PL EN


2018 | 9 | 2 | 195-200
Article title

Podnoszenie kompetencji informacyjnych kadry akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie stosowania metod i technik kształcenia na odległość*

Content
Title variants
EN
Increasing the Information Competence of the Academic Staff of the University of Rzeszów in the Field of Applying Methods and Techniques of Distance Learning
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiony został przegląd najważniejszych przedsięwzięć, jakie zostały pod-jęte na Uniwersytecie Rzeszowskim w celu podniesienia kompetencji informacyjnych kadry aka-demickiej w zakresie stosowania metod i technik kształcenia na odległość. Działania realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość w pełni wpisują się w jedno z głównych zadań uczelni wyższych, jakim jest realizacja procesu ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, oraz stanowi jeden z ważnych wskaźników jakości kształcenia uniwersyteckiego.
EN
The article presents an overview of the most important projects that were undertaken at the University of Rzeszow in order to raise the information competences of the academic staff in the use of distance learning methods and techniques. Activities carried out by the University Distance Learning Center are fully in line with one of the main tasks of universities, which is the implemen-tation of the process of continuous improvement of the quality of education and is a competition on the global university market.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
195-200
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Magister inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
  • Bednarek, J. (2012). Multimedia w kształceniu. Warszawa: PWN.
  • ClickMeeting. Pobrane z: https://d1izotlap0dgeo.cloudfront.net/homepage/images/tools/webinar-room.png (23.01.2018).
  • Grabania-Mukerji, M. (2011). E-learning w edukacji. Zeszyty Glottodydaktyczne, 3, 11–19.
  • Sidor, D., Michałowicz, B. (2010). Metody aktywizujące w konstruktywistycznym środowisku uczenia się na e-zajęciach. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie (s. 111–117). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredyta-cji Kierunków Ekonomicznych.
  • Tuczyński, K. (2017). Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym. Edukacja – Technika – Informatyka, 4, 341–346.
  • UCKO. Pobrane z: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/ucko/ cele-i-zadania-ucko (23.01.2018).
  • WBT. Pobrane z: http://elearning.ur.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet?method=wbts.modules.lms. StudentCourse&idrand=1006030392943 (23.01.2018).
  • Zarządzenie (1017). Pobrane z: http://www.ur.edu.pl/file/121090/Zarz%C4%85dzenie+UCKO+21- -2017+z+30+marca+2017.pdf (23.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd58f637-6699-48d2-95b8-586b7e69b1c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.