PL EN


2015 | 5 | 278-284
Article title

Endocentryzm i egzocentryzm moralny, aprobata społeczna i empatia u wolontariuszy hospicyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Moral endocentricism and exocentricism, social approval and empathy in hospice volunteers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza endocentryzmu i egocentryzmu moralnego w powiązaniu z poziomem empatii i aprobaty społecznej u wolontariuszy hospicyjnych. Celami przeprowadzonego badania były: zidentyfikowanie czynników motywujących do podejmowania pracy wolontariackiej, określenie różnic pomiędzy wolontariuszami (grupa badawcza) a osobami, które nigdy nie podejmowały żadnej działalności wolontariackiej (grupa kontrolna) w zakresie powyżej wymiennych zmiennych oraz zbadanie, czy wolontariusze ze względu na charakter swojej pracy charakteryzują się wyższym poziomem empatii i niższą potrzebą aprobaty społecznej. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że badane grupy nie różnią się w zakresie poziomu endocentrycznej i egzocentrycznej motywacji oraz empatii. Zanotowano natomiast, że wolontariusze charakteryzują się wyższym poziomem zmiennej aprobaty społecznej niż osoby z grupy kontrolnej. W związku z powyższym można sądzić, że potrzeba aprobaty społecznej jest ważnym czynnikiem motywującym jednostkę do podjęcia pracy wolontariackiej
EN
The subject of this paper is an analysis of moral endocentricism and exocentricism, in conjunction with the level of social empathy and approval of hospice volunteers. The aims of the study were - identifying the factors which lead people to undertake volunteer work, defining the differences between volunteers (reaearch group) and those who had never undertaken volunteer work (control group), and establishing whether volunteers, from the nature of their work, have a higher level of empathy and a reduced need for social acceptance. The research concluded that there was no difference between the two goups as to the levels of moral endocentricism and exocentricism and empathy, but it is noted that volunteers have a higher sense of social acceptance than the control group. From this we can conclude that social acceptance might be a factor in motivating people to undertake volunteer work.
Year
Issue
5
Pages
278-284
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Bibliografia:
 • [1] Davis M., Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańsk 1999.
 • [2] Hamilton W. D., The General evolution of social behawior, “Journal of Theoretical Biology”, No 7, 1964.
 • [3] Karyłowski J., O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi, Warszawa 1982.
 • [4] Lewicka A., Pomiar poziomu empatii emocjonalno-poznawczej za pomocą Indeksu Reaktywności Emocjonalnej Davisa, [w:] Wojnarska A. (red.), Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane Zagadnienia, Warszawa 2011.
 • [5] Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1979.
 • [6] Szuster A., W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu, Warszawa 2005.
 • [7] Śliwak J., Osobowość altruistyczna, Lublin 2001.
 • [8] Wilczyńska J., Drwal R. Ł, Opracowanie Kwestionariusza Aprobaty Społecznej (KAS) J. Wilczyńskiej i R. Ł. Drwala, [w]: Drwal R. Ł., Brzozowski P., Oleś P. (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości, Warszawa 1995.
 • [9] Wilson O. E., O naturze ludzkiej, Warszawa 1998.
 • [10] Zalewska A., Związki pomiędzy potrzebą aprobaty społecznej a zadowoleniem z pracy w badaniach anonimowych, „Roczniki Psychologiczne” 2006, nr 2, t. IX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd06ac48-a4cf-4020-a7fa-f0dd81e073ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.