PL EN


2019 | 73 | 1-2 (324-325) | 182-194
Article title

Ścieżki poznania schulzowskiej rachunkowości

Title variants
EN
Paths of Familiarity with Schulz’s Accountancy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest obecnej w dziełach Brunona Schulza rachunkowości – rachunkowości nazwanej przez J.W. Goethego „najpiękniejszym wynalazkiem ducha ludzkiego”. Studium dylogii Schulza i opracowań interpretatorów jego twórczości, analiza pojęć zaczerpniętych z nauk ekonomicznych i rachunkowości oraz analiza osiągnięć teoretyków w zakresie tejże nauki tworzą zestaw narzędzi, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o wpływ rachunkowości na postacie z dylogii B. Schulza. Czy rachunkowość może być postrzegana jako rodzaj sprawczej siły, dzięki której (zamiast: pomimo której) Jakub doświadczał duchowych przeżyć? Aby nadać rachunkowości funkcję portalu do duchowości, konieczna jest zmiana perspektywy postrzegania tej nauki i stworzenie dla niej miejsca w przestrzeni metafizycznej, sztuce, goethańskiej polarności, itd. Najnowsze osiągnięcia badaczy tej dyscypliny naukowej stwarzają taką możliwość.
EN
An article dedicated to accountancy present in the works of Bruno Schulz – the sort of accounting described by J.W. Goethe as “one of the most beautiful discoveries of the human spirit”. A study of Schulzian dylogy and works by the interpreters of his œuvre, an analysis of concepts borrowed from economic sciences and accountancy, and an analysis of the accomplishments of theoreticians within the range of this science create a set of instruments that make it possible to resolve the question concerning the impact exerted by accounting on the protagonists of the Schulzian dylogy. Can accountancy be perceived as a sui generis causal power thanks to which (instead of: despite which) Jakub / Jacob underwent spiritual experiences? In order to grant accountancy the function of a portal leading to spirituality it is necessary to alter the perspective of perceiving this science and to create for it a place in metaphysical space, art, Goethean polarity, etc. The most recent achievements of researchers representing this particular domain create such an opportunity.
Year
Volume
73
Pages
182-194
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd1c7cac-9e14-42ce-a28d-546bf51da07c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.