PL EN


2018 | 540 | 9-20
Article title

Zawarcie umowy o finansowanie świadczeń gwarantowanych w aspekcie ochrony prawnej oferenta

Authors
Content
Title variants
EN
Conclusion of a contract for the financing of guaranteed services with respect to the legal protection of the bidder.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) na realizację zdrowotnych świadczeń gwarantowanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej Ustawa). Art. 5 Ustawy definiuje pojęcie świadczeń gwarantowanych jako świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w Ustawie. Art. 9a Ustawy wskazuje ramy formalne, w których działanie j.s.t. powinno zostać osadzone przy podejmowaniu działań organizacyjnych w przedmiocie zabezpieczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych. Artykuł przedstawia procedurę wyboru realizatora świadczeń gwarantowanych, omawiając kluczowe dla jej przeprowadzenia przepisy dotyczące komisyjnego konkursu, który składa się z części jawnej i niejawnej. W dalszej części artykuł przedstawia środki odwoławcze przysługujące oferentowi.
EN
The article discusses the issue of concluding contracts by local government units (hereinafter the l.g.u.) for the provision of guaranteed health services, pursuant to the provisions of the Act of 27 August 2004 on Health Care Services Financed from Public Funds (hereinafter the Act). Article 5 of the Act defines the concept of guaranteed services as health care services financed in full or co-financed from public funds on the terms and to the extent specified in the Act. Article 9a of the Act sets forth the formal framework in which the activities of the l.g.u. should be set when undertaking organisational activities aimed at securing access to guaranteed services. The article presents the procedure for selecting the provider of the guaranteed services by discussing the key provisions for its implementation concerning the official competition conducted by a committee, which consists of an open and confidential part. The next part of the article sets out the remedies available to the bidder.
Contributors
References
  • Kowalczyk E., Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, część I, Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2017.
  • Pietrzak H., Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na realizację prawa do ochrony zdrowia, [w:] Ekspertyzy i Opracowania 2018, nr 61, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, www.nist.gov.pl.
  • Szydło M., Prawna koncepcja zamówienia publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Monografie Prawnicze, wydanie 1, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cce23273-49d9-468d-a612-3a3515239b66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.