PL EN


2014 | 1 Współczesne problemy rozwoju regionalnego | 164-177
Article title

Potencjał demograficzny województwa lubuskiego

Content
Title variants
EN
Demographic potential of lubuskie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczeństwo województwa lubuskiego podlega procesom demograficznym podobnym jak w całym kraju i podobnym do obserwowanych w większości krajów Unii Europejskiej. Należy do nich przede wszystkim: falowanie wyżów i niżów demograficznych, deficytowe saldo migracji zarówno wewnętrznych, jak i zagranicznych, ujemny przyrost naturalny oraz wydłużanie się życia. Stosunkowo niezła dynamika zmian, w odniesieniu do mediany wieku oraz współczynnika obciążenia demograficznego, konfrontuje się ze zjawiskiem spadającej liczby zawieranych małżeństw i rosnącym odsetkiem urodzeń pozamałżeńskich. Postępujący proces starzenia się Lubuszan wpłynie na występowanie niekorzystnych trendów w zasobach siły roboczej, a także spowoduje istotne utrudnienia funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych.
EN
Lubuskie voivodship society is affected by demographic processes similar to those observed in all country and in most of the European Union countries. First of all it is a demographic oscillation of baby booms and population declines, negative both internal and international migration balance, negative natural increase and increasing life expectancy. Relatively good dynamic of changes in the field of the median age of the population and dependency ratio contrasts with decreasing number of marriages and increasing percentage of extra-marital births. The progressive ageing process of lubuskie voivodship’s population will affect adverse trends in the labour force and will cause relevant difficulties in the social security system.
Contributors
  • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych
  • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych
References
  • Ludność i gospodarstwa domowe w województwie lubuskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. (2014), Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
  • Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2013. (2013), Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
  • Rocznik Demograficzny 2013 (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. Stan w dniu 31 XII (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-87193-95-9
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd001a55-6371-4c47-b448-70cfacf5188e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.