Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 i 2/2020 | 142-159

Article title

Prawny model postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Content

Title variants

EN
Legal model of dealing with waste electrical and electronic equipment
RU
Правовая модель обращения с отходами электрического и электронного оборудования
IT
Modello legale di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu są ogólne zagadnienia związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. We wstępie opisano subiektywne spostrzeżenia co do obecnej sytuacji związanej z powstawaniem elektroodpadów przy uwzględnieniu ogólnych danych liczbowych przedstawionych przez GUS. Następnie wyjaśniono problematykę uzyskania przez sprzęt elektryczny i elektroniczny statusu odpadu oraz zaprezentowano podstawowe regulacje dotyczące WEEE obowiązujące na terenie Unii Europejskiej oraz Polski. Opisano również system gospodarowania WEEE w oparciu o przepisy krajowe, poddając go następnie ocenie oraz przedstawiając koncepcje rozwoju regulacji dotyczących EEE.
RU
Темой статьи являются общие вопросы, связанные с управлением отходами электри- ческого и электронного оборудования (WEEE). Во введении описываются субъективные наблюдения в отношении текущей ситуации, связанной с образованием отходов, с уче- том общих цифр, представленных польским Центральным статистическим управлением (GUS). Далее рассматривается проблема получения статуса отходов для электрического и электронного оборудования, а также основные правовые нормы, касающиеся WEEE, действующие в Европейском Союзе и Польше. Была также описана система управления WEEE, основанная на национальных правилах, затем оценена и представлена концепция для разработки правового регулирования, касающегося электрического и электронного оборудования.
EN
The subject of the article is general issues related to the management waste of electrical and electronic equipment. In the article has been explained subjective observations of the current situation related to generating electro waste, including overall numerical data. Afterwards, the issues of electrical and electronic equipment waste status were explained and presented based on WEEE regulations functioning in the European Union and Poland. Then, the WEEE management system was not only described in national regulations, but also assessed, which ultimately led to results presented as ideas for the development of EEE regulation
IT
L’oggetto dell’articolo sono questioni generali relative alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’introduzione descrive osservazioni soggettive riguardanti la situazione attuale relativa alla formazione di elettro-rifiuti, tenendo conto dei dati generali presentati da GUS. Viene poi spiegata la problematica della ricezione dello status di rifiuto da parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e vengono presentate le normative di base relative ai RAEE applicabili nell’Unione Europea e in Polonia. È stato inoltre descritto il sistema di gestione dei RAEE basato sulle normative nazionali, che è stato poi valutato e sono stati presentati i concetti per lo sviluppo delle normative relative alle AEE

Year

Issue

Pages

142-159

Physical description

Contributors

References

  • De Clercq O., Sponar M.: Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR). Final Report. European Commission — DG Environmen 2014.
  • Draniewicz B.: Pojęcie „odpadu” w prawie europejskim i prawie polskim — wybrane zagadnienia.„Prawo i Podatki UE” 2006, nr 3, s. 2—9.
  • Dubisz S.: Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa 2003, s. 814.
  • Foks R., Styś T.: Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030. Warszawa, 2016.
  • Lew-Gliniecka K.: Pojęcie i rodzaje odpadów w prawie polskim. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2010, nr 2, s. 77—87.
  • Ochrona środowiska 2019. Red. W. Domańska. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2019, s. 166.
  • Prawo ochrony środowiska. Red. M. Górski. Warszawa 2014. s. 235—356.
  • Ustawa o odpadach. Komentarz. Red. J. Jerzmański. Wrocław 2002, s. 51 i n.
  • Ustawa o odpadach. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2013.
  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz. Red. M. Duczmal. Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cd2569be-f370-4bfa-8232-2f0e61d84855
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.