PL EN


2015 | 9 | 4 | 78-83
Article title

"Ewangelia dziecka" - kilka refleksji o potencjale religijnym dziecka

Content
Title variants
EN
"A Child's Evangelism" - Some Reflections about Religious Potential of a Child
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wczesne i średnie dzieciństwo jest optymalnym okresem dla formacji religijności dziecka, bowiem w tym wieku kształtują się struktury religijne o całościowym charakterze. Dzieciństwo charakteryzuje się szczególną otwartością i gotowością religijną. Wrażliwość na przeżywanie religii jest u dziecka znacznie silniejsza niż u dorosłego, ponieważ przeżycie to pozostaje czysto intuicyjne, nie skażone racjonalnym intelektualizmem. Relacja z Bogiem wykracza poza płaszczyznę intelektualną i zachodzi głęboko w człowieku, na poziomie egzystencjalnym, stąd dziecko, z racji swoich szczególnych właściwości przejawia wyjątkowe umiejętności doświadczania i przeżywania jej w sposób intuicyjny. Niniejsze opracowanie ma na celu scharakteryzowanie specyfiki religijności dziecka w kontekście jego naturalnych cech rozwojowych i wskazanie tych jej aspektów, które stanowią o „wyjątkowości i niepowtarzalności” bezpośredniego kontaktu dziecka z Bogiem.
EN
Early and middle childhood is the best time for shaping religiosity of a child because religious structures of holistic character. Childhood is characterised by significant openness and religious readiness. Sensitivity to religion is much stronger in case of children than in case of adults, because this experience is purely intuitive, and it is not contaminated with reasonable intellectualism. The relation with God goes beyond an intellectual ground and it takes place deep inside at the existential level, therefore children, because of their special qualities, have exceptional abilities of experiencing this relation in an intuitive way. The following treatise is to characterise the special character of a child’ religiosity in the context of their natural qualities of development and to determine the aspects which make the direct contact with God so “unique and inimitable” in case of children.
Keywords
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
78-83
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
References
 • Bielicka I. (1967), Miłość macierzyńska pod mikroskopem. PZWL, Warszawa.
 • Biesinger A. (1998), Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu. tłum. Jopek S., Wyd. WAM, Kraków.
 • Cavaletti S. (2001), Potencjał duchowy dziecka. Doświadczenia z dziećmi od 3 do 6 lat. Wyd. WAM, Kraków.
 • Chlewiński Z. (1982), Rola religii w funkcjonowaniu osobowości. W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia religii. TN KUL, Lublin, s. 61-76.
 • Chlewiński Z. (1982), Wprowadzenie do psychologii religii, W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia religii. TN KUL, Lublin, s. 11-59.
 • Cocchini F. (2009), Możliwości religijne dziecka. tłum. Surma B., W: B. Surma (red.), Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. Wyd. Pallatum, Łódź - Kraków, s. 207-212.
 • Fromm E. (2006), O sztuce miłości. tłum. A. Bogdański, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.
 • Geiger H., Donat H. (1979), Co wyrośnie z naszych dzieci? tłum. Szczyrbowski S., Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • Jakóbik K. (1984), Wychowanie małego dziecka do modlitwy. Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, W: Kubik W. (red.), Jezus Chrystus z nami. t. 2, Wyd. ATK, Warszawa, s. 132-149.
 • Jan Paweł II (1994), List do dzieci. Watykan, 13 grudnia.
 • Keller J. (1986), Religia, W: J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch, B. Kupis, Zarys dziejów religii. Wyd. Iskry, Warszawa, s. 132-148.
 • Klink J.L. (1995), Wierzyć z dziećmi. tłum. Szafrańska-Poniewierska D., Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • Korczak J. (1987), Myśli. Wybrała i wstępem opatrzyła Kirchner H., PIW, Warszawa.
 • Kowalczyk S. (1992), Kim jest człowiek? Elementy antropologii. Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • Kowalczyk M. (2007), Modlitwa katechety w przedszkolu, W: J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Katecheza, rodzina, parafia, szkoła. t. 5, Katecheza w przedszkolu. Wyd. UAM, Poznań, s. 107-116.
 • Kuczkowski S. (1998), Psychologia religii. Wyd. WAM, Kraków.
 • Maciejewska K. (2007), Dziecko w wieku przedszkolnym podmiotem wychowania do Eucharystii, W: J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Katecheza, rodzina, parafia, szkoła. t. 5, Katecheza w przedszkolu. Wyd. UAM Poznań, s. 131-139.
 • Montessori M. (1994), La scoperta del bambino. Garzanti, Mediolan.
 • Morszczyńska U., Morszczyński W. (2003), Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, W: B. Dy- mara (red.), Dziecko w świecie wartości. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 41-162.
 • Parente M. (1997), Pytania religijne dzieci. tłum. A. Gryczyńska, Wyd. Salezjańskie, Warszawa.
 • Sawicki M. (1995), Dziecko jest osobą. Szkice z teorii kształcenia i wychowania. Wyd. Naukowe Semper, Warszawa.
 • Św. Augustyn (1987), Wyznania. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • Walesa C. (1982), Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych okresów jego ontogenezy, W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia religii. TN KUL, Lublin, s. 143-180.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd705ba7-7903-45c0-907d-649d8bc6f959
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.