PL EN


2013 | 172 | 177-191
Article title

Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej po wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Common International Trade Policy of the European Union after the Outbreak of Global Economic Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The effects of the global financial crisis are visible in the all sectors of the European Union economy, also in conditions of international trade policy. The aim of the paper is to present the changes caused of the global economic crisis on international trade policy in the face of European Union strategic partners. The essence of European Union external trade policy during the global economic crisis and the conditions of the concluding agreements, were presented in this paper. The last part of the article contains the analysis of the global economic recession effects on the selected aspects of common international trade policy.
Year
Volume
172
Pages
177-191
Physical description
Contributors
author
References
 • Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.
 • Borkowski P.J., Zadęcki ., Relacje Unia Europejska-Chińska Republika Ludowa. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe, UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 • Concluding trade deals could BOOT EU's GDP by 2 per cent, MEMO European Commission, Brussels, 20 July 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tra-doc_149828.pdf.
 • Ćwiek-Karpowicz J., Formuszewicz R., "Partnerstwo dla modernizacji" - nowa inicjatywa UE wobec Rosji, Biuletyn PISM, 18.03.2010, nr 44 (652), http://www.pism.pl/ index/?id=0966289037ad9846c5e994be2a91bafa.
 • EU-BRAZIL Summit (Brussels, 3/4 October 2011), EU Strategic Partnership with Brazil, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124831. pdf.
 • Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 03.03.2010.
 • European Union, European External Action Service, http://eeas.europa.eu/us/index_ en.htm.
 • European Commission Regulation No.1039/2008, z 22.10.2008, Official Journal of European Union, L280, Oct. 23., 2008.
 • Evenett S.J., Trade Tension Mouth: The 10th GTA Report, Global Trade Alert, CEPR, London, Nov. 2011.
 • Handel, wzrost i polityka światowa. Polityka handlowa jako kluczowy element Strategii Europa 2020, Komisja Europejska, COM(2010)612, z 9 listopada 2010 r., www. ec.europa.eu/trade
 • Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Interim Report on Anti-dumping, Antisubsidy, Safeguard - Statistics covering the full year, European Commission za lata 2007-2011, http://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2012/june/tradoc_149546.pdf.
 • International trade after the economic crisis: challenges and new opportunities, UNCTAD/ DITC/TAB/2010/2, United Nations, Geneva 2010.
 • Jeliński B., Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, UG, Gdańsk 2003.
 • Komisja Europejska. Handel, http://trade.ec.europa.eu.
 • Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, MWSE, Tarnów 2005.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii "Europa 2020", Parlament Europejski, P7_TA (2011)0412, http://www.europarl.europa.eu
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13.12.2012 r., zawierająca zalecenia dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji nowej umowy między Unią Europejską a Rosją, 2011/2050(INI), http://www.europarl.europa.eu.
 • Trade as a Driver of Prosperity, Commission staff working document accompanying the Commission's Communication on "Trade, Growth and World Affairs", European Commission, Brussels 2010, SEC(2010) 1269.
 • Umowa o wolnym handlu zawarta pomiędzy Unią Europejską a Koreą Południową, Official Journal of European Union, 2011, L 127.
 • Whyte Ph., Polityka handlowa a Strategia Europa 2020, w: Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, red. M. Koczor, P. Tokarski, PISM, Warszawa 2011.
 • World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/ weodata.
 • World Investment Report 2012. Towards a new generation of investment policy, UNCTAD 2012, http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Full-en.pdf.
 • World Tariff Profiles, 2009, WTO, ITC, UNCTAD, http://www.wto.org
 • World Tariff Profiles 2010, WTO, ITC, UNCTAD, http://www.wto.org.
 • World Tariff Profiles 2012, WTO, ITC, UNCTAD, http://www.wto.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccfee24a-fc83-4aa7-be1f-ccd9e0498ea1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.