PL EN


Journal
2015 | 19 | 3(40) | 141-153
Article title

Człowieczeństwo i bóstwo Syna Człowieczego w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Trzy pouczenia Jezusa o swej pasji w ujęciu Markowym

Content
Title variants
EN
Humanity and Divinity of the Son of Man in His Passion, Death and Resurrection. Three Teachings of Jesus on His Passion from Mark’s Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jezus, pouczając trzykrotnie uczniów o swoim dramatycznym losie oraz ukazując cel swojego życia, posługiwał zawsze się tytułem „Syn Człowieczy”. Zawarł w nim swoje człowieczeństwo naznaczone wyjątkowym cierpieniem. Ukazał w ten sposób swoim uczniom, że Jego mesjańskość wyrazi się nie w triumfie, ziemskiej chwale, lecz przejdzie przez ekstremalne poniżenie, wzgardę i śmierć. Jezus – człowiek zmierzał do swego kresu w sposób zdecydowany i umotywowany. Klęska Syna Człowieczego, chociaż miała swoją widzialną przyczynę w ludzkich sprawcach, to jednak wypływała z planu Bożego, w którym zostały przewidziane zastępcza śmierć Jezusa za wszystkich ludzi oraz powstanie z martwych Syna Człowieczego. Wszystkie trzy pouczenia Jezusa podkreślają, że ostateczne zwycięstwo jest właśnie Jego dziełem. W ten sposób ewangelista Marek, który wyeksponował w losie Syna Człowieczego przede wszystkim cierpienia Jezusa, zwrócił także uwagę na Jego bóstwo. Tym samym ukazał, że człowieczeństwo i bóstwo Syna człowieczego łączą się ze sobą w sposób nierozerwalny.
EN
The article refers to Mark’s Christology, that has a primitive character and expresses itself, inter alia, under the title “Son of Man”. The author presents it as a specific aspect referring to three teachings of Jesus on his dramatic fate (Mark 8, 31–32, 9, 30–32, 10, 32–34) and also in the statement of Jesus where He speaks about the giving of his life as a ransom for many (cf. Mark 10, 45). The analysed title “Son of Man” combines humiliation and glory. Mark indeed stresses in each of the three teachings that the Son of Man will resurrect by his own power. His death is a liberation of man – the slave of sin. Therefore, the Evangelist showed indirectly that in the title „Son of Man” are hidden both the humanity and divinity of Jesus, despite the fact that Mark put more emphasis on Jesus’ tormented humanity.
Journal
Year
Volume
19
Issue
Pages
141-153
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Bartnicki R., Ewangeliczne zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania w świetle kryteriów autentyczności logiów Jezusa, „Collectanea Theologica” 51 (1981), fasc. II, s. 53–64.
 • Colpe C., ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, in Verbindung mit zahlreichen Fachgenossen, hg. von G. Friedrich, t. 8, Stuttgart 1969, s. 403–481.
 • Frankemölle H., Mattäus Kommentar 2, Düsseldorf 1997.
 • Gnilka J., Das Evangelium nach Markus (Mk 8, 27 – 16, 20), Zürich–Düsseldorf 1999 (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, t. 2/2).
 • Grasso S., Vangelo di Marco. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2003 (I Libri Biblici, Nuovo Testamento, t. 2).
 • Ignacy Antiocheński, List do Filadelfian, [w:] Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, Kraków 1988.
 • Kasiłowski P., Zapowiedź śmierci Jezusa a postawy uczniów w Mk 8, 27– 10, 52, „Bobolanum” 8 (1997), s. 111–125.
 • Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 20042 (Pismo Święte Nowego Testamentu w Przekładzie z Języków Oryginalnych).
 • Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 2007 (reprint z 1977) (Pismo Święte Nowego Testamentu, t. 3/2).
 • Légasse S., Marco, Roma 20002 (Commenti Biblici).
 • Mień A., Syn Człowieczy, Warszawa 1994.
 • Parchem M., Księga Daniela, Częstochowa 2008, s. 471 (Nowy Komentarz Biblijny, Stary Testament, t. 26).
 • Sławiński H., Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, Warszawa 1997.
 • Stock K., Il cammino di Gesù verso Gerusalemme. Marco 8, 27 – 10, 52, Roma 1989.
 • Stock K., Alcuni aspetti della cristologia Marciana, Roma 1989.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd93d99c-fe24-4590-8207-b73ea1cbaa28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.