PL EN


2019 | 3(34) Z zagadnień otwartej nauki | 73-94
Article title

Obsługa bazy Bibliografia Regionalna Biblioteki Śląskiej - jej zawartość oraz funkcjonalności

Authors
Content
Title variants
EN
Using the database Bibliografia Regionalna Biblioteki Śląskiej (Regional Bibliography of the Silesian Library) – its content and functionalities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The theme of the article is the usage of the Regional Bibliography database of the Silesian Library, its content and functionality. The scheme of operations and search possibilities offered by the Database are presented. Available search options as well as storage and processing of gained information are discussed, as well as the possibilities of creating bibliographical lists. The Base was placed as one of the elements of the bibliographic system created in the Silesian Library. It also includes the bibliography of Silesia, developed in 1936 in Katowice, which are traditional and modern electronic sources of information about the region. The paper discusses historical and contemporary solutions used in the field of creating the bibliography of Silesia. Possibilities offered by the base put into the hands of users in 2017 – creating network connections between bibliographic records and full texts placed in digital libraries and linking with other passwords in independent regional informa-tion systems are presented. The possibilities of combining a bibliographic database and a library catalog of simultaneous search for an interesting topic are presented.
PL
Tematem artykułu jest obsługa bazy Bibliografia Regionalna Biblioteki Śląskiej, jej zawartość i funkcjonalności. Przedstawiony został schemat działania i możliwości wyszukiwawcze, jakie daje baza. Omówiono dostępne opcje wyszukiwania, przechowywania i przetwarzania pozyskanych informacji, a także możliwości przygotowania zestawień bibliograficznych. Bazę umiejscowiono wśród innych elementów systemu bibliograficznego tworzonego w Bibliotece Śląskiej. Zalicza się do niego m.in. opracowywane od 1936 r. w katowickiej książnicy bibliografie Śląska, które stanowią tradycyjne i nowoczesne, elektroniczne źródła informacji o regionie. W tekście zaprezentowano historyczne i współczesne rozwiązania, stosowane w zakresie tworzenia bibliografii Śląska. Przedstawiono możliwości, jakie daje oddana do rąk użytkowników w 2017 r. baza: tworzenie sieciowych połączeń między rekordami bibliograficznymi a pełnymi tekstami zamieszczanymi w bibliotekach cyfrowych oraz powiązanie z innymi hasłami w niezależnych systemach inofrmacji regionalnej. Scharakteryzowano możliwości łączenia bazy bibliograficznej i katalogu bibliotecznego w zakresie jednoczesnego wyszukiwania interesującego tematu.
Contributors
author
References
 • Bątkiewicz, T. (2010). „Bibliografia Śląska” (1960-2000). Roczniki Biblioteczne, 45, 255–274.
 • Bibliografia Regionalna. Pobrane z: https://opacwww.bs.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibm21.p?ln=JP (12.09.2018).
 • Kamińska-Wolny, J., Kurpiel, M., Henne, K. (2017). PROLIB w perspektywie na przyszłość. Biuletyn EBIB [on-line] 1, 1–6. Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/518 (12.09.2018).
 • Katalog Biblioteki Śląskiej. Pobrane z: https://opacwww.bs.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?ID1=FILFLKJERIBLMJORKPJQNJI&ln=jp (12.09.2018).
 • Kowalska, M., Kaczmarek, R. (2015). Od encyklopedii Województwa Śląskiego do Śląskiej Bazy Naukowej. Śląsk, (1), 65.
 • Lis, R. (2015). Encyklopedia Województwa Śląskiego i regionalny klaster informacyjny. Pobrane z: http://lib.psnc.pl/Content/762/Encyklopedia%20Wojew%C3%B3dztwa%20%C5%9Al%C4%85skiego%20i%20regionalny%20klaster%20informacyjny%20-%20R.Lis.pdf (12.09.2018).
 • Magiera, A. (2017). Retrokonwersja i tworzenie dostępów do pełnych tekstów – stare i nowe zadania dla bibliografii regionalnych. Nowa Biblioteka, (4), 113–126.
 • Materiały z III konferencji poświęconej problemom bibliografii regionalnych, Warszawa 11 XII 1967 (1968). Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Materska, K. (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. War-szawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Pierwsza konferencja naukowa Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 20–21 XI 1953. Refera-ty i dyskusja (1956) Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Projekty Biblioteki Śląskiej. Pobrane z: http://www.bs.katowice.pl/pl/projekty (12.09.2018).
 • Siwecka, D. (2015). Światowy model informacji bibliograficznej. Wrocław; Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Sprawozdanie Dyrektora Śląskiej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Piłsud-skiego z działalności Biblioteki w roku 1937 ([1938]). Katowice: [Śląska Biblioteka Publiczna].
 • Sprawozdanie Dyrektora Śląskiej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Piłsud-skiego z działalności Biblioteki w roku 1938 ([1939]). Katowice: [Śląska Biblioteka Publiczna].
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa. Pobrane z: https://www.sbc.org.pl/dlibra (12.09.2018).
 • Tomanek, A. (red.) (2017) Katalog śląskich czasopism... i nie tylko (2017). Ka-towice: [Biblioteka Śląska]. Pobrane z: https://sbc.org.pl/publication/343587 (12.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd362810-5617-4fcd-baf2-3a36b457c29f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.