PL EN


2017 | 3(101) | 45-54
Article title

Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego w Sopocie po 1990 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Conditions of the Local Residential Real Estate Market Development in Sopot after the Year 1990
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sopot posiada lokalny rynek mieszkaniowy, na którym od lat kształtują się jedne z najwyższych cen mieszkań w Polsce. W artykule przedstawiono uwarunkowania wpływające na kształtowanie się atrakcyjności lokali mieszkalnych w Sopocie. Poddano analizie politykę inwestycyjną miasta, przedstawiono kształtowanie poszczególnych funkcji, sytuację demograficzną wraz z prognozą długoterminową, charakterystykę zasobów mieszkaniowych oraz potencjał obszarów pozostałych do zabudowy. Poddano dyskusji politykę miasta w zakresie zagadnień związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, programów rewitalizacyjnych i budownictwa komunalnego. Przedstawiono także ceny m2 nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie w porównaniu do wybranej grupy miast i syntetyczne podsumowanie przyczyn kształtowania się cen nieruchomości mieszkaniowych w mieście. Przeprowadzona analiza potwierdziła silne zaangażowanie miasta w kreowanie założonych w strategii rozwoju funkcji uzdrowiskowej i turystycznej, co wpływa na kształtowanie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie.
EN
Sopot has a local housing market with one of the highest prices of flats in Poland for many years. The article presents the determinants of the attractiveness of flats in Sopot. The paper analyses the investment policy of the city, presents the functions, the demographic situation along with a long-term forecast, the characteristics of the housing stock and potential areas which still have to be built up. The city policy related to the issues connected with the formation of spatial order, revitalisation programmes and municipal construction are discussed. Moreover, the paper presents prices per 1 square metre of residential properties in Sopot compared to the prices in a selected group of cities, and a synthetic summary of the reasons for the formation of housing prices in the city. The analysis confirms strong involvement of the city in the creation of spa and tourist functions set in the development strategy, which influences the shaping of the attractiveness of residential real estate in Sopot.
Year
Issue
Pages
45-54
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
References
 • Baza nieruchomosci Melog.com Sp. zo.o. (2017). Pobrane z: http://domy.pl/ (12.06.2017).
 • Colliers International (2015). Raport Pomorski rynek nieruchomości komercyjnych 2015.
 • Dane Urzędu Miasta Sopotu (2017).
 • Gawron, H. (2014). Rozwój aglomeracji miejskich i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku nieruchomości. Zarządzanie i finanse. Journal of Management and Finance, 12(4), 135-152.
 • Jadach-Sepioła, A., Dodek I. (2012). Rewitalizacja jako proces stymulujący restrukturyzację bazy ekonomicznej miasta. [w:] M. Bryx (red.), Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kälin, Ch. (2005). International Real Estate Handbook. Chichester England: John Wiley & Son Ltd.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
 • Kucharska-Stasiak, E., Schneider, B., Załęczna, M. (2009). Methodology for local and regional real estate markets, analyses and possible applications of results. Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kucharska-Stasiak, E., Załęczna M., (2013). Brytyjskie i polskie doświadczenia prywatyzacji zasobu mieszkaniowego. [w:] M. Bryx (red.), Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast. Warszawa: CeDeWu.
 • MRR (2013). Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. Pobrane z: http://www.metropoliagdansk.pl/kim-jestesmy/dokumenty/ (12.06.2017).
 • Polko, A. (2005). Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Stachura, E. (2007). Marketing na rynku nieruchomości. Warszawa: PWE.
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (XVIII/431/07).
 • Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Zintegrowanego planu zrównoważonego rozwoju miasta Sopotu na lata 2011-2015 (XXIII/307/2012).
 • Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Miasta Sopotu (XXXVIII/533/2014).
 • Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Sopot (XLI/493/98).
 • Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie przyznania najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu, bonifikat od ceny lokali oraz oprocentowania rat ztytułu nabycia lokalu lub gruntu (XXXVII/432/98).
 • Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. wsprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat (XII/162/2015).
 • Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 27 kwietnia 2015 r., w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Sopotu na lata 2015-2019 (VII/60/2015).
 • Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 29 maja 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu (XXIX/397/2017).
 • Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 (318/XXX/16).
 • Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia zdnia 29 grudnia 2016 r. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (318/XXX/16).
 • Wołek, M. (2013). Transport trolejbusowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Gdyni. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 7-8, 42-46.
 • Wołek, M., Wyszomirski, O. (2013). The trolleybus as an urban means of transport in the light of the Trolley project. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccebb636-db84-4bbe-8a2c-fa0b26c2854d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.