PL EN


2016 | 3 | 515-518
Article title

Bibliografia wybranych prac naukowych Profesora Tadeusza Bogdanowicza

Content
Title variants
EN
Bibliography of Scholarly Works of Professor Tadeusz Bogdanowicz
Languages of publication
PL RU
Abstracts
PL
Wykaz dorobku naukowego z zakresu literaturoznawstwa rosyjskiego prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Bogdanowicza
Year
Issue
3
Pages
515-518
Physical description
0,25 ark. wyd.
Dates
published
2016-12-30
References
 • Тадеуш Богданович. Художественные открытия А. Платонова и А. Малышкина в прозе 20–30-х годов. Концепция личности и истории. Автореферат диссертации доктора филологических наук. Москва: Московский государственный университет университет им. М.В. Ломоносова, 1988, ss. 28.
 • Тадеуш Богданович. Художественные открытия А. Платонова и А. Малышкина в прозе 20-30-х годов. Концепция личности и истории. Диссертация доктора филологических наук. Mосква: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988, ss. 324.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Mit – historia – kultura w twórczości Andrieja Płatonowa. Gdańsk: Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo, 1992, ss. 141.
 • Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Red. Elżbieta Biernat i Tadeusz Bogdanowicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, ss. 203.
 • W kręgu literatury rosyjskiej II. Red. Tadeusz Bogdanowicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, ss. 206.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Struktura kompozycyjno-narracyjna opowieści A. Płatonowa „Dżan” (próba analizy). „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia rosyjska” 1985, nr 14, s. 85–91.
 • Tadeusz Bogdanowicz. O диалектике „нового героя” в творчестве A. Платонова. „Przegląd Rusycystyczny” 1986, nr 1, s. 33–44.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Dialog kultur w twórczości A. Płatonowa. „Przegląd Rusycystyczny” 1986, nr 2, s. 35–40.
 • Тадеуш Богданович. Дифференциация мифа в творчестве А. Платонова. [W:] Сборник научных трудов Самаркандского университета. Самарканд: Самаркандский государственный университет им. Алишера Навои, 1987, s. 87–94.
 • Тадеуш Богданович. Нравственные искания раннего А. Платонова, „Филологические науки” 1987, nr 5, Москва, s. 85–91.
 • Тадеуш Богданович. Военные рассказы А. Платонова. Проблемы поэтики. „Подъем” 1988, ч. 3, s. 112–120.
 • Тадеуш Богданович. Биография – культура – история в творчестве А. Платонова, „Известия Академии Наук СССР. Cерия литературы и языка” 1988. Т. 47, № 2, s. 148–158.
 • Тадеуш Богданович. Проблемы философской утопии в творчестве М. Булгакова и А. Платонова. [W:] Тезисы научной конференции МГУ. Москва 1988, s. 63–68.
 • Тадеуш Богданович. О творческой позиции и поэтике А. Платонова 20-х годов. На материале повести «Происхождение мастера». „Вестник Московского университета, серия 9, Филология,” 1988, № 2, s. 13–20.
 • Тадеуш Богданович. Система повествования в творчестве А. Платонова, „Вестник Московского университета” 1989, s. 94–98.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Andriej Płatonow wobec mitu modernistycznego. Opowieść „Dżan”. [W:] Analizy i interpretacje. Skrypt do ćwiczeń ze wstępu do literaturoznawstwa i historii literatury rosyjskiej. Opracowanie zbiorowe. Red. Janina Sałajczyk. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1989, s. 77–92.
 • Тадеуш Богданович. Ранние произведения Андрея Платонова (К вопросу о формировании теоретических взглядов писателя), „Филологические науки” 1989, № 1, s. 75–79.
 • Тадеуш К. Богданович. К вопросу о формировании творческих взглядов А. Платонова, „Филологические науки” 1989, № 2, s. 75–78.
 • Tadeusz Bogdanowicz. W poszukiwaniu wartości. O prozie A. Płatonowa (opowieść „Dżan”). [W:] Pejzaż od nowa malowany. Szkice o literaturze rosyjskiej XX wieku. Red. Janina Sałajczykowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994, s. 70-84.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Symbolika chrześcijańska w twórczości W. Rasputina. [W:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy Wschodniej Słowiańszczyzny. Red. Włodzimierz Wilczyński. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1998, s. 95–97.
 • Tadeusz Bogdanowicz. „Jedność przeciwieństw”. Narracja w twórczości Aleksandra Małyszkina. [W:] W kręgu literatury rosyjskiej I. Red. Elżbieta Biernat. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996, s. 143–158.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Fantastyka w twórczości M. Bułhakowa. [W:] Воронежский сборник научных трудов. Воронеж 1998, s. 94–101.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Miraż przestrzeni miejskiej w twórczości Andrieja Płatonowa. [W:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Red. Irena Fijałkowska-Janiak. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, s. 157–162.
 • Tadeusz Bogdanowicz. „Archipelag Gułag” Aleksandra Sołżenicyna – zagadnienie degradacji świadomości ludzkiej. [W:] W kręgu literatury rosyjskiej II. Red. Tadeusz Bogdanowicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 143–158.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Mit Petersburga w twórczości A. Małyszkina. [W:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich II. Red. Telesfor. Poźniak i Anna Skotnicka-Maj. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, s. 211–216.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Waloryzacja przestrzeni artystycznej w powieści Aleksandra Małyszkina „Sewastopol”. [W:] Wschód – Zachód. Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. Red. Marzena Rycielska i Grażyna Lisowska. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2002, s. 11–18.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Kategoria przestrzeni artystycznej w powieści Aleksandra Małyszkina „Sewastopol”. „Slavica Wratislaviensia” 2003, t. 122, s.189–194.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Symbolika nekropolii w twórczości pisarzy rosyjskich drugiej połowy XX wieku. „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia” 2003, nr 2, s. 5–10.
 • Tadeusz Bogdanowicz. „Doktor Żywago” Borysa Pasternaka – dramat świadomości artysty. [W:] W kręgu literatury rosyjskiej III. Red. Elżbieta Biernat. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 195–205.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Eschatologiczny wymiar nekropoli w twórczości pisarzy rosyjskich drugiej połowy XX wieku. [W:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich V. Red. Izabella Malej i Zofia Tarajło-Lipowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 209–214.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Obraz ginących pamiątek kultury sakralnej w literaturze rosyjskiej drugiej połowy XX wieku. [W:] Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur w kontekście globalizacji. Red. Zoja Nowożenowa i Grażyna Lisowska. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 35–40.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Między sacrum a profanum. Tradycja kultury chrześcijańskiej w twórczości wybranych pisarzy rosyjskich drugiej połowy XX wieku. [W:] Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur w kontekście globalizacji. Red. Zoja Nowożenowa i Grażyna Lisowska. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 9–12.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Demaskacja mitów sowieckich w powieści „Szczęśliwa Moskwa” A. Płatonowa. [W:] Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur. Red. Zoja Nowożenowa. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2006, s. 9–12.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Meandry czasu i przestrzeni bohaterów A. Płatonowa. [W:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku. Red. nauk. Andrzej Ksenicz i Bazyli Tichoniuk. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 131–139.
 • Tadeusz Bogdanowicz. W poszukiwaniu wartości. Twórczość pisarzy rosyjskich drugiej połowy XX wieku. [W:] Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbiór studiów. Red. Zbigniew Opacki i Dagmara Płaza-Opacka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 85–90.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Między sacrum a profanum. Tradycja kultury chrześcijańskiej w literaturze i sztuce rosyjskiej XX wieku. „Studia i Badania Naukowe. Pedagogika” 2011, t. 5, nr 1, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, s. 173–178.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Odmieńcy, wyobcowani i samotni bohaterowie w twórczości W. Nabokowa. [W:] Przestrzeń, ekonomia, społeczeństwo: czasopismo naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej” 2012, nr 1, s. 82–90.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Wędrówka do centrum. Meandry czasu i przestrzeni bohaterów w powieściach V. Nabokova. „Studia i Badania Naukowe. Pedagogika” 2013, t. 7, nr 1, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, s. 107–113.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Semantyka przestrzeni miejskiej w twórczości Andrieja Płatonowa. [W:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi. Red. Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska i Karolina Rutecka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 96–107.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Rec.: Э.А. Шубин. Современный русский рассказ. Bопросы поэтики жанра. Ленинград: Наука, 1974. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska” 1981, nr 8, s. 185–188.
 • Тадеуш Богданович. Rec.: Ю.Э. Голосовкер. Логика мифа. Москва: Наука, 1986. „Новое литературное обозрение” 1992, Москва, s. 198–202.
 • Тадеуш Богданович. Rec.: К.A. Баршт. Поэтика прозы Андрея Платонова. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2000. „Вестник Московского университета” 2002, № 2, s. 193–195.
 • Tadeusz Bogdanowicz. Rec.: I. Hubicka. Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985–1995. Z zagadnień poetyki. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia” 2006, nr 3, s. 135–138.
 • Peeter Torop. Zagadnienie intekstu. Przeł. Tadeusz Bogdanowicz. „Pamiętnik Literacki” 1991, LXXXII, z. 2, s. 236–275.
Notes
PL
Poprawiona i zaktualizowana bibliografia dorobku prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Bogdanowicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2449-6715
EISSN
2392-3644
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd7072b6-ddd2-4982-a65e-795b1f18165c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.