness of activities of public authorities. The authors discussed not only on the key constitutional provisions but also selected articles of the Act on access to public information in the context of the openness principle. The next part of the article discusses the problem of public information in the practical activities of district heads, district management boards, and province management boards. Of course, openness of activities of executive bodies is subject to numerous limitations; therefore, the analysis that followed focused on the scope of openness of activities of executive bodies of units of local and regional government. The scope of such activities is regulated in detail in Art. 6 of the Act on access to public information. In the conclusion, the authors mentioned the few publications related to the problem of openness of activities of executive bodies of units of local and regional government and the need for analysis of many other issues related to this subject, which the authors were unable to discuss due to the limited size of the article.
Year
Issue
Pages
395-414
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
References
 • Banaszak, B. (2012). Komentarz do art. 61 Konstytucji RP z 1997 r. W: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Legalis.
 • Bernaczyk, M., Jabłoński, M., Wygoda, K. (2005). Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji. Wrocław: Wydawnictwo. Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 83-229-2629-4.
 • Bidziński, M., Chmaj, M., Szustakiewicz, P. (2010). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325516321.
 • Kamińska, I., Rozbicka-Ostrowska, M. (2015). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 3, teza 9. Warszawa, wydanie elektroniczne LEX (dostęp: 20.11.2016).
 • Kentnowska, K. (2015). Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego, jako źródło dostępu do informacji publicznej. W: B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326434822.
 • Kędzierska, K. (2016). Informacja publiczna o działalności kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, „Informacja w Administracji Publicznej” 1.
 • Kręcisz-Sarna, A. (2016). Protokoły z narad kierownictwa Urzędów Miejskich – udostępniać czy nie?, „Informacja w Administracji Publicznej”, Warszawa.
 • Sibiga, G. (2007). Prawne formy działania podmiotów udostępniających informację publiczną na żądanie indywidualne, „Przegląd Prawa Publicznego” 3.
 • Sitniewski, P. (2011). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Wrocław: Wydawnictwo Presscom. ISBN 9788361188940.
 • Szustakiewicz, P. (2015). Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 4. ISSN 0867-4973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cccc2005-fd8b-4fa6-a244-fe4dc2fedf34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.