PL EN


2014 | 10(934) | 35-50
Article title

Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2012

Title variants
EN
Efficiency Determinants of Cooperative Banks in Poland in 2005–2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W badaniach autorzy podjęli próbę określenia kluczowych czynników wpływających na efektywność polskich banków spółdzielczych w latach 2005–2012. Badaniami objęto próbę losowo wybranych 124 banków spółdzielczych, które nieprzerwanie prowadziły swoją działalność w okresie badawczym. W trakcie badań określono, z wykorzystaniem modeli danych panelowych, czynniki warunkujące poziom zysku netto, rentowność funduszy własnych, rentowność aktywów ogółem oraz marżę finansową w badanych bankach. Pod uwagę wzięto 20 zmiennych określających sytuację ekonomiczno-finansową banków spółdzielczych, z których 12 okazało się istotnymi. Ważne jest to, że 3 zmienne, tj. kredyty dla sektora rolniczego, depozyty przedsiębiorstw, spółek prywatnych i spółdzielni oraz depozyty przedsiębiorców indywidualnych, były kluczowe niezależnie od przyjętej miary efektywności.
EN
The study attempts to identify the key factors affecting the efficiency of Polish cooperative banks in 2005–2012. The study included 124 randomly selected cooperative banks in operation in the period studied. Factors determining the level of net profit, return on equity, return on total assets and financial margin were examined at the banks surveyed. Twenty variables that could determine the economic and financial situation of cooperative banks were first considered. Of these, twelve turned out to be relevant. It is important that the three key variables were independent of the adopted measures of efficiency, that is, loans to the agricultural sector, the deposits of enterprises, private companies and cooperatives, and the deposits of individual entrepreneurs.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
References
 • Balina R., Kowalski O., Różyński J. [2014], Effective Management of Own Funds in Polish Cooperative Banks, „Chinese Business Review” 2014, vol. 13, nr 3.
 • Balina R., Pochopień J., Idasz-Balina M. [2013], Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Zarządzanie, nr 2.
 • Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. [2003], Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Draper N.R., Smith H. [1998], Applied Regression Analysis, John Wiley and Sons, New York.
 • Dziechciarz J. [2003], Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Farrel M.J. [2008], The Measurement of Productive Efficiency, „Journal of the Royal Statistical Society”, nr 120.
 • Jaworski W.L. [1997], Bankowość – podstawowe założenia, Poltext, Warszawa.
 • Juszczyk S., Balina R., Stola E., Różyński J. [2014], Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 802(65).
 • Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikołajczak R. [1998], Bankowy sektor spółdzielczy wczoraj i dziś, Rocznik Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3–4.
 • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. [1998], Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill, Boston.
 • Stiroh K. [2004], Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer?, „Journal of Money, Credit and Banking”, nr 36.
 • Szambelańczyk J. [2006], Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ušàk M. [2006], Grupowanie, zrzeszanie i łączenie się banków [w:] Prawo bankowe w zarysie, red. E. Fojcik-Mastalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd5067aa-d10d-45dc-913c-878e4d1496d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.