PL EN


2018 | 32 | 175–190
Article title

Language change through ads – the impact of advertising messages on contemporary idio- and sociolects

Authors
Content
Title variants
PL
Zmiana języka poprzez reklamę – wpływ komunikatów reklamowych na współczesne idio- i socjolekty
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It is evident that, nowadays, advertising messages invade people’s idio- and sociolects, changing the way they communicate on a daily basis, which is why the following paper aims at drawing attention to the phenomenon of language change engendered by advertising slogans. The research conducted is based on a collection of slogans originating from Polish and English advertisements and commercials, as well as on a survey whose main objective is to assess ads’ influence on everyday communicative practices, with special emphasis placed on the possible acquisition of new phrasemes through ads. The results obtained in the survey prove that young Poles often acquire certain expressions from advertising messages, which results in subtle language change in terms of new phrasemes in colloquial speech.
PL
Artykuł zakłada badanie wpływu języka komunikatów reklamowych na idio- i socjolekty, skupiając się na zjawisku zmiany języka powodowanej sloganami reklamowymi. Przeprowadzone w tym celu badanie zostało oparte na korpusie sloganów z reklam w języku polskim i angielskim oraz na kwestionariuszach, których głównym założeniem jest odpowiedź na pytanie dotyczące wpływu reklam na codzienne praktyki komunikowania osób młodych. Szczególny nacisk położono na możliwość kształtowania się nowych związków frazeologicznych, mających swoje źródło w języku reklamy. Wyniki uzyskane na podstawie ankiet potwierdzają, że młodzi Polacy często przyswajają pewne wyrażenia obecne w komunikatach reklamowych, co skutkuje pojawieniem się zmian języka i powstawaniem nowych frazeologizmów w mowie potocznej.
Year
Issue
32
Pages
175–190
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • University of Silesia, Katowice
References
 • Andren G., Ericsson L.O., Ohlsson R., Tännsjö T. 1978: Rhetoric and Ideology in Advertising, Stockholm: Liber Förlag.
 • Androutsopoulos J.K. 2010: Findings of Sociolinguistic Research, 1496–1505, <https://jannisan-droutsopoulos.files.wordpress.com/2010/01/hsk-sociolinguistics-research-on-youth-language.pdf> [12.06.2017].
 • Beasley R., Danesi M. 2002: Persuasive Signs: The Semiotics of Advertising, Berlin–New York: Mouton de Gruyter.
 • Bolinger D. 2014: Language: The Loaded Weapon. The Use and Abuse of Language Today, London–New York: Routledge.
 • Bovée C.L., Arens W.F. 1992: Contemporary Advertising, Homewood: Irwin.
 • Bralczyk J. 2000: Język na sprzedaż, Warszawa–Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Bruthiaux P. 2000: In a nutshell: persuasion in the spatially constrained language of advertising, Language & Communication 20, 297–310.
 • Bucholtz M. 2000: Language and youth culture, American Speech 75(3), 280–283.
 • Chlebda W. 1991: Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole: WSP.
 • Cialdini R.B. 2007: Influence. The Psychology of Persuasion, New York: Harper Collins Publishers.
 • Coates J. 2015: Women, Men and Language: A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language, London–New York: Routledge.
 • Cook G. 2001: The Discourse of Advertising, London–New York: Routledge.
 • Djafarova E. 2008: Why Do Advertisers Use Puns? A Linguistic Perspective, Journal of Advertising Research 48(2), 267–275.
 • Dyer G. 1982: Advertising as Communication, London–New York: Routledge.
 • Eckert P. 1997: Age as a sociolinguistic variable, [w:] Coulmas F. (ed.), The Handbook of Sociolinguistics, Oxford–Cambridge: Blackwell, 151–167.
 • Frania M. 2013: Edukacja medialna a reklama: studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Grice H.P. 1989: Studies in the Way of Words, London: Harvard University Press.
 • Hoey M. 2005: Lexical priming: A new theory of words and language, London: Routledge.
 • Hyland K. 2008: As can be seen: Lexical bundles and disciplinary variation, English for Specific Purposes 27, 4–21.
 • Leppänen S. 2007: Youth language in media contexts: insights into the functions of English in Finland, World Englishes 26(2), 149–169.
 • Lewicki A.M. 1976: Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej. Teoria zwrotu frazeologicznego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lim L., Loi K.Y. 2015: Evaluating slogan translation from the readers’ perspective: A case study of Macao, Babel 61(2), 283–303.
 • Louwerse M.M. 2004: Semantic Variation in Idiolect and Sociolect: Corpus Linguistic Evidence from Literary Texts, Computers and the Humanities 38(2), 207–221.
 • Lusińska A. 2007: Reklama a frazeologia: teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nattinger J., DeCarrico J. 1992: Lexical phrases and language teaching, Oxford: Oxford University Press.
 • Oxford Dictionaries – Dictionary, Thesaurus, & Grammar, <https://en.oxforddictionaries.com/> [10.06.2017].
 • Pemberton K., Nijhawan M. 2009: Introduction. Toward an Integrative Hermeneutics in the Study of Identity, [w:] Pemberton K., Nijhawan M. (ed.), Shared Idioms, Sacred Symbols, and the Articulation of Identities in South Asia, New York: Routledge.
 • Skorupa P., Dubovičienė T. 2015: Linguistic Characteristics of Commercial and Social Advertising Slogans, Coactivity: Philology, Educology 23(2), 108–118.
 • Slogans Hub 2017: 450 Catchy Advertising Slogans and Great Taglines, <https://sloganshub.org/advertising-slogans/> [11.01.2017].
 • Słownik SJP.PL – Słownik języka polskiego, ortograficzny, wyrazów obcych i słownik do gier w jednym, <https://sjp.pl/> [10.06.2017].
 • Spychalska M., Hołota M. 2009: Słownik sloganów reklamowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wray A., Perkins M. 2000: The functions of formulaic language, Language and Communication 20, 1–28.
 • Zgółkowa H. 1996: Język subkultur młodzieżowych, [w:] Miodek J. (ed.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd470f64-5dd9-48c5-85d9-2a816c9407c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.