Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (99) | 91-106

Article title

Łączne stosowanie agrochemikaliów

Content

Title variants

EN
Tank mixed applications

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od końca lat 80. XX wieku w Polsce podjęto badania nad możliwością łącznego stosowania agrochemikaliów tzn. środków ochrony roślin oraz środków ochrony roślin z nawozami płynnymi. Obecnie metoda ta jest powszechnie stosowana w praktyce ochrony roślin i nawożenia w Polsce. Dalsze upowszechnienie tej metody wymaga prowadzenia praktycznie ciągłych badań wraz ze zmieniającym się asortymentem środków ochrony roślin oraz nawozów płynnych. Jednym z ważniejszych elementów jest również przygotowanie służb doradczych oraz samych rolników w celu prawidłowego oraz pełnego wykorzystania tej metody w praktyce.
EN
Since the late 1980s, research has been undertaken in Poland on the possibility of combined use of agrochemicals, i.e. plant protection products and plant protection products with liquid fertilizers. Currently, this method is widely used in the practice of plant protection and fertilization in Poland. Further dissemination of this method requires conducting practically continuous research together with the changing assortment of plant protection products and liquid fertilizers. One of the most important elements is also the preparation of advisory services and farmers themselves for the correct and full use of this method in practice.

Year

Issue

Pages

91-106

Physical description

Dates

received
2019-10-17
accepted
2020-03-23

Contributors

 • Emerytowany profesor Instytutu Ochrony Roślin – PIB

References

 • Baluk A. (1983): Łączne stosowanie nawozów i pestycydów w uprawie pszenicy ozimej. Instrukcja wdrożeniowa, IOR, Poznań, str. 14.
 • Drzewiecki S. (2018): Doskonalenie ochrony kukurydzy poprzez łączne stosowanie herbicydów i insektycydów. Rozprawa doktorska, Biblioteka Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, str. 145.
 • Matyjaszczyk E. (2011): Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska, Rozprawy Naukowe Inst. Ochr. Roślin Pań. Inst. Badawczego, Zeszyt 25, Poznań, str. 130.
 • Mrówczyński M. (2019): Mam wiedzę i nie boję się ekologów, Top agrar 1.
 • Mrówczyński M., Boroń M., Wachowiak H. (2005): Łączne stosowanie agrochemikaliów w uprawie buraka cukrowego. [w]:,, Technologia Produkcji Buraka Cukrowego” Ostrowska O., Artyszak A. (red.): Wieś Jutra, Warszawa, str. 102 – 107.
 • Pruszyński S. (2019): Łączenie jest konieczne. Nowoczesna uprawa 4, str. 82 – 85.
 • Pruszyński S. (red.) (1996): Łączne stosowanie agrochemikaliów w uprawach rolniczych, Inst. Upowszechnieniowa IOR, Poznań, str. 89.
 • Pruszyński S. (red.) (1999): Łączne stosowanie agrochemikaliów w uprawach rolniczych, IOR, Poznań, str. 142.
 • Pruszyński S., Mrówczyński M. (red.) (2002): Łączne stosowanie agrochemikaliów, IOR, Poznań, str. 174.
 • Pruszyński S., Stobiecki S., Wachowiak M. (2013): Dobra Praktyka Ochrony Roślin. Zasady mieszania i łącznego stosowania agrochemikaliów. Poradnik dla doradców, str. 30, Poradnik dla producentów rolnych, str. 12, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Stobiecki S. (2009): Unikać błędów podczas mieszania agrochemikaliów, Top agrar 5, str. 90 – 93.
 • Stobiecki S., Pruszyński S., Śliwiński W. (2010): Tworzenie programów redukcji ryzyka poprzez systematyczne badanie zagrożeń we wszystkich obszarach ochrony roślin. [w]:,,Kontrola i ograniczanie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin”, IOR PIB, Poznań, str. 29 – 45.
 • Walczak F. (red.) (2008): Poradnik sygnalizatora ochrony rzepaku, IOR – PIB, Poznań, str. 204.
 • Dyrektywa Rady 91/414 EWG z dnia 15 lipca 1991 r. Dz. U. L. 230 z 19.08. 1991.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21.10.2009 ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz. U. Unii Europejskiej z 24.02. 2009 Nr 309/71, str. 71 – 86.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)Nr 1107/2009 z dnia 21.10.2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, Dz. U. Unii Europejskiej z 24.02.2009, Nr L 309, str. 1 – 50.
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 64/70 z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie organizacji badań w zakresie toksykologii i bezpieczeństwa stosowania pestycydów oraz kontrola ich pozostałości w żywności i środowisku życia człowieka.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, (Dz. U. 1961, Nr 10, poz. 55).
 • Ustawa z dnia 12 lipca 1995 o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. 1995, Nr 90, poz. 446).
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004,Nr II, poz. 94).
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. Rz. Polskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r., poz. 455).

Notes

PL
ARTYKUŁ INFORMACYJNY

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cd413129-0259-468f-a734-47e76d50932f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.