PL EN


2014 | 5 (352) | 85-94
Article title

Innowacje w kształceniu akademickim

Content
Title variants
EN
Innovations in Academic Education
RU
Инновации в обучении в вузах
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie innowacyjnego narzędzia dydaktycznego w postaci internetowej aplikacji kreatora studiów przypadku, pozwalającej studentowi na dochodzenie do wiedzy przez samodzielną aktywność poznawczą, polegającą na zapoznawaniu się oraz rozwiązywaniu realnych i aktualnych problemów z otaczającej go rzeczywistości, głównie gospodarczej. Proponowana aplikacja może przyczynić się do wzrostu efektywności kształcenia akademickiego, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów i nauczycieli testujących aplikację. Ponadto, może mieć duże znaczenie praktyczne dla przedsiębiorców − potencjalnych pracodawców − gdyż umożliwia im uzyskanie rozwiązania problemów pojawiających się w ich działalności.
EN
An aim of considerations is to present the innovative didactic tool in the form of Internet application of the creator of case studies allowing the student achievement of knowledge by way of their independent cognitive activity consisting in getting acquainted and resolving the real and up-to-date problems from the reality surrounding them, mainly the economic one. The proposed application may contribute to growth of effectiveness of academic education, what is confirmed by the surveys carried out among students and teachers testing the application. Moreover, it may have a great practical importance for entrepreneurs – potential employers – as it enables them achievement of solution of problems occurring in their activity.
RU
Цель рассуждений – представить инновационный дидактический инструмент в виде интернет-аппликации для изучения конкретного случая, позволяющей студенту получать знания путем самостоятельной познавательной активности, заключающейся в изучении и решении реальных и актуальных проблем из окружающей его действительности, в основном экономической. Предлагаемая аппликация может способствовать повышению эффектвности обучения в вузах, что подтверждают опросы, проведенные среди студентов и учителей, тестирующих аппликацию. Кроме того, она может иметь большое практическое значение для предпринимателей, потенциальных работодателей, ибо предоставляет им возможность получить решение проблем, появляющихся в их деятельности.
Year
Issue
Pages
85-94
Physical description
Dates
published
2014-09-2014-10
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Ammerman P., Gaweł A., Pietrzykowski M., Rauktiene R., Williamson T. (red.) (2012), Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Bakonyi J. (2012), Doskonalenie jakości kształcenia szkoły wyższej jako organizacji uczącej się w świetle wymogów krajowych ram kwalifikacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, nr 2, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.
 • Bąk G. (2000), Jakość organizacji edukacyjnej - podejście systemowe, (w:) Kruszewski T. (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
 • Cichoń S. (2005), Nowa reforma edukacji – lepsza jakość kształcenia. Polski system edukacji po reformie 1999 roku, tom 2, Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań-Warszawa.
 • Crossy P. (1986), Running Things: the Art. Of Making Things Happen, Mc Graw-Hill, New York.
 • CTWiTUS (2012a), Analiza ankiet badawczych przeprowadzonych wśród studentów w Polsce, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, http://studia-przypadku.pl
 • CTWiTUS (2012b), Analiza ankiet badawczych przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich w Polsce, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, http://studia-przypadku.pl
 • CTWiTUS (2013), Raport końcowy z testowania kreatora studiów przypadku, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, http://studia-przypadku.pl
 • Czerwińska E. (2010 ), Jakość kształcenia w szkole wyższej – perspektywy rozwoju w UE, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych”, Rocznik II.
 • Gajda W. (2010), PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych, Helion, Gliwice.
 • Fazlagić J. (2012), Kapitał intelektualny szkoły wyższej z perspektywy studentów, „e-mentor”, nr 45.
 • Jelonek M., Skrzyńska J., (2010), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – uwagi wstępne, (w:) Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.
 • Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 • Kilian-Kowerko K. (2013), Bariery komercjalizacji prac badawczych w Polsce, „e-mentor”, nr 4 (51).
 • Lynn L.E. (1999), Teaching and Learning with Cases: A Guidebook, Seven Bridges Press, Chappaqua, NY.
 • Neale P., Thapa S., Boyce C. (2006), Preparing a Case Study: A Guide for Designing and Conducting a Case Study for Evaluation Input, Pathfinder, International.
 • Nermend K., Piwowarski M., Policastro P. (2013), The Szczecin Web Application ‘Case- Study Creator’ from management to Legal Education and Training, (w:) Policastro P. (Ed.), Towards innovation in legal education, Eleven International Publishing, Hague.
 • Oakland J. (2000), Total Quality Management, Butterworth Heinemann, London.
 • Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Petrozolin-Skowrońska B. (red.) (1998), Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skudiene V. (2005). The relationship between teaching methods and educational objectives in management and business administration education, Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos. VDU 10.
 • Tomczyk M. (2012), Bariery transferu technologii pomiędzy nauką a biznesem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7.
 • Yin R. (1994), Case study research: Design and methods, Sage Publishing, Thousand Oaks, CA.
 • Zaninotto F., Potencier F. (2007), The Definitive Guide to Symfony, Apress.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd2d90d0-26ef-444d-9865-9b6cff7de6b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.