PL EN


2015 | 1(26) | 57-69
Article title

Globalizacja a gospodarka turystyczna wiejska Pomorza Zachodniego 2014. Aspekty zarządzania

Authors
Content
Title variants
EN
Globalization versus West Pomerania tourism economy 2014. Management aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomorze to region o dużym potencjale rozwoju, ale ze stosunkowo zaniedbaną infrastrukturą i sporymi mankamentami w zakresie zarządzania. Celem badań było określenie postaw mieszkańców Pomorza Zachodniego (Polska 2014) pojmowanych jako zasoby ludzkie względem globalizacji i jej wpływu na gospodarkę turystyczną wiejską w tym regionie. Badaniami objęto reprezentatywną próbę 247 osób na Pomorzu Zachodnim; przeprowadzono również sporadyczne poszukiwawcze badania jakościowe. Ankieterzy, używając kwestionariuszy, wykonali wywiady. Wyniki badań określiły, że Pomorzanie, uznając ważność globalizacji, byli skupieni głównie na dostępności dla nich podstawowych zasobów i podejmowaniu pracy; nie określali wiedzy/kwalifikacji jako wiodących elementów ich życia. Mając zaspokojone podstawowe potrzeby, nie zawsze uznawali za konieczne powiększanie konkurencyjności mieszkańców, regionu lub przedsiębiorstw. Jako najważniejszy cel wskazano polepszenie pracy administracji państwowej i samorządowej oraz naprawę sądownictwa. Konieczne innowacje odtwórcze i bardziej potrzebne kreacyjne są związane z wykorzystaniem tezaurusa metod zarządzania w regionalnej polityce społeczno-gospodarczej w skali makro- i mikroekonomicznej, a także z efektywnością środków pomocowych UE na lata 2014–2020. Istotna jest ponadto praktyka teorii wartości i kultury akceptacji.
EN
West Pomerania, part of the Baltic Coastland, is an important area for Poland’s summer national tourism; a growth potential region, relatively neglected infrastructure with management drawbacks. The research purpose was determining West Pomerania (Poland 2014) inhabitants’—understood as human resource—attitudes towards regarding globalization and its impact on the region’s rural tourism economy. The research was conducted on a 247 representative group of West Pomerania inhabitants; sporadic exploratory qualitative research. The interviewers used questionnaires for research. Ordinal scales marked verbally and numerically were used for describing data. Study results showed Pomerania inhabitants recognizing the significance of globalization mostly focused on access to basic resources and finding employment; they didn’t specify knowledge-qualifications as leading elements in life. Having satisfied basic needs they didn’t always recognize the need for increasing competitiveness of inhabitants, region, enterprises. Improving state and self-government administration service, repairing the judiciary were considered most important. Suitability for passive resting was emphasized when assessing location attractiveness of rural tourism facilities. Necessary reconstructive innovations, creative ones more needed, associated with using a thesaurus of management methods in regional socio-economic policy, 2014‒2020 EU aid funds efficiency. Practicing the value theory and culture acceptance is relevant.
Year
Issue
Pages
57-69
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
author
 • Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, Tel. +48 94 343 91 44
References
 • Feczko, J. (2013). Postawy konsumentów a globalizacja: elementy ekonomiczne, zarządzania marketingowego i turystyczne. Pomorze 2013. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9, 140‒160.
 • GUS (2013). Europejskie badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISBN 978-83-7027-536-8.
 • Hausner, J. (2014). Dyskusja w gospodarce. Polityka.pl., 9.01.2014.
 • Hollander, H., Es-Sadki, N., (2013). Innovation Union Scoreboard 2013 [online, dostęp: 2014-03-02]. Brussels: European Commission. Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
 • MAiC (2013). Długookresowa strategia rozwoju kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • Niewinowska, M. (2013). Na drodze rozwoju [online, dostęp: 2014-06-23]. Polityka, 26 listopada. Dostępny w Internecie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1562335,1,na-drodze-rozwoju.read.
 • Sedláček, T. (2011). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Warszawa: Studio Emka. ISBN 978-83-6230-8.
 • Świeczewska, I. (2014). Realizacja celów rozwoju krajów Unii Europejskiej opartego na wiedzy i innowacjach. Wiadomości Statystyczne, 1 (styczeń), 51–67. ISSN 0043-518X.
 • UMWZ (2005). Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego; Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
 • UMWZ (2010). Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. ISBN 978-83-88664-12-0.
 • Zachariasz, K. (2014). Fundusze unijne nie tworzą nowych miejsc pracy. To mit [online, dostęp: 2014-06-23]. Wyborcza.biz. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16190730,Fundusze_unijne_nie_tworza_miejsc_pracy__To_mit.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd0a2f17-9849-4349-b33a-d809332fbe4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.