PL EN


2011 | 2 | 1 | 115-120
Article title

Dôležitosť vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Content
Title variants
EN
The Importance of Education in Occupational Safety and Health at Work
PL
Znaczenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
Languages of publication
SK EN PL
Abstracts
SK
Vzdelávanie v oblasti BOZP v súčasnej spoločnosti má svoje opodstatnenie. Otázkam BOZP je venovaná veľká pozornosť aj zo strany EÚ. Okrem vytvárania priaznivého spoločenského prostredia a vedomia k dodržiavaniu noriem BOZP je dôležité, aby v štátnom vzdelávacom systéme bol vytváraný potrebný priestor na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov. V SR na univezitách je dlhodobo budovaný systém odbornej prípravy špecialistov. Informácie o orientácii slovenských univerzít na problematiku výchovy a vzdelávania z BOZP sú náplňou obsahu príspevku.
EN
Training in Occupational Safety and Health (OSH) in today's society is legitimate. European Union pays great attention to the OSH issues. Besides creating a favorable social environment and awareness of compliance with OSH standards, it is important to create the vital platform in the public education system for training of highly qualified experts. At the universities in Slovakia there has been built a system of professional training of specialists in the field. The paper informs on the orientation of Slovak universities on issues of education and training in the field of OSH.
PL
Szkolenie BHP we współczesnym społeczeństwie ma swoje głębokie uzasadnienie. Kwestie BHP są podawane ze szczególną uwagą przez UE. Ponadto waŜne jest tworzenie korzystnego środowiska społecznego dla świadomego przestrzegania norm BHP. Istnieje potrzeba, aby system edukacji publicznej stworzył odpowiednie miejsce dla wykształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z tego zakresu. Artykuł ten zawiera informacje na temat orientacji słowackich uniwersytetów na sprawy kształcenia specjalistów z zakresu BHP.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
115-120
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Čeretková S. (2005), Výročná správa Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofav Nitre za rok 2005. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2006. s. 6–8. ISBN 80-8050-980-8.
 • http://www.fpv.umb.sk/FPV/studium/stud_programy/bc.html, 2010-03-31
 • http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/Priznanepravaakreditacie/Akreditacie/Technicka%20uni%20v%20Kosiciach/TUKE_programy_priznanie_priloha.pdf, 2010-08-16
 • http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/Priznanepravaakreditacie/Akreditacie/Zilinska%20uni%20v%20Ziline/ZU_priznanie_stprogramy_priloha.pdf, 2010-08-17
 • http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/Priznanepravaakreditacie/Akreditacie/Uni%20M%20Bela%20v%20BB/UMB_programy_priznanie_priloha.pdf, 2010-08-15
 • http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/Priznanepravaakreditacie/Akreditacie/Uni%20Konstantin%20Filozofa%20v%20Nitre/UKF_priznanie_stprogramy_priloha.pdf, 2010-08-12
 • http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1, 2010-02-12
 • http://www.sjf.tuke.sk/uvod.html, 2010-03-03
 • http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=1, 2010-02-12
 • http://www.tf.uniag.sk, 2010-03-31
 • http://www.tf.uniag.sk/study/a_rok_09_10/Info_10.pdf, 2010-03-31
 • http://www.tuzvo.sk/sk/studium/celouniverzitne_studijne_programy/celouniverzitne_studijne_programy.html, 2010-02-12
 • http://www.vsbm.sk/moznosti_studia.html, 201-01-01
 • Kozík T. (2010), Editorial. Sme pripravení? [in:] Náš čas, roč. XIV. číslo 8–9 (88–89).
 • Kozík T., Feszterová M. (2010a), Výchova a vzdelávanie na univerzitách v SR v oblasti BOZP[in:] International symposium prevention in the EU 27. Focus SMEs: new trends insafety health at work. XXIII international conference. Košice: ISSA, p. 217–224.ISBN 978-80-553-0481-6.
 • Kozík T., Feszterová M. (2010b), Znaczenie całoŜyciowej edukacji w zakresie bezpieczeństwai ochrony zdrowia przy pracy [w:] Problemy profesjologii, półrocznik poświęconyproblemom rozwoju zawodowego człowieka. ISSN 1895-197X, Roč. 1, č. 1 s. 187–192.
 • Kozík T., Feszterová M., Bánesz G. (2009), Význam vzdelávania v oblasti BOZP pre profesnúprípravu [in:] Aktuálne otázky bezpečnosti práce: zborník z XXII. medzinárodnejkonferencie BOZP, Štrbské Pleso 18–20.11.2009. Bratislava: Národný inšpektorátpráce, s. 195–199. ISBN 978-80-553-0220-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccdfb01d-bb40-4bf9-888c-472d35e9b03b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.