PL EN


2015 | 5 (358) | 425-433
Article title

Etnocentryzm konsumencki wśród nabywców owoców i warzyw w Zakopanem

Content
Title variants
EN
Consumer Ethnocentrism among Purchasers of Fruit and Vegetables in Zakopane
RU
Потребительский этноцентризм среди покупателей фруктов и овощей в Закопане
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Cel: charakterystyka rynku owoców i warzyw w Zakopanem z uwzględnieniem zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego. Podejście badawcze: badania przeprowadzono w formie wywiadu kwestionariuszowego wśród 150 dorosłych mieszkańców Zakopanego w lipcu/sierpniu 2013 roku. Określono postawy konsumentów względem owoców oraz warzyw krajowych i importowanych w zależności od wybranych czynników demograficznych i ekonomicznych. Główne wyniki badań: analiza wykazała obecność etnocentryzmu konsumenckiego, który jednak istnieje głównie w sferze deklaracji. Informacja o kraju pochodzenia produktu jest ważna dla około 63% badanych, ale poszukuje jej jedynie 46%. Mieszkańcy wyżej oceniają krajowe żywnościowe produkty ogrodnicze w konfrontacji z importowanymi. Produkt polski kojarzony jest przede wszystkim z takimi cechami jak smak, świeżość, aromat. Jednak większość badanych nie jest w stanie wymienić krajowej marki owoców i warzyw. Implikacje praktyczne: większość badanych na rynku owoców i warzyw w Zakopanem wykazywała postawę kosmopolityczną kierując się w wyborach rynkowych głównie czynnikami konkurencyjności oferty.
EN
Aim: characteristics of the market for fruit and vegetables in Zakopane taking into account the phenomenon of consumer ethnocentrism. Research approach: the research was carried out in the form of questionnairebased interview among 150 adult inhabitants of Zakopane in July-August 2013. There were determined consumers’ attitudes towards domestic and imported fruit and vegetables depending on the selected demographic and economic factors. Main research findings: the analysis indicated that presence of consumer ethnocentrism which, however, exists mainly in the sphere of declarations. Information about the country of origin of the product is important for some 63% of respondents, though it is searched for only by 46%. Dwellers better assess domestic garden food products in confrontation with imported ones. The Polish product is associated primarily with such features as taste, freshness, flavour. However, the majority of the individuals surveyed are not able to specify the national brands of fruit and vegetables. Practical implications: the majority of the people interviewed in the market for fruit and vegetables in Zakopane demonstrated their cosmopolitan attitude being guided in their market choices mainly by the factors of offer competitiveness.
RU
Цель: характеристика рынка фруктов и овощей в Закопане с учетом явления потребительского этноцентризма. Исследовательский подход: обследования провели в форме опроса среди 150 взрослых жителей Закопане в июле-августе 2013 г. Определили отношение потребителей к отечественным и импортным фруктам и овощам в зависимости от избранных демографических и экономических факторов. Основные результаты исследований: анализ показал выступление потребительского этноцентризма, который однако существует в основном в сфере деклараций. Информация о стране происхождения продукта важна для около 63% опрошенных, но ее ищут лишь 46%. Жители более высоко оценивают отечественные огородничие продукты питания в конфронтации с импортными. Польский продукт ассоциируется прежде всего с такими свойствами, как вкус, свежесть, аромат. Однако большинство опрошенных не в состоянии указать отечественную марку фруктов и овощей. Практические импликации: большинство опрошенных на рынке ово- шей и фруктов в Закопане демонстрировало космополитическое отношение, руководствуясь в рыночных выборах, в основном, факторами конкурентоспособности предложения.
Year
Issue
Pages
425-433
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
References
  • Adamczyk J. (2005), Etnocentryzm konsumencki a rynkowe postawy polskich konsumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 414.
  • Durvasula S., Lysonski S. (2006), Impedance to Globalization; The Impact of Economic Threat and Ethnocentrism, “Journal of Global Marketing”, No. 19 (3/4).
  • Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
  • Glińska E., Krot K., Siemieniako D. (2008), Etnocentryzm w postawach młodych konsumentów piwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing”, nr 13.
  • Javalgi, Rajshekhar G., Khare V., Gross A., Scherer R. (2005), An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers, “International Business Review”, Vol. 14(3).
  • Milota K., 2006, Badanie etnocentryzmu konsumenckiego Polaków na przykładzie wybranych branż, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Wrocław.
  • Yelkur R., Chakrabarty S., Bandyopadhyay S. (2006), Ethnocentrism and Buying Intentions: Does Economic Development Matter?, “The Marketing Management Journal”, No. 16(2).
  • Yoo B., Donthu N. (2005), The Effect of Personal Cultural Orientation on Consumer Ethnocentrism: Evaluations and Behaviors of U.S. Consumers Toward Japanese Products, “Journal of International Consumer Marketing”, No. 18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd9fa22b-2afa-4efb-b5dc-d8157258f4e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.