PL EN


2019 | 22 | 3(84) | 52-66
Article title

Konsekwencje prawne przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Title variants
EN
Legal consequences of the takeover of a credit union based on a decision of the Polish Financial Supervision Authority
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przejęcie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzi do wystąpienia skomplikowanego stanu faktycznego, którego nie wszystkie zagadnienia są regulowane wprost przez ustawodawcę. Konsekwencje prawne przejęcia SKOK dotyczą sukcesji uniwersalnej, kontynuacji członkostwa w kasie, ochrony majątku kasy przejmowanej oraz majątku jej wierzycieli wskutek zastosowania sankcji bezskuteczności względnej. Ze względu na przyjęty przez ustawodawcę model regulacji (a niekiedy jej brak) przejęcie SKOK na podstawie decyzji KNF prowadzi do konieczności przeprowadzania skomplikowanych procesów wykładni. Proces taki powinien prowadzić do zastosowania do przejęcia SKOK w drodze analogii legis niektórych przepisów o połączeniu spółdzielni.
EN
The takeover of a credit union on the basis of an administrative decision issued by the Polish Financial Supervision Authority leads to the occurrence of a complicated factual state, of which not all issues are directly regulated by the legislator. The legal consequences of the credit union takeover concern universal succession, continuation of a membership, protection of the assets of the acquired credit union and the assets of its creditors. Due to the regulation model adopted by the legislator (and sometimes its lack), the takeover of the credit union based on the Polish Financial Supervision Authority’s decision leads to the necessity of conducting complicated interpretation processes. Such a process should lead to the application of some provisions on the merger of cooperatives to the takeover of credit union by way of analogy of the law.
Year
Volume
22
Issue
Pages
52-66
Physical description
Dates
published
2019-11
Contributors
 • Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, Poland, d.bierecki@krpj.pl
References
 • Banaszczyk Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014.
 • Bierć A., Zarys prawa prywatnego: Część ogólna, Warszawa 2012.
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Sopot 2013.
 • Bierecki D., Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego, Sopot 2017.
 • Bierecki D., Uwagi w sprawie rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku, „Rejent” 2017, nr 8.
 • Błażejczak B., Lokatorskie prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego, Poznań 1979.
 • Duda D., Przejęcie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na podstawie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego, „Prawo i Więź” 2018, nr 2.
 • Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013.
 • Dygnatowski W., Wybrane zagadnienia dotyczące charakteru prawnego gwarancji bankowej na tle doktryny i nauki prawa, „Rocznik Administracji i Prawa” 2015, t. 15, nr 1.
 • Emmons W.R., Schmid F.A., Credit Unions and the Common Bond, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review” 1999, Vol. 81, No. 5.
 • Gersdorf M., [w:] Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985.
 • Gersdorf M., [w:] Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Komentarz, Warszawa 1963.
 • Grzybowski S., Prawo spółdzielcze w systemie porządku prawnego, Warszawa 1976.
 • Gutowski M., Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013.
 • Herbet A., [w:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Jabłońska-Bonca J., Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1996.
 • Jastrzębski W., Prawo spółdzielcze. Zarys wykładu, Warszawa 1976.
 • Jedliński A., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa 2002.
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – zagadnienia konstrukcji prawnej, Sopot 2001.
 • Kędzierska-Cieślak A., Powiernictwo (próba określenia konstrukcji prawnej), „Państwo i Prawo” 1977, nr 8–9.
 • Kitłowski E., Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym, Warszawa 1969.
 • Koch A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011.
 • La Porta U., Causa cavendi e prestazione di garanzia in una recente ricostruzione del contratto autonomo, „Rassegna di Diritto Civile” 1993, n. 2.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska B., [w:] System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, Wrocław 1986.
 • Lichosik A., Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru nad organu administracji publicznej na rynku kapitałowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)” 2017, vol. 64, nr 2.
 • Miączyński A., Prawo spółdzielcze, t. 1, Zarys wykładu części ogólnej, Kraków 1981.
 • Model Law for Credit Unions, Washington, D.C.–Madison 2015.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966.
 • Ohanowicz A., Glosa do wyroku SN z dnia 23 kwietnia 1976 r., III CRN 46/76, OSP 1977, nr 2, poz. 29.
 • Olechowski M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011.
 • Pietrzykowski K., Kilka uwag w kwestii związania walnego zgromadzenia spółdzielni jego uchwałą, [w:] Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013.
 • Pietrzykowski K., Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni, Warszawa 1990.
 • Pietrzykowski K., Spółdzielnia a spółka handlowa, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1991, nr 6.
 • Pietrzykowski K., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Pisuliński J., [w:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań, Kraków 2009.
 • Słotwiński B., Zagadnienia prawne samorządu spółdzielni, Warszawa 1973.
 • Stecki L., Połączenie spółdzielni, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1986, nr 7.
 • Sylwestrzak A., Użytkowanie: Konstrukcja prawa, Warszawa 2013.
 • Szpunar A., Charakter prawny wykonania zobowiązania, „Rejent” 1998, nr 5.
 • Szpunar A., O powierniczych czynnościach prawnych, „Rejent” 1993, nr 11.
 • Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 • Wróblewski J., Interpretatio extensiva, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, nr 1.
 • Zakrzewski P., [w:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Zakrzewski P., Majątek spółdzielni, Warszawa 2003.
 • Żabiński Z., Próba nowoczesnej cywilnoprawnej konstrukcji pojęcia pieniądza i zapłaty, „Państwo i Prawo” 1972, z. 8–9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd04c144-886b-43d9-8c17-9c03cedc411d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.