PL EN


2016 | 4(89) | 17-30
Article title

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na działalność zakładów ubezpieczeń – zagadnienia wybrane

Authors
Title variants
EN
The Impact of the Regulation on the Protection of Personal Data on the Activity of Insurance Companies - Selected Issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przyjęcie rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych zakończyło trwające ponad 4 lata prace nad reformą unijnych ram prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Przepisy rozporządzenia mają zastąpić dyrektywę 95/46/WE oraz, w zasadniczej części, ustawę o ochronie danych osobowych; wpłyną one również na interpretację regulacji sektorowej – ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Szczególne znaczenie z perspektywy zakładów ubezpieczeń mają rozwiązania, które dotyczą takich instytucji, jak: podstawa przetwarzania danych w postaci zgody podmiotu danych; profilowanie, w szczególności prowadzące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; przekazywanie danych osobowych w ramach grup kapitałowych, w tym do państw trzecich; wreszcie – z uwagi na wprowadzenie możliwości nakładania przez organy nadzorcze kar pieniężnych – podstawowe zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia.
EN
The adoption of the Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on data protection ended the four-year work on the reform of the EU legal framework regulating the protection of personal data. The provisions of the regulation are intended to replace Directive 95/46/EC and, generally, the Personal Data Protection Act. They will also affect the interpretation of the sector-specific regulation, namely the Insurance and Reinsurance Activity Act. From the perspective of insurance undertakings certain solutions are of particular importance, including those that refer to the basis for data processing in the form of the data subject's consent; profiling, particularly leading to an automated decision making; the transfer of personal data within corporate groups, including the third countries; and finally, the basic principles of liability for breach of the provisions of the regulation due to the introduction of possible financial penalties to be imposed by supervisory authorities.
Year
Volume
Pages
17-30
Physical description
Contributors
  • Radca Prawny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cce965ea-1a5b-4441-8f5a-8f82b6c238d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.