PL EN


2019 | 4(35) Wokół biblioteki i czytelnictwa | 7-27
Article title

Król Korczak w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koncepcje pedagogiczne Janusza Korczaka a muzealne przestrzenie edukacyjne

Content
Title variants
EN
King Korczak in the POLIN Museum of Jewish HistoryThe pedagogical ideas of Janusz Korczak and the educational spaces of the museum
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
artykule opisane zostały przestrzenie inspirowane refleksją pedagogicz-ną Janusza Korczaka, znajdujące się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: miejsce edukacji rodzinnej „U króla Maciusia” oraz wystawa „W Polsce króla Ma-ciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”. Autorka ukazała, w jaki sposób zwrot edukacyjny we współczesnym muzealnictwie przełożył się na rozwój koncepcji prze-strzeni muzealnej przeznaczonej dla dzieci. Koncepcja ta w dużym stopniu wyra-sta ze współczesnych teorii wychowania, począwszy od konstruktywizmu Johna Deweya, przez pedagogikę Janusza Korczaka, aż po popularne dziś skandynawskie modele wychowania
EN
The article constitutes an attempt at describing the venue of the family education initiative “At King Matt the First’s Place” as well as the exhibition “In the Poland of King Matt the First. The 100th anniversary of regaining independence” at the POLIN Museum of Jewish History–spaces inspired by the pedagogical reflection of Janusz Korczak. The author showcases how the educational turn visible in con-temporary museology translates into a conception of the museum spaces created for children, which draws heavily on contemporary theories of education, starting with John Dewey’s constructivism, through Janusz Korczak’s pedagogy, to the popular Scandinavian models of upbringing and education.
Contributors
References
 • Baluch, B. (2007). Topofilie w porządku dziecięcej lektury. W: H. Synowiec(red.), Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Chmielewska, I. (2018a). Jak ciężko być królem. Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich. Lusowo: Wydawnictwo Wolno.
 • Chmielewska, I. (2018b). Maciusiu, dasz radę. Z Iwoną Chmielewską rozmawia Agnieszka Sowińska. Najlepsze Książki dla Dzieci i Młodszych Dorosłych. Dodatek do dwumiesięcznika „Książki. Magazyn do Czytania”, (6), 14–16.
 • Dewey, J. (1939). Filozofja a cywilizacja. S. Purman (przekład). Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego.
 • Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie. A. Potocki (przekład). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Hein, G. (1998). Learning in the Museum. London: Routledge.
 • Karkowska-Rogińska, A., Staszewska-Zatońska, A. (2018). Małe Polin. Prze-wodnik po wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Il. K. Walentynowicz. Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich.
 • Karwasz, G., Kruk, J. (2012). Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej – wy-stawy, muzea i centra nauki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: „Wiedza Powszechna”.
 • Korczak, J. (1980). Król Maciuś Pierwszy. Il. A. Andrzejewski. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Korczak, J. (1984a). Wychowanie wychowawcy. W: J. Korczak, Pisma wybrane. T. 2., A. Lewin (wybór). Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 • Korczak, J. (1984b). Lekarz w internacie. W: J. Korczak, Pisma wybrane. T. 2., A. Lewin (wybór). Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 • Korczak, J. (1985). Kiedy znów będę mały. W: J. Korczak, Pisma wybrane. T. 3., A. Lewin (wybór). Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 • Korczak, J. (1992). Król Maciuś Pierwszy. Król Maciuś na wyspie bezludnej. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, M. Ciesielska (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Latona”.
 • Korczak, J. (1997). Wrażenia z kolonii letniej w Daniłowie. W: J. Korczak, Mośki, Joski i Srule. Józki, Jaski i Franki. T. 5. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, M. Ciesielska (red.). Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 • Lewin, A. (1999). Korczak znany i nieznany, Warszawa: Wyższa Szkoła Peda-gogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • Mortkowicz-Olczakowa, H. (1961). O Januszu Korczaku. W: H. Mortkowicz--Olczakowa, Bunt wspomnień. Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-niczy.
 • Pater, R. (2011). Miejsce muzeum w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. W: B. Żurakowski (red.), Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pater, R. (2016). Edukacja muzealna – muzea dla dzieci młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Puszkin, B. (2008). Warszawa jest moja... Śladami Janusza Korczaka po stolicy. Pobrane z: http://pskorczak.org.pl/strony/pliki_pdf/warszawa_jest_moja.pdf (15.03.2019).
 • Skarga, B. (2009). Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków: Społecz-ny Instytut Wydawniczy „Znak”.
 • Skutnik, J. (2013). W kręgu myślenia pragmatystycznego i personalistyczne-go – dwie orientacje w edukacji muzealnej. W: W. Wysok, A. Stępnik (red.), Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia. Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku.
 • Stola, D. (2018). „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodle-głości”. W: A. Czerwińska, T. Sztyma (red.), W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości. Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 • Szczerski, A. (2005). Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii”. W: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia. Kraków: Universitas.
 • Szeląg, M. (2013). Koncepcje edukacyjne w polskich muzeach w świetle „Ra-portu o stanie edukacji muzealnej”. W: W. Wysok, A. Stępnik (red.), Edu-kacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia. Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku.
 • Tagore, R. (1923). Moja szkoła. H. Hulewicz (przekład). Warszawa: u Hule-wicza i Paszkowskiego.
 • Tischner, J. (1993). Myślenie według wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
 • Wołoszyn, S. (2004). Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Żygulski, Z. jun. (1982). Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd30624d-a72d-4b62-91bc-42f632dcb091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.