PL EN


2018 | 1(973) | 79-95
Article title

Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego

Title variants
EN
Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie kwestii dotyczących poszerzenia zakresu odpłatności i podwyższenia stawek opłat za wodę oraz ocena gospodarczych i społecznych skutków tych zmian w związku z wejściem w życie nowego prawa wodnego. Przedstawiono charakterystykę i elementy systemu opłat ekologicznych związanych z gospodarką wodną. Opisano zmiany wprowadzone w tym systemie, polegające na rozszerzeniu zakresu usług wodnych objętych opłatami, ograniczeniu zwolnień z opłat i likwidacji ulg w tym zakresie oraz podniesieniu wysokości stawek opłat. Przeprowadzono analizę i ocenę konsekwencji zwiększenia stawek opłat za wodę w wybranych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu rozlewniczego oraz gospodarstw domowych, zaproponowano również wprowadzenie rozwiązania polegającego na obniżeniu cen wody wodociągowej w określonych gminach oraz zastosowaniu ulg dla uboższych odbiorców.
EN
This paper presents the general issue of charges and rising rates for water and an assessment of the economic and social consequences thereof following the enforcement of a new water law. The authors present the issue and the constituent parts of ecological charges related to water management. They then analyse the changes taking place within that system, which involve extending the range of charges, limitation of exemptions and liquidation of breaks as well as a dramatic increase in charges. The authors analyse and show the consequences of increasing charges for water in selected sectors of the economy, highlighting the bottling industry and individual households. They also signal the possible decreases in the charges for the use of water supply network in the selected gminas and the potential breaks in charges for the least advantaged members of the community.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, maleckip@uek.krakow.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, thiera@uek.krakow.pl
References
 • Barde J.Ph. (1996), Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty (w:) Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Krupski i S-ka, Warszawa.
 • Fiedor B. (2002), Opłaty ekologiczne (w:) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Godyń I. (2016), Instrumenty ekonomiczne gospodarki wodnej w świetle projektu ustawy prawo wodne z czerwca 2016, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 3(44), https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.03.
 • Kuczyński W., Żuchowicki W. (2010), Ocena aktualnej sytuacji w zaopatrzeniu w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie, „Rocznik Ochrona Środowiska”, t. 12.
 • Małecki P.P. (2012), System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria specjalna: Monografie, nr 210, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017, Dz.U. poz. 1875.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sięrpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018, M.P. poz. 875.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, Dz.U. nr 13, poz. 90.
 • Thier A. (2016), Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w Prawie wodnym, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2016, nr 62, poz. 672.
 • Ustawa z dnia 11 października 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. nr 115, poz. 1229.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. poz. 1566.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd817ddb-4867-4373-aeb7-c102a5c79e06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.