PL EN


2016 | 3(15) | 61-96
Article title

Gwarancje proceduralne na wypadek wydalenia cudzoziemca w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Procedural guarantees in the event of an expulsion of an alien in the system of the European Convention on Human Rights
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the legal basis, the cope of application, the content and the concurrence of procedural guarantees in the event of an expulsion of an alien under the European Convention. These guarantees stem from Article 1 of Protocol No. 7, Article 4 of Protocol No. 4, Articles 13 and 34 of the Convention as well as from the concepts of positive obligations and tests of legality and necessity, developed in the case law of the Strasbourg Court. Guarantees under Article 1 of Protocol No. 7 and Article 4 of Protocol No. 4 are the only ones that are applicable regardless of whether an expulsion results in the violation of an alien's rights or the limitation of the freedoms arising from the Convention. Moreover, they do not apply to extradition proceedings, whereas the other guarantees do. However, in the context of the guarantees resulting from Article 13 of the Convention and the concepts of positive obligations as well as the tests of legality and necessity, a common standard of procedural requirements in an event of an expulsion of an alien seems to have emerged. It includes the alien's right to information on the specific reasons for expulsion; available remedies and a possibility of obtaining legal assistance; the right to submit arguments against expulsion; the right to be represented; the right to have the case reviewed; the right to an independent and impartial authority competent to decide in the case. In the event where an expulsion puts an alien in danger of irreversible damage to his/her rights, the person concerned should have, in addition, access to a remedy with automatic suspensive effect. This standard is also quite common to guarantees stemming from Articles 1 of Protocol No. 7 and Article 4 of Protocol No. 4. However, since “competent authority” under Article 1 of Protocol No. 7 need not be the authority with whom the final decision on expulsion rests and because it is possible to expel an alien before the exercise of his/her rights under this Article, the author is of the opinion that the latter should apply only to expulsions that do not threaten conventional rights.
PL
Autor omawia podstawy prawne, zakresy stosowania, treść oraz zbieg gwarancji proceduralnych na wypadek wydalenia cudzoziemca w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka. Rzeczone gwarancje wynikają z art. 1 Protokołu nr 7, art. 4 Protokołu nr 4, art 13 i 34 Konwencji, a także koncepcji obowiązków pozytywnych oraz testów legalności i konieczności, rozwiniętych w orzecznictwie trybunału strasburskiego. Jedynie gwarancje wynikające z art. 1 Protokołu nr 7 i art. 4 Protokołu nr 4 mają zastosowanie niezależnie od tego, czy wydalenie może prowadzić do naruszenia praw i wolności cudzoziemca wynikających z Konwencji. Co więcej, nie mają one zastosowania do postępowania ekstradycyjnego, czego nie da się powiedzieć o pozostałych. Z kolei w ramach gwarancji wynikających z art. 13 Konwencji oraz koncepcji obowiązków pozytywnych i testów legalności i konieczności zdaje się wyłaniać – mimo specyfiki każdej z tych gwarancji – wspólny standard wymogów proceduralnych na wypadek wydalenia cudzoziemca. Składa się nań: prawo cudzoziemca do informacji o konkretnych przyczynach wydalenia, dostępnych środkach prawnych oraz możliwości uzyskania pomocy prawnej; prawo do przedstawienia argumentów przeciwko wydaleniu; prawo do bycia reprezentowanym; prawo do rzetelnego rozpatrzenia jego sprawy przez niezależny i bezstronny organ krajowy, który jest kompetentny do podjęcia wiążącej decyzji w tym przedmiocie. W przypadku gdy wydalenie cudzoziemca groziłoby poniesieniem przez niego nieodwracalnej szkody, dostępny dla niego środek prawny powinien mieć ponadto automatyczny skutek zawieszający. W dużej mierze standard ten dotyczy też gwarancji proceduralnych wynikających z art. 1 Protokołu nr 7 i art. 4 Protokołu nr 4. Ponieważ jednak „właściwym organem” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 7 nie musi być organ, który decyduje w kwestii wydalenia, a ponadto możliwe jest wydalenie cudzoziemca przed wykonywaniem jego prawa, wynikających z tego przepisu, autor jest zdania, że powinien on mieć zastosowanie jedynie w razie wydalenia niezagrażającego prawom konwencyjnym.
Year
Issue
Pages
61-96
Physical description
Contributors
References
  • Kondak I., Zarządzenie tymczasowe (art. 39 Regulaminu ETPCz), w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 2: Komentarz do art. 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2011.
  • Mizerski R., Test legalności w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka, Warszawa 2009.
  • Schabas W., The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford 2015.
  • Wróbel A., Artykuł 1 Protokołu nr 7, w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 2: Komentarz do art. 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2011.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd761a9c-0907-4ce2-91a1-61c08fa54639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.