PL EN


2015 | 15 | 437-464
Article title

Dialogiczny wymiar formacji ekumenicznej w wychowawczym procesie – postulaty i sugestie ekumeniczne

Authors
Content
Title variants
EN
The Dialogical Dimension of Ecumenical Formation in an Educational Process – Suggestions and Ecumenical Postulates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W całym treściowo-zakresowym brzmieniu artykułu myślą przewodnią we wszystkich trzech częściach jego przedłożenia było nakreślenie problemu, począwszy od ustaleń tyczących się dialogu w ogóle, dialogu ekumenicznego, a zwłaszcza dialogicznego wymiaru, którym usiłowano objąć z perspektywy unikalnego wręcz dokumentu studyjnego, uzgodnionego w multilateralnym dialogu Światowej Rady Kościołów i Kościoła rzymskokatolickiego, przybliżającego wprost pojęcie i konieczność ekumenicznej formacji oraz związane z nią refleksje i sugestie (dokument uzgodniono 20 maja 1993 r.). W artykule wskazano na środki formacji (np. studium Słowa Bożego, jego przepowiadanie, katechezę, życie duchowe, współpracę w różnych inicjatywach charytatywnych i społecznych itp.) oraz środowiska jej sprzyjające z wyakcentowaniem rodziny, parafii, szkoły, różnych zrzeszeń, grup i ruchów kościelnych. W ostatniej zaś części uwaga została skupiona na sformułowaniu postulatów.
EN
The three parts of the paper aim to draw the issue from the arrangements concerning the dialogue in general, ecumenical dialogue, and the dialogical dimension in particular, which is studied from the perspective of a unique document agreed on in multilateral dialogue with the World Council of Churches and the Roman Catholic Church. The document (agreed on 20 May 1993) deals with the very concept and necessity for ecumenical formation on one hand, and presents some reflections and suggestions on the other. It also speaks about ecumenical formation as a process through which, thanks to the Holy Spirit, Christians of various denominations strive towards complete unity in faith, in the sacraments and the Church. Therefore the following means of formation should be pointed out: the study of the divine Word, preaching, catechesis, spiritual life, cooperation in various charity and social initiatives as well as its faith sharing circles, such as: families, parishes, schools, various associations, groups and ecclesial movements. The final part of the paper focuses on postulates.
Year
Volume
15
Pages
437-464
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny UKSW
References
 • Dudek W., Teologia w świetle dekretu Unitatis redintegratio, AK 73(1969), 55–56.
 • Enchiridion Oecumenicum, t. 3: 1985–1994, red. G. Cereti i J.F. Puglisi, Bologna 1995.
 • Glaeser Z., Ekumenizm imperatywem chrześcijańskiego sumienia i drogą Kościoła w nowym tysiącleciu, AK 138 (2002) 557, 36–38.
 • Glaeser Z., W jednym Duchu jeden Kościół, Opole 1996.
 • Hanc W., Ekumeniczny wymiar katechezy w ujęciu dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego, AK 156 (2011) 613, 436–439.
 • Hanc W., Ekumeniczny wymiar katechezy, „Studia Oecumenica” 4 (2004), 183–207.
 • Hanc W., Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji w świetle międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych. Studium ekumeniczne, Włocławek 2003, 34–66.
 • Hanc W., Ekumenizm duchowy a duchowość pojednania. Założenia metodologiczne, w: R. Porada (red.), Ekumenizm duchowy – duchowość pojednania, Opole 2012, 21–42.
 • Hanc W., Główne idee soborowego dekretu Unitatis redintegratio, w: A. Choromański (red.), 50 lat Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio, Warszawa 2014, 29–37.
 • Hanc W., Istota ekumenicznego dialogu w kontekście encykliki Jana Pawła II Ut unum sint, w: J. Budniak (red.), Pojednanie drogą Kościoła, Katowice 2006, 16–19.
 • Hanc W., Krzemiński K., Ut unum sint – dzieło dialogu ekumenicznego, w: J. Bagrowicz, W. Karaszewski (red.), Ocalić dziedzictwo, Toruń 2015, 105–114.
 • Hanc W., Od Vaticanum II do encykliki „Ut unum sint”, AK 127 (1996) 526, 345–346.
 • Hanc W., Podstawy i pojęcie ekumenizmu w ujęciu dekretu Unitatis redintegratio Soboru Watykańskiego II, „Studia Theologica Varsaviensia” 43 (2005) nr 1, 164–171.
 • Hanc W., Trudności i przeszkody na zjednoczeniowej drodze chrześcijan, w: Miniatury ekumeniczne. Księga pamiątkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908–2005), Warszawa 2009, 276–296.
 • Hryniewicz W., Ekumeniczne doświadczenia teologa, w: M. Hintz, T.J. Zieliński (red.), Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny, Warszawa 2010, 151–165.
 • Hryniewicz W., Hermeneutyka w dialogu, Opole 1998.
 • Hryniewicz W., Wiara rodzi się w dialogu, red. R.M. Rynkowski, Kraków 2015.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Catechesi tradendae, w: Adhortacje apostolskie Jana Pawła II, Kraków 1996, 7–86.
 • Jan Paweł II, Pielgrzymka do Ojczyzny. Przemówienia. Homilie, Kraków 1997.
 • Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań: Pallottinum 1998.
 • Kostorz J., Ekumeniczny wymiar posoborowej katechezy w Polsce, Opole 2007.
 • Łukaszyk R., Dialog, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979, 1258.
 • Navarro J.B., Ekumenizm. Mały słownik, Warszawa 2007, 62–63.
 • Nossol A., Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia, Opole 2000.
 • Od konfliktu do komunii. Raport luterańsko-rzymskokatolickiej Komisji Dialogu do Spraw Jedności, tłum. D. Bruncz, Dzięgielów 2013.
 • Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, „Communio” 14 (1994) nr 2, 3–93.
 • Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej (1998), w: S.C. Napiórkowski i in. (red.), Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu 1982–1998, Lublin 2000, 102–119.
 • Pater D., Społeczna rola dialogu. Refleksja teologiczno-społeczna, Warszawa 2009.
 • Sakowicz E., Dialog Kościoła z Islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963–1999), Warszawa 2000.
 • Sakowicz E., Dialog międzyreligijny – podstawy i perspektywy, w: A. Wańka (red.), Religie w dobie pluralizmu i dialogu, Szczecin 2004, 115–137.
 • Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do wykonywaniu uchwał Soboru Watykańskiego II w sprawie ekumenizmu. Część II: Ekumenizm w nauczaniu wyższym (1970), w: S.C. Napiórkowski (wyd.), Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego w sprawie ekumenizmu, Lublin 1982, 131–148.
 • Szyran J., Dialogalny charakter przymierza małżeńskiego, Niepokalanów 2010.
 • Urban J., Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, Opole 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cccfc14a-58c5-45d8-9784-c1bbae2c58cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.