PL EN


2018 | 25/1 | 99-115
Article title

Sukces w nauce języka obcego w świetle podejścia ekologicznego

Content
Title variants
EN
Success in foreign language learning in the light of an ecological approach
Languages of publication
Abstracts
EN
Resorting to the principles of an ecological approach in doing research (cf. D. Larsen Freeman 1997; C. Kramsch 2002), the sociocultural perspective in understanding language acquisition and the status of English in the present times as well as the recommendations of the Council of Europe regarding autonomization of the process of language teaching, I intend to accentuate problems pertaining to the conceptualization of success in language learning. A crucial element of my considerations is highlighting learner related factors (M. Smuk 2015), including attitudes towards learning a foreign language (W. Wilczyńska 2002) and aspects of critical language awareness (H. Lankiewicz 2015). A theoretical reflection is supported with research offering an insight into the complexity of the notion of success in language learning and its discursive construction conditioned equally by individual attitudes and dominant educational policy. Ultimately, it is demonstrated that personal perception of success is expressed by three narrative modes with the dominating voice expressed via economic language.
Year
Issue
Pages
99-115
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bachtin, M. (1986), Estetyka twórczości słownej, tłum.: D. Ulicka, Warszawa.
 • Benson, P. (1997). The philosophy and politics of learner autonomy, (w:) P. Benson/P. Voller (red), Autonomy an independence in language learning, London. 18–34.
 • Biesta, G.J.J. (2010), Good education in an age of measurement: Ethics, politics, and democracy, London.
 • Brookfield, S.D. (2005), The Power of Critical Theory for Adult Learning and Teaching, New York.
 • Bruner, J. (1990), Życie jako narracja, (w:) „Kwartalnik Pedagogiczny” 4, 3–17.
 • Burrick D. (2010), Une épistémologie du récit de vie, (w:) „Recherche Qualitative et Temporalités” 8 (Hors série), 7–36.
 • Canale, M./ M. Swain (1980), Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing, (w:) „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 1, 1–47.
 • Canale, M. (1983), From communicative competence to communicative language pedagogy. (w:) J.C. Richards/ R.W. Schmidt (red.), Language and communication, London, 2–27.
 • Carter, R. (2003), Language awareness, (w:) „ELT Journal” 57 (1), 64–65.
 • Cook, V. (1996), Competence and multi-competence, (w:) G. Brown/ K. Malmkjaer/J. Williams (red.), Performance and competence and second language acquisition.Cambridge, 57–69
 • Cooper, Ch. (2009), Review Essay: Neoliberalism, education and strategies of resistance, (w:) „Journal for Critical Education Policy Studies” 6 (2), 205–217.(URL http://www.jceps.com/wp-content/uploads/PDFs/6-2-11.pdf). [Pobrano 11.08.2017].
 • Dörnyei, Z. (2003), Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing, Mahwah. New Jersey/ London.
 • Ebata, M. (2008), Motivation Factors in Language Learning, (w:) „The Internet TESL Journal” Vol. XIV (4), (URL http://iteslj.org/Articles/Ebata-MotivationFactors.html). [Pobrano 11.08.2017].
 • ESOKJ (2003). Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczania, oceniania, Warszawa.
 • Fairclough, N. (1992), Critical language awareness, London/ New York.
 • Foucault, M. (1977), Discipline and punish. The birth of the prison, New York.
 • Foucault, M. (1991), Governmentality, (w:) G. Burchell/ C. Gordon/ P. Miller (red.),The Foucault Effect: Studies in Governmentality, London, 87–104,
 • Grabe, W. (2012), Applied Linguistics: A Twenty-First-Century Discipline, (w:) R.B.Kaplan (red.), The Oxford Handbook of Applied Linguistics (wyd. 2) (Oxford Handbooks Online), 1–14. (URL http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195384253.001.0001/oxfordhb-9780195384253-e-2?print=pdf). [Pobrano 11.08.2017].
 • Gramsci, A. (1971/1991), Selections from the Prison Notebooks, London.
 • Grucza, F. (2007), Lingwistyczne uwarunkowania i implikacje glottodydaktyki, [w:] H. Kordela/ T. Zygmunt (red.), Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języka obcego, Chełm, 12–24.
 • Holborow, M. (2015), Language and Neoliberalism, London/ New York.
 • Jørgensen, M./ L.J. Phillips (2002), Discourse analysis as theory and metod, London.
 • Jurgiel-Aleksander, A./ J. Dyrda (2016), Uzasadnienia indywidualnych sukcesów i porażek życiowych w biografii jako pretekst do rozumienia znaczenia uczenia się. Analiza wrażliwa na konteksty, (w:) „Dyskursy Młodych Andragogów” 17, 25–34.
 • Kayman, M.A. (2004), The state of English as a global language: communicating culture, (w:) „Textual Practice” 18 (1), 1–22.
 • Kitowska, A./ H. Lankiewicz (2015), Defining attitudes towards language learning:Autonomy and second language learning, (w:) „Forum Filologiczne Ateneum” 1(3), 47–63.
 • Komorowska, H. (1978), Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego, Warszawa.
 • Kramsch, C. (red.). (2002), Language learning and language socialization. Ecological perspectives. London/ New York.
 • Kramsch, C./ S.V. Steffensen (2008). Ecological perspectives on second language acquisition and socialization, (w:) N. Hornberger/ P. Duff (red.), Encyclopedia of language education Vol. 8: Language and socialization, Heidelberg, 17–28.
 • Kramsch, C./ A. Whiteside (2008), Language ecology in multilingual settings. Towards a theory of symbolic competence, (w:) „ Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 29 (4), 645–671
 • Kroyan, Y./ M. Wojcieszyk/ K. Dulski (2013) Mechanika Kwantowa. Notatki z wykładów Prof. dr hab. Andrzeja M. Olesia. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,1–24. (URL http://www.kierunki-zamawiane.uj.edu.pl/download/60/Mechanikakwantowa-prac-zbior.pdf). [Pobrano 11.08.2017]
 • Kurcz, I. (2001), Psychologia języka i komunikacji. Wydanie nowe, Warszawa.
 • Kwieciński, Z. (2007), Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław.
 • Lankiewicz, H. (2017), Is there a place for “sowing” in L2 education at the university level? Neoliberal tenets under scrutiny, (w:) M. Pawlak/ A. MystkowskaWiertelak (red.), Challenges of second and foreign language education in a globalized world. Studies in honor of Krystyna Droździał-Szelest, Heidelberg/ New York/ Dordrecht/ et al. w druku.
 • Lankiewicz, H. (2015), Teacher language awareness in the ecological perspective: A collaborative enquiry based on languaging, Gdansk.
 • Lankiewicz, H./ E. Wąsikiewicz-Firlej/ A. Szczepaniak-Kozak (2016), Insights into language teacher awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language. (w:) „Porta Linguarum” 25,147–161.
 • Lantolf, J.P. (red.) (2000), Sociocultiral theory and second language learning, Oxford.
 • Lantolf, J.P. (2006), Sociocultural theory and second language learning: State of the art, (w:) „Studies in Second Language Acquisition” 28, 67–109.
 • Larsen-Freeman, D. (1997), Chaos/ complexity science and second language acquisition, (w:) „ Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 18 (2), 141–165.
 • Lier, L. van (1996). Interaction in the language curriculum: Awareness, Autonomy, Authenticity. London.
 • Lier, L. van (2004), The ecology and semiotics of language learning: A sociocultural perspective, Boston.
 • Lier, L. van (2010), The ecology of language learning: Practice to theory, theory to practice, (w:) „Procedia Social and Behavioral Sciences” 3, 2–6. (URLhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810013790). [Pobrano 11.08.2017].
 • Paikeday. T. (1985), The native speaker is dead! Toronto.
 • Piotrowki, S. (2013), O strategiach w komunikacji egzolingwalnej w warunkach formalnych, (w:) „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 8, 117– 131.
 • Potulicka, E. (2010). Pedagogiczne koszty reform skoncentrowanych na standardach i testowaniu, (w:) E. Potulicka/ J. Rutkowiak (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji, 177 – 202, Kraków.
 • Recour, P. (1983), Temps et récit, tom I: L’intrigue et le récit historique, Paris.
 • Recour, P. (1985), Temps et récit, tom III: Le temps raconté, Paris.
 • Richards, J.C./ T.S. Rodgers (2001), Approaches and Methods in language teaching.Cambridge.
 • Rutkowiak, J. (2010), Uczenie się w warunkach kultury neoliberalnej: kontekstowanie jako wyzwanie dla teorii kształcenia, (w:) J. Rutkowiak/ E. Potulicka (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków, 163–176.
 • Shin, H./ J.S. Park (2016), Researching Language and neoliberalism, (w:) „Journal of Multilingual and Multicultural Development” 37 (5), 443–452.
 • Shin, H. (2016), Language “skills” and the neoliberal English education industry,(w:) „Journal of Multilingual and Multicultural Development” 37 (5), 509–522.
 • Smuk, M. (2014), Poczucie własnej wartości – prognostyk sukcesu w uczniu się, (w:)J. Sujecka-Zając/ A. Jaroszewska/ K. Szymankiewicz et al. (red.), Inspiracja –Motywacja – Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego, Warszawa, 23–33
 • Smuk. M. (2016), Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych. Lublin/ Warszawa.
 • Thorsen, D.E./ A. Lie (2007), What is Neoliberalism?, (Department of Political Science University of Oslo. 2000 (WebCT), working paper), 1–17.
 • Urciuoli, B. (2010), Neoliberal Education: Preparing the Student for the New Workplace, (w:) C. Greenhouse (red.), Ethnographies of Neoliberalism, 162–176, Philadelphia.
 • Vercelli, A. (2017), Crisis and Sustainability. The Delusion of Free Markets, London.
 • Wenden, A. (1995), Learner training in context: A knowledge based approach, (w:)„System” 23 (2), 183–194.
 • Widła, H. (2014), Mierzalne wykładniki sukcesu – operacjonalizacja zmiennych, (w:)J. Sujecka-Zając/ A. Jaroszewska/ K. Szymankiewicz et al. (red.), Inspiracja – Motywacja – Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego, Warszawa, 11–21.
 • Wilczyńska, W. (2002), Osobista kompetencja komunikacyjna: między postawą a działaniem, (w:) W. Wilczyńska (red.), Doskonalenie się w komunikacji ustnej, Poznań, 69–83
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9354
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccf427b6-5a7e-449b-9505-320ec88b6b41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.