PL EN


2014 | 3 | 67-84
Article title

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA UNIEJOWA – UJĘCIE REGIONALNE

Content
Title variants
EN
TRANSPORT ACCESSIBILITY OF UNIEJÓW – THE REGIONAL PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article investigates transport accessibility of Uniejów – a small town in Łódź voivodeship. It has been assessed through analysis of transport infrastructure in qualitative and quantitative terms, and effectiveness of public and individual transport in the temporal and economic aspect. All measurements were put in the topological perspective, with reference to the remaining 43 towns of Łódź voivodeship. This enabled identification of the degree of Uniejów’s transport accessibility in the settlement network of the region. Quick, safe and possibly inexpensive transport connections are particularly important for Uniejów because of its spa and recreational function.
Year
Volume
3
Pages
67-84
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
 • dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego, opracowanie wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Gadziński J., Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 • http://www.gddkia.gov.pl/pl/378/gddkia-lodz [dostęp: 05.06.2013]
 • http://www.plk-inwestycje.pl/ [dostęp: 05.06.2013]
 • http://www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/ [dostęp: 05.06.2013]
 • Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2008.
 • Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK, nr 241, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2009.
 • Lamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, Biuletyn Uniejowski, t. 1, Łódź 2012.
 • Majewski B., Beim M., Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Pielesiak I., Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych, praca doktorska, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź 2012.
 • Rosik P., Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne, nr 233, Warszawa 2012.
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski W., Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995−2030, raport końcowy, IGIPZ PAN, Warszawa, 2012.
 • Śleszyński P., Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989−2015), Magazyn Autostrady, nr 7, Katowice 2009.
 • Taylor Z., Zastosowania metod grafowych w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Czasopismo Geograficzne, t. 45, z. 3, s. 337−348, Warszawa 1974.
 • Wiśniewski S., Kowalski M., Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Transport Miejski i Regionalny, nr 3, Kraków 2013.
 • www.samar.pl, portal Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-8403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccf3bcb6-01c8-482e-848b-c02209b475ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.