PL EN


2014 | 1(84) | 7-18
Article title

Era trzeciego wieku – implikacje edukacyjne

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The era of the third age – educational implications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmienione społeczne granice wyznaczające początek starości (zmiana zakresu i jakości pełnionych ról), wyższa niż w przeszłości jakość wykształcenia pokolenia późnej dojrzałości, bardziej świadoma postawa starszego wiekiem konsumenta dóbr i usług zdają się redefiniować pojęcie starość. Ta faza życia stała się powszechnie „dostępna” rozwiniętym społeczeństwom świata. Cele globalnej, europejskiej i krajowej polityki społecznej zwrócone ku najstar-szym obywatelom nakierowane są na działania służące wydłużaniu ich sprawnego, niezależnego i pełnoprawnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Żyjemy co-raz dłużej, coraz bardziej zadowoleni z jakości swego życia. Jakość tę wymiernie wzmacnia aktywność. Na przełomie stuleci przyjęty został imperatyw aktywnego starzenia się (active ageing, vital ageing). Jest to paradygmat współczesnej gerontolo-gii, ale i pożądana cecha dodająca wartości latom, które zostały dodane do życia.
EN
Polish seniors are the age group with the lowest level of educational activity and intellectual capital. Gerontological education is a necessity in the aging society and should develop a tool for activation of this age group.
Year
Issue
Pages
7-18
Physical description
Dates
printed
2014-03-20
Contributors
author
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
  • Czapiński J., Panek T. (red.) Diagnoza społeczna 2013. www.diagnoza.com [8.08.2014]. Czarnik S., Tirek K. (2012), Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków, Warszawa www.bkl.parp.gov.pl. Czerniawska O. (2007), Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź. Halicki J., Starzenie się społeczeństw jako wyzwanie dla andragogiki, „Gerontologia Społeczna”, nr 1(2) 2007. Kijak R., Szarota Z. (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem, Warszawa. Klimczuk A., Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, „e-mentor”, 4 (51) / 2013. Komeński J.A. (1973), Pampaedia, przełożyła K. Remerowa. Wstęp i komentarz B. Suchodolski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk. Kunowski S. (2004), Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa. Lewowicki T. (2013), Interdyscyplinarność pedagogiki – tradycja i współczesność, pro-blemy i szanse, [w:] Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, pod red. Z. Sza-roty, F. Szloska, Radom. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludno-ści i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf (data publikacji 9.04.2013 Marzec D., Kształcenie pedagogów dla potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, [w:] Przy-gotowanie pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej, pod red. D. Marzec, J. Sto-chmiałka, Częstochowa 1993. Raport o kapitale intelektualnym Polski, 2008, Warszawa. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 2003, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/raport_z_wynikow_nsp_ludnosci_i_mieszkan_2002.pdf (data publikacji: 16.06.2003). Rembowski J. (1994), Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Warszawa. Sas-Badowska A., Graca T. (2013), Prakseologiczne uwarunkowania dyferencjacji w naukach pedagogicznych, [w:] Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, pod red. Z. Szaroty, F. Szloska, Radom. Skibińska E. (2006), Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Warszawa – Radom. Skibińska E. (2008), Proces kształcenia seniorów, „Rocznik Andragogiczny 2007” Szarota Z., Projekt kształcenia gerontologicznego, „Edukacja Dorosłych” nr 3/1998. Szarota Z., Gerontologia w programach akademickiego kształcenia pedagogicznego, „Gerontologia Polska” nr 7 (3–4)/1999. Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków. Szarota Z. (1997), Kształcenie gerontologiczne – diagnoza stanu aktualnego, [w:] Wy-brane problemy opieki i wychowania, pod red. Z. Brańki, Kraków. Zych A.A., Bartel R., Zur lebenssituation alternder Menschen in Polen in der Bundesre-publik Deutschland – eine komparative Survey-Stuide (Sytuacja życiowa ludzi starszych w Polsce i RFN), Giessen, Germany 1988. Zych A.A., Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych – nowe zadania dla uniwersytetów trzeciego wieku, [w:] Poznać, zrozumieć i za-akceptować starość, pod red. A.A. Zycha, Łask 2012. Krajowy Plan Działania na rzecz Europejskiego RokuAktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, MPiPS, Warszawa 2012. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, MPiPS, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd3d37cc-4e0c-4c83-8e83-fe3ec3d06e6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.